Openbaar groen

Alles over groenonderhoud in Het Hogeland. Bijvoorbeeld over hoe we maaien, hoe we omgaan met onkruid en wat je zelf kunt doen. Onze buitendienstmedewerkers (eigen en ingehuurd) onderhouden het openbaar groen in de gemeente op het kwaliteitsniveau waarvoor ze opdracht hebben gekregen. Ben je niet tevreden over het groenonderhoud? Geef het dan online aan ons door. 

Groen is belangrijk

 • Groen bepaalt hoe we onze omgeving beleven. En geeft ruimte voor wandelen, spelen, sporten en elkaar ontmoeten.
 • Groen geeft dorpen en landschap structuur en een eigen identiteit. 
 • Groen geeft zuurstof en is belangrijk als het gaat om klimaatverandering. Bij droogte houdt het water langer vast en bij een hoosbui neemt het water op.
 • Groen zuivert de lucht en zorgt voor schaduw en verkoeling.
 • Groen is belangrijk voor dieren als broedplaats, schuilplaats of voor voedsel. Het is niet overal hetzelfde. En dat is goed voor het aantal plant- en diersoorten.

Kwaliteitsniveau B in dorpen en C in buitengebied

De gemeenteraad beslist hoeveel geld de gemeente uitgeeft aan groenonderhoud. En op welk niveau het groen moet worden onderhouden. Kwaliteitsniveaus A+ is zeer hoog, A  is hoog, B is gemiddeld, C is laag en D is zeer laag. In Het Hogeland geldt:

 • In de dorpen: kwaliteit B.
 • In het buitengebied: kwaliteit C.
 • Op begraafplaatsen en andere bijzondere plekken zoals een dorpsplein geldt ook kwaliteit B. Maar we proberen daar een iets hogere kwaliteit te bereiken. Eigenlijk meer een B+. Nog steeds niet super strak maar wel beter dan gemiddeld.

Kwaliteit B betekent 'een gemiddeld kwaliteitsniveau: we accepteren dat er onkruid aanwezig is maar vinden het nog niet storend'. Het groen in Het Hogeland ziet er meestal niet heel erg strak en aangeharkt uit. Maar bij kwaliteit B zal het groen niet of weinig verslechteren. Ook niet over langere tijd. Bij groen in het buitengebied valt de lagere kwaliteit C bijna niet op. Natuurlijk zorgen we dat groen en bomen nergens een risico vormen. Op de afbeelding zie je voorbeelden van hoe de verschillende kwaliteitsniveaus eruit zien. Bron: Stichting CROW.

A+: De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. A: De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. B: De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. C: De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. D: De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

Maaien

Wanneer maait de gemeente?

 • Half mei starten wij met het maaien van bermen langs wegen en fietspaden van de gemeente. We maaien ongeveer de eerste meter. Zo is er goed zicht en genoeg ruimte om uit te wijken. De rest van de berm laten we groeien voor een natuurlijk bermbeheer.
 • Vanaf half juli maaien we het eerste stuk opnieuw.
 • Vanaf half augustus beginnen we de bermen helemaal te maaien.
 • De grasvelden in de dorpen maaien wij wekelijks.

Als plattelandsgemeente hebben we veel bermen en oevers. Maaien zorgt ervoor dat de bermen en sloten het water goed kunnen afvoeren. En dat er bij smalle wegen genoeg ruimte is om uit te kunnen wijken. Bij het maaien moeten we rekening houden met de eisen van het waterschap.

Minder maaien voor meer planten en dieren

De manier van maaien bepaalt voor een groot deel welke plant- en diersoorten aanwezig kunnen zijn. Grasvelden in de dorpen maaien we bijna wekelijks. Maar eigenlijk is dat niet overal nodig. Als daardoor geen overlast ontstaat kunnen we sommige grasvelden of gedeelten daarvan prima minder vaak maaien. Daardoor kunnen er meer verschillende soorten planten en dieren leven. Dit noemen we ook wel ecologisch maaibeheer. We voeren dit langzaam in, stapje voor stapje. Dat doen we alleen daar waar het kan en waar we resultaat verwachten. Want er zijn ook situaties waar het bijna geen resultaat heeft. Bijvoorbeeld als het een hele smalle berm is. Ook verkeersveiligheid kan een reden zijn om geen ecologisch beheer toe te passen.

