Kopersinformatie Waterwereld Bedum

Waterwereld ligt dichtbij het sfeervolle oude centrum van Bedum. Met een flinke vijver waarop prima geschaatst kan worden als er ijs ligt. De vijver en aansluitende sloten hebben een wisselende waterstand door neerslag en natuurlijke oevers. We laten de natuur er zo veel mogelijk zijn gang gaan!

Op deze pagina

De kavels

Op de kavelkaart ziet u hoe de kavels liggen. De afmetingen van de kavels staan vast. Het is niet mogelijk om kavels samen te voegen. Op elke kavel komt maximaal 1 vrijstaande woning. We verkopen deze kavels aan particulieren. Dus bijvoorbeeld niet aan bouwers, projectontwikkelaars of makelaars.

Kavelgegevens

Prijzen

Kavelnummer Oppervlakte in m2 zonder talud Oppervlakte meeverkochte talud Totaalprijs inclusief BTW
571 567 55 € 132.000,-
572 576   € 134.000,-
573 598   € 131.000,-
574 643   € 139.000,-
575 648   € 135.000,-
576 888   € 165.000,-
577 794 123 € 196.000,-
578 782 64 € 196.000,-
523 665   € 170.000,-
524 665   € 175.000,-
518 692   € 180.000,-

Meer informatie over de kavels

Kijk bij de bouwregels.

Inschrijven

Op dit moment zijn alle kavels voor dit plan in optie. In 2022 komen er weer kavels beschikbaar.

Een optieperiode duurt 3 maanden. In die tijd kunt u uw financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen. Als het nodig is kunt u de optieperiode met 3 maanden verlengen. Een optie kost € 1000,-.  Verlenging van de optie kost ook € 1000,-. Bij aankoop van de kavel trekken we deze kosten af van de verkoopprijs. Als u afziet van de koop krijgt u het optiegeld niet terug.

Kopen

De koopovereenkomst

 • Is de optieperiode voorbij en besluit u om de kavel te kopen? Dan stelt de gemeente een koopovereenkomst op. Die verplicht de gemeente tot levering en de koper tot betaling van de kavel.
 • Kies vóór de ondertekening van de koopovereenkomst zelf een notaris. De gemeente geeft deze notaris opdracht om de akte van levering op te stellen.
 • Stuur de koopovereenkomst ondertekend en in drievoud terug naar de gemeente. Doe dat binnen 2 weken.
 • Daarna ondertekent de gemeente de overeenkomst. Daarmee is de koop definitief. Wij sturen u de ondertekende overeenkomst toe.

Aanbetaling

Na ondertekening van de koopovereenkomst doet u binnen 2 weken een aanbetaling van 10  procent van de kavelprijs. Dit verrekenen we met de afrekening van de notaris voor het passeren van de akte.

Schetsplan nieuwe woning

U moet binnen de optieperiode met een schetsplan komen voor de te bouwen woning. Bij de bouwregels leest u aan welke eisen dit schetsplan moet voldoen. U kunt de optieperiode in overleg met 3 maanden verlengen. Als u daarna nog geen schetsplan heeft ingediend dan vervalt de koop of optie. U heeft dan geen recht op teruggave van de aanbetaling of de optievergoeding.

Bouwen

Bouwregels

Bekijk de bouwregels per kavel.

Is mijn plan haalbaar?

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u uw plan gratis door de gemeente laten beoordelen. Wij kijken dan of uw plan past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan u kosten besparen die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn. Lees meer.

Omgevingsvergunning

Als u een woning wilt bouwen dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een beoordeling vooraf en van een omgevingsvergunning kunt u het beste in overleg met professionele bedrijven doen. Zij weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. De behandeling van een omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken. Voorwaarde is dat u de gevraagde informatie compleet aanlevert.

Aansluiting huisriolering op gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater en huishoudelijk water gescheiden van elkaar plaatsvindt. Er zijn dus 2 aansluitpunten.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Ga voor de aanvraag tot aansluiting van elektra, water, kabel en telefonie naar www.mijnaansluiting.nl.

Groene inrichting

De gemeente plaatst beukenhagen op de erfgrens aan de straatzijde. De eigenaar van het perceel moet die haag in stand houden. 

Parkeren

In het plan leggen we geen aparte parkeerplaatsen aan. Het uitgangspunt is parkeren op eigen erf. Bezoek kan op het eigen erf parkeren of langs de straat.

Aanwijzen grenzen bouwkavel

De gemeente zet de grenzen éénmalig met piketten (paaltjes of buizen) uit in het terrein en wijst ze ter plaatse aan de koper aan. Op verzoek van de koper kunnen we een bouwkavel opnieuw uitzetten en aanwijzen. Hiervoor betaalt u de kosten van het Kadaster Groningen.

Uitzetten gebouw en aangeven vloerpeil

Heeft u vragen over het uitzetten van de woning? Bel met het Team VTH: 088 - 345 88 88. De gevolgen voor de grondbalans blijven de verantwoording van de koper of aannemer.

Kosten omgevingsvergunning

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de Legesverordening leest u meer hierover.

Kosten kadastrale uitmeting

De gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna worden de grenzen vastgesteld. U koopt dus een volledige kadastraal perceel van de gemeente. De kosten die het Kadaster rekent voor het kadastraal splitsen zijn voor rekening van de gemeente.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kunt u opvragen bij uw notaris.

Overige kosten

Enkele andere kosten waarmee u rekening moet houden:

 • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
 • zogenaamde bouwrente die de aannemer bij u in rekening kan brengen;
 • kosten tuin/terreinaanleg;
 • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
 • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
 • aanneemsom van de te bouwen woning;
 • kosten architect;
 • kosten van verhuizing en inrichting.

 

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons.

Wijzigingen

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie. Als de informatie niet voorziet dan beslist het college van burgemeester en wethouders.