Het bedrijventerrein Noord ligt in de kern van Uithuizen aan de N363. Hier is de bedrijvigheid samengevoegd op een plek die goed bereikbaar is. De Nijverheidsweg ligt aan de noordrand van bedrijventerrein Noord. En is de overgang van het landelijk woongebied naar bedrijvigheid.

Op dit moment zijn alle kavels in optie.

Over de kavels

Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1.6 ha. Met de invulling van 5 tot 10 woonwerkplekken aan de Nijverheidsweg komt er een landschappelijk dorpslint. De Nijverheidsweg krijgt een groene uitstraling. Met bedrijfswoningen aan de straat en daarachter bedrijfsgebouwen. De oppervlaktes van de kavels liggen niet vast. We gaan uit van een kavelgrootte van ongeveer 1500 m2 tot maximaal 3000 m2. Bedrijven uit categorie 1 en 2 in de Staat van Bedrijven zijn hier toegestaan.

Uitgifte in 2 gedeeltes

We bieden de kavels in 2 fasen aan. In de eerste fase geven we de meest oostelijke kavels uit. De tweede fase betrekken we in de versterkingsopgave. Dat zal gaan om 20 tot 25 tijdelijke woningen (maximaal 10 jaar). De tweede fase gaat nog niet in de verkoop. Definitieve plannen uit de versterkingsopgave moeten hier nog meer duidelijkheid over geven.

 • Fase 1: 6675 m2
 • Fase 2: 6940 m2

Woon-/werkkavels aan de Nijverheidsweg in Uithuizen.

Prijzen

 • Kavelprijs: € 50,- per m2 exclusief 21% omzetbelasting (BTW).
 • Inbegrepen:
  • rioolaansluitpunt van het gemeentelijk riool tot aan de perceelsgrens
  • aansluiting van je inrit op de openbare weg
 • Niet inbegrepen:
  • notariskosten
  • kosten kadaster
  • aansluitingen nutsbedrijven zoals water, gas, elektra, telefoon en CAI

De gemeenteraad kan de kavelprijzen jaarlijks aanpassen.

Ligging

Op de situatietekening zie je hoe de kavels er ongeveer uit moeten zien. De bedrijfswoningen komen 5 meter vanaf de voorste kavelgrens, evenwijdig aan de perceelsgrens langs de Nijverheidsweg. De bedrijfsgebouwen komen minimaal 10 meter achter de voorstel kavelgrens.

Op dit moment zijn alle kavels in optie.

Over de reservering

 • Heb je een kavel gereserveerd? Dan krijg je een optie voor 3 maanden. Hiervoor betaal je een optierente van € 250,- exclusief BTW. In deze 3 maanden kun je bijvoorbeeld een bouwplan opstellen, een aannemer zoeken en offertes opvragen. Daarna beslis je of je de koopovereenkomst afsluit.
 • Je kunt de optietermijn éénmalig verlengen met 3 maanden. Hiervoor betaal je opnieuw € 250,- optierente exclusief BTW. Geef het op tijd aan als je de optie wilt verlengen. Als je niets laat horen wijzen we de kavel na de eerste 3 maanden toe aan de eerstvolgende belangstellende.
 • Bij aankoop van de kavel verrekenen we de betaalde optierente met de koopprijs. Als je afziet van de aankoop krijg je de optierente niet terug.

Kopen

De koopovereenkomst

 • De gemeente stelt een koopovereenkomst op. Die verplicht de gemeente tot levering en de koper tot betaling van de kavel. In de koopovereenkomst staan ook de algemene verkoopvoorwaarden. Bekijk een voorbeeld van een koopovereenkomst (PDF, 293KB).
 • Kies vóór de ondertekening van de koopovereenkomst zelf een notaris. De gemeente geeft deze notaris opdracht om de akte van levering op te stellen.
 • Stuur de koopovereenkomst ondertekend en in drievoud terug naar de gemeente. Doe dat binnen 2 weken.
 • Daarna ondertekent de gemeente de overeenkomst. Daarmee is de koop definitief. Wij sturen je de ondertekende overeenkomst toe.

Aanvaarding

De gemeente levert de bouwkavel af zoals het is op de datum van de notariële akte. Zie ook artikel 2.1.a van de verkoopvoorwaarden in de koopovereenkomst. Dit betekent onder andere dat de gemeente de grond egaliseert en op ongeveer gelijke hoogte brengt met de openbare weg. De koper moet kleine hoogteverschillen aanvaarden. Te veel of te weinig grond moet je dus voor eigen rekening aan- of afvoeren.