Melden

Klachten en meldingen over maaien kun je online aan ons doorgeven. Kijk bij Iets melden.

Onkruid

Milieuvriendelijk

De gemeente haalt onkruid weg zonder chemische middelen. Zo komt er geen gif in het milieu. Waar het kan bestrijden we het onkruid met heet water. En we voorkomen veel onkruid door regelmatig goten langs stoepen en straten te vegen. Voor onkruidbestrijding geldt kwaliteitsniveau B. Dat betekent matig schoon. Hier en daar is er een plek met klein onkruid, vooral langs muren en rond dingen als lantaarnpalen en banken. Ook voor beplanting en paden op begraafplaatsen geldt kwaliteit B.

Planning

Lees wanneer we op welke plek het onkruid bestrijden.

Paden, stoepen en parkeerterreinen

We laten het onkruid in Het Hogeland bestrijden met heet water. Dit vraagt minder energie en er komt zo minder CO2 vrij. Door het hete water sterft het onkruid af. Maar de wortels blijven wel in de grond. Daarom laten we dit 4 keer per jaar doen.

Grind- en schelpenpaden

Onkruid op grind- en schelpenpaden zoals op begraafplaatsen bestrijdt de gemeente zelf met een soort schoffelmachine. Daarna kan het pad tijdelijk iets slechter begaanbaar zijn. Dat kunnen we helaas niet voorkomen.

Op andere plekken

 • De goten langs stoepen en straten vegen we 7 keer per jaar met een veegauto. Ook zetten we zelf nog een borstelmachine en 2 veegmachines in om de goten zoveel mogelijk schoon en onkruidvrij te houden.
 • Op klinkerwegen bestrijden we geen onkruid. Het verkeer zorgt ervoor dat onkruid er niet of nauwelijks groeit.
 • Onkruid in beplanting wordt meestal geschoffeld of gewied. Waar nodig vullen we plantvakken aan. Of we kiezen voor een ander soort beplanting. Zo krijgt het onkruid minder kans om te groeien.

Klachten of meldingen

Die kun je online aan ons doorgeven. Kijk bij Iets melden.

Overhangend groen

Je bent verantwoordelijk voor bomen en struiken op je eigen terrein. Voorkom overlast en snoei overhangend groen terug tot op je erfgrens. Fietsers, voetgangers en  rolstoelgebruikers moeten er veilig en gemakkelijk langs kunnen. Lantaarnpalen, verkeersborden en straatnaamborden moeten ook goed te zien zijn. Ziet de gemeente overlast veroorzakend groen? Dan spreken wij de bewoner hier op aan. Blijft de overlast bestaan dan kan de gemeente het laten snoeien. De eigenaar of gebruiker moet de kosten dan betalen.

Bomen

Beschermen

Ongeveer 40.000 bomen staan er langs wegen, paden en in parken in Het Hogeland. Ze betekenen veel voor het klimaat, voor verschillende soorten planten en dieren en hoe we onze omgeving beleven. Als bomen ouder en groter worden neemt hun waarde toe. Meestal mag je een boom dan ook niet zomaar kappen.

Kapvergunningen

Een boom kan overlast geven of voor onveilige situaties zorgen. Daarom hebben we regels opgesteld voor het kappen van bomen. Ook voor bomen op privéterrein. In deze regels staat wanneer je wel of niet mag kappen. Vaak heb je een vergunning nodig. Lees meer over bomen kappen.

Veiligheid

Groen moet veilig zijn. Eén van de dingen die we daarvoor doen is controleren of de bomen nog veilig zijn. We proberen elk jaar ongeveer 30% van onze bomen te controleren. Dit doen we vooral langs straten en fiets- en wandelpaden. Of op andere plekken waar bomen risico’s kunnen opleveren. Als bomen een risico vormen gaan we ze snoeien of kappen. Maar in een bosje op grotere afstand van wegen en paden is dit meestal niet nodig. Zie je ergens schade aan bomen? Geef het dan online aan ons door.

In het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025 gaan we ongeveer 300 zieke of beschadigde bomen kappen. Daarvoor planten we 550 bomen terug. Lees meer.

Bladeren

In de herfst staan er op verschillende plekken bladkorven. Lees meer.

Controle op boomziektes

Sommige boomsoorten zijn gevoelig voor ziektes. Bijvoorbeeld essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en iepziekte. Voor de eerste 2 ziektes bestaat nog geen goede oplossing. Voor de opsporing van iepziekte zijn we aangesloten bij Stichting Bomenwacht Groningen. De iepziekte komt dankzij jaarlijkse controles en snel opruimen van aangetaste bomen steeds minder voor. Ook planten we nu iepen die niet of veel minder gevoelig zijn voor deze ziekte.

Iepziekte in je tuin?

Behalve bomen van de gemeente controleert de Bomenwacht ook iepen in privé-tuinen. Bij iepziekte wordt de iep op kosten van de gemeente weggehaald. Denk je dat je een zieke iep in je tuin hebt? Meld dit dan bij Stichting Bomenwacht Groningen. Mail naar info@groningerbomenwacht.nl of bel 050 - 534 51 99. Dit is belangrijk omdat een zieke boom anders de iepziekte kan verspreiden. Na de melding neemt de Bomenwacht contact met je op. Meer informatie: stichtinggroningerbomenwacht.nl.

Een paar feiten over de bomen in Het Hogeland:

 • Bijna 70% van al onze bomen bestaat uit 5 boomsoorten.
 • De andere 30% bestaat uit 50 andere soorten. Per soort gaat het dan vaak maar om enkele bomen.
 • Vroeger zijn er vooral veel essen geplant. 30% van alle bomen in onze gemeente is een es. Essentaksterfte kan dus grote gevolgen hebben.
 • Bij nieuwe aanplant kiezen we zoveel mogelijk verschillende soorten. Daardoor wordt het risico bij een ziekte kleiner. En met een goede start en de juiste verzorging proberen we de bomen zo lang mogelijk gezond te houden.

Berenklauw en Japanse duizendknoop

Sommige plantensoorten groeien zo sterk dat ze andere soorten verdringen. Of gezondheidsproblemen geven of schade veroorzaken. Voorbeelden zijn de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Bestrijding is moeilijk. Op een aantal plekken verwijderen we elk jaar reuzenberenklauw. Bestrijding van de Japanse duizendknoop is lastiger en duurder. De wortels groeien tot wel 3 meter diep. Elk klein stukje wortel in de bodem kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Weghalen zal het probleem dus bijna nooit helemaal oplossen. Daarom kunnen we aanvragen om de plant te bestrijden niet altijd uitvoeren. De omstandigheden zijn zo verschillend dat we moeilijk kunnen aangeven wanneer we wel of niet ingrijpen. Per situatie kijken we wat nodig en mogelijk is.

Heb je overlast door planten? Geef het online aan ons door.

Berenklauw in je tuin?

Probeer de berenklauw weg te steken voor de bloei. Niet gelukt? Knip dan meteen na de bloei de uitgebloeide bloemen af. Zo voorkom je dat zaden uitgroeien tot nieuwe planten. Contact met berenklauwen veroorzaakt blaren. Draag daarom beschermende kleding en handschoenen. Steek de berenklauw met een spa schuin af en verwijder zoveel mogelijk van de wortel. Doe de plant in de groene container voor gft. Bloemen en zaden doe je in de grijze container voor restafval.