Bouwen

Bebouwingsvoorschriften

In het bestemmingsplan Nijverheidsweg staan alle regels voor de bebouwing van de kavels. Bekijk de regels op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Bel of mail met de gemeente als je vragen hebt.

Beeldkwaliteitsplan

Het bedrijventerrein moet goed passen in de omgeving. Daarom hebben we een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Je moet je houden aan de regels uit het beeldkwaliteitsplan. De Welstandscommissie gebruikt het beeldkwaliteitsplan bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Bekijk de regels uit het beeldkwaliteitsplan Nijverheidsweg.

Is mijn plan haalbaar?

Voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt kun je je plan gratis door de gemeente laten beoordelen. Wij kijken dan of het plan past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan je kosten besparen die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn. Lees meer.

Omgevingsvergunning

Als je een woning wilt bouwen dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een beoordeling vooraf en van een omgevingsvergunning kun je het beste in overleg met professionele bedrijven doen. Zij weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. De behandeling van een omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken. Voorwaarde is dat je de gevraagde informatie compleet aanlevert.

Milieuvergunning of meldingsplicht

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kijken we ook of je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Bel voor meer informatie met het Team milieu via 088 - 345 88 88.

 • Als een melding voldoende is moet je een formulier invullen. Vraag het juiste formulier voor jouw bedrijfsbranche op bij Team milieu.
 • Als je een milieuvergunning nodig hebt dan adviseert Team milieu je over de stappen die je moet volgen.

Aansluiting huisriolering op gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater en huishoudelijk water gescheiden van elkaar plaatsvindt. Er zijn dus 2 aansluitpunten. Voor bedrijfspanden achter op het perceel kan het hemelwater ook op de sloot worden aangesloten.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Ga voor de aanvraag tot aansluiting van elektra, water, kabel en telefonie naar www.mijnaansluiting.nl.

Groene inrichting

De woon/werkkavels aan de Nijverheidsweg zijn een overgang van het landelijk gebied naar grote bedrijfshallen (zoals Ability). We willen het beeld van landschappelijk gebied en woon/werkgebied benadrukken. Daarom maken we naast de weg een extra groenstrook tussen de stoep en de bouwkavels. Deze groenstrook van ongeveer 4 meter breed richten we in als grasberm met bomen. En we vragen je om op de erfgrens aan de straatzijde een haag te planten. De eigenaar van het perceel moet die haag in stand houden.

Parkeren

Het uitgangspunt is parkeren op eigen erf. Dit geldt voor de woning en voor het bedrijfsmatige deel. Zorg op je eigen erf voor voldoende parkeergelegenheid.

Inrit

Per kavel legt de gemeente 1 inrit aan. Alle inritten worden op dezelfde wijze uitgevoerd. De maximale breedte van een inrit is 5 meter.

Aanwijzen grenzen bouwkavel

De gemeente zet de grenzen éénmalig met piketten (paaltjes of buizen) uit in het terrein en wijst ze ter plaatse aan de koper aan. Op verzoek van de koper kunnen we een bouwkavel opnieuw uitzetten en aanwijzen. Hiervoor betaal je de kosten van het Kadaster Groningen.

Uitzetten gebouw en aangeven vloerpeil

Heb je vragen over het uitzetten van de woning? Bel met het Team VTH: 088 - 345 88 88. De gevolgen voor de grondbalans blijven de verantwoording van de koper of aannemer.

Kosten omgevingsvergunning

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de Legesverordening leest u meer hierover.

Kosten kadastrale uitmeting

De gemeente geeft de grenzen van de kavel aan. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna worden de grenzen vastgesteld. Je koopt dus een volledige kadastraal perceel van de gemeente. De kosten die het Kadaster rekent voor het kadastraal splitsen zijn voor rekening van de gemeente.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kun je opvragen bij uw notaris.

Overige kosten

Enkele andere kosten waarmee je rekening moet houden:

 • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
 • zogenaamde bouwrente die de aannemer in rekening kan brengen;
 • kosten tuin/terreinaanleg;
 • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
 • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
 • aanneemsom van de te bouwen woning en bedrijfsgebouw;
 • kosten architect;
 • kosten van verhuizing en inrichting.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Bel met het Team Grondzaken van de gemeente, via telefoonnummer 088 - 345 88 88.

Wijzigingen

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie. Als de informatie niet voorziet dan beslist het college van burgemeester en wethouders.