Meehelpen

In je eigen buurt

De gemeente onderhoudt het groen op de kwaliteitsniveaus die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Wil jij het toch wat netter of anders? Dan kun je op verschillende manieren meehelpen. Bijvoorbeeld:

 • De goot, stoep of parkeerplaats bij je huis tussentijds een keer extra vegen of onkruidvrij maken. Gebruik hiervoor geen chemische middelen. Ook geen (schoonmaak)azijn. Want dat is schadelijk voor het milieu.
 • Samen met buurtgenoten meehelpen. Bijvoorbeeld een perk in de straat netjes houden, een speeltuin maaien of een begraafplaats onderhouden? We overleggen graag vooraf hoe je kunt helpen. Je krijgt van ons advies en gereedschap. Ook is het in overleg soms mogelijk de inrichting te veranderen. Heb je vragen? Of plannen hoe je mee kunt helpen? Stuur dan een e-mail naar groendoeners@hethogeland.nl.

Groenplatform

Een aantal inwoners heeft het ‘Groenplatform in Het Hogeland’ opgericht. Er zijn regelmatig groene activiteiten en workshops waar je aan mee kunt doen. Lees meer (website Wierde en Dijk, kijk in het hoofdmenu bij Groenplatform).

Groene erven

Het project Mooie Heem helpt jou als erfeigenaar om je erf te vergroenen. Meer hierover lees je op www.wierde-en-dijk.nl. Wierde & Dijk is een vereniging voor inwoners die zich willen inzetten voor de bescherming van de natuur en landschap in Noord-Groningen. En voor hoe we ons gebied extra aantrekkelijk kunnen maken voor bewoners, bezoekers én voor planten en dieren. Regelmatig zijn er speciale projecten, workshops, lezingen en excursies.

Groenbeleid

 • In beleid legt de gemeente de regels en afspraken over groenonderhoud officieel vast.
 • Voor overhangend groen hebben we een speciale beleidsregel gemaakt. Dat houdt in dat je ervoor moet zorgen dat beplanting geen hinder of gevaar veroorzaakt voor het wegverkeer.
 • De volledige richtlijnen en uitgangspunten voor openbaar groen lees je in het Groenbeleidsplan (website overheid.nl). Dit plan geldt voor 2021-2030. Als het nodig is kunnen we het tussentijds aanpassen.

Hoeveel groen onderhoudt de gemeente?

In totaal gaat het om bijna 4,8 miljoen m2 aan groen. Dit bestaat voor ongeveer 70% uit gras en 30% uit beplanting.

 • 54% gras wat veel onderhoud vraagt (gazons) (2.593.694 m2)
 • 20% bosplantsoen (929.202 m2)
 • 14% gras wat minder onderhoud nodig heeft, zoals bermen (669.384 m2)
 • 9% beplanting zoals heesters, sierstruiken, rozen en vaste planten  (435.077 m2)
 • 2% (schelpen)paden (94.258 m2)
 • 1% hagen (7.929 m)

Soms moet de gemeente groen vervangen of opknappen. Bijvoorbeeld omdat het slijt of beschadigd raakt door een ziekte. Of het blijkt minder geschikt dan waarvoor het bedoeld was. Wij zorgen dan voor juiste soortkeuzes, een goede start en goede verzorging. Zo hebben we langer voordeel van volwassen groen.

Klachten en meldingen

Heb je klachten of meldingen over het groenonderhoud? Geef het dan online aan ons door. Of bel ons: 088 - 345 88 88. Goed om te weten: we onderhouden het groen op een bepaald kwaliteitsniveau. In de dorpen geldt kwaliteitsniveau B (gemiddeld) en in de buitengebieden kwaliteitsniveau C (laag). Alleen als het onderhoud hier niet aan voldoet nemen we de melding in behandeling. Dat lukt niet altijd in korte tijd. Soms komt dat door dingen waar we niets aan kunnen doen, zoals het weer.