Kopersinformatie Munster fase 2

Munster bestaat in totaal uit 8 eilanden. De middelste 3 horen bij fase 2. Daarin is ruimte voor 43 woningen. 12 vrije kavels gaan vanaf 30 juni 2022 in de verkoop.

Kavelkaart

Op de kavelkaart Munster fase 2 zie je de kavels die te koop zijn. Klik op een kavel voor meer informatie.

Vrije kavels Munster fase 2

Vrije kavels Munster fase 2 (lijstweergave)

Kavel 7

Oppervlakte: 908 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 219.736,--

Kavel 15

Oppervlakte: 580 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 154.396,--

Kavel 19

Oppervlakte: 823 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 199.166,--

Kavel 20

Oppervlakte: 604 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 160.785,--

Kavel 25

Oppervlakte: 495 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 131.769,--

Kavel 28

Oppervlakte: 655 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 174.361,--

Kavel 29

Oppervlakte: 716 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 190.599,--

Kavel 30

Oppervlakte: 667 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 169.485,--

Kavel 33

Oppervlakte: 699 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 177.616,--

Kavel 36

Oppervlakte: 434 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 115.531,--

Kavel 42

Oppervlakte: 605 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 153.731,--

Kavel 43

Oppervlakte: 539 m2. Prijs met btw, zonder kosten koper: € 143.482,--

Over de kavels

De afmetingen van de kavels staan vast. Op elke kavel komt 1 vrijstaande woning. We verkopen deze kavels aan particulieren. Dus bijvoorbeeld niet aan bouwers, projectontwikkelaars of makelaars. Verder gelden de 'Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Het Hogeland' en de 'Algemene uitgiftevoorwaarden vrijstaande bouwkavels gemeente Het Hogeland'.

Inschrijven

Fase 1: Inschrijven voor een optie op een kavel

Inschrijven kan van donderdag 30 juni 2022, 10.00 uur tot maandag 29 augustus 2022, 12.00 uur. De optieperiode duurt 3 maanden. In die tijd kun je de financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen. Als het nodig is kun je na de eerste optieperiode een nieuwe optie nemen. Beide opties kosten € 1000,- inclusief btw. Bij aankoop van de kavel trekken we deze kosten af van de verkoopprijs. Als je afziet van de koop krijg je het optiegeld niet terug.

Zo werkt het

 1. Log in met DigiD. Vul daarna de gegevens in.
 2. Geef bij de inschrijving tenminste 1 voorkeur aan. Een tweede voorkeur mag maar is niet verplicht. Per huishouden mag 1 keer worden ingeschreven.
 3. Alles ingevuld? Klik op verzenden.
 4. Wij verzamelen alle inschrijvingen. Het maakt niet uit wie het eerst heeft ingeschreven. Alle inschrijvingen die voor 29 augustus 12.00 uur binnen zijn tellen mee.
 5. Als er op een kavel maar 1 inschrijving is dan krijg je de kavel in optie.
 6. Bij meerdere belangstellenden voor 1 kavel gaan we loten. Daarbij gaat een eerste voorkeur boven een tweede voorkeur.
 7. Je moet zelf bij de loting aanwezig zijn. Wij sturen een uitnodiging. De loting is op 19 september 2022 in het gemeentehuis in Winsum. Een notaris houdt toezicht. Als het bestemmingplan op 19 september 2022 nog niet definitief is dan stellen we de loting uit.

Fase 2: Optie op overgebleven kavels

Blijven er kavels over? Dan kunnen uitgelote inschrijvers daar direct een optie op nemen. Ook hier gaan we loten als er meerdere belangstellenden voor een kavel zijn.

Fase 3: Optie op onverkochte kavel

Zijn er na fase 1 en 2 nog kavels over? Dan kan iedereen daar een optie op nemen. We behandelen de verzoeken om een optie op volgorde van binnenkomst.

Opties die niet tot een koopovereenkomst leiden

Kavels die vrijkomen omdat de optienemer de kavel toch niet koopt gaan we opnieuw verloten onder eerdere belangstellenden.

Koopovereenkomst

 • De koop kan pas doorgaan als het bestemmingsplan definitief is en als de grond klaar is om op te bouwen.
 • Is de optieperiode voorbij en wil je de kavel kopen? Dan stelt de gemeente een koopovereenkomst op. Bekijk een voorbeeld van een koopovereenkomst.
 • Je krijgt 3 exemplaren van de koopovereenkomst. Plaats je handtekening op alle 3 en stuur ze terug naar de gemeente. Doe dat binnen 2 weken. Daarna ondertekent de gemeente de overeenkomsten. Je krijgt 1 volledig ondertekende koopovereenkomst van de gemeente. Daarmee is de koop definitief.
 • Kies vóór de ondertekening van de koopovereenkomst zelf een notaris en geef opdracht om de akte van levering op te stellen. De gemeente stuurt de door beide partijen getekende koopovereenkomst naar de gekozen notaris.

Na ondertekening van de koopovereenkomst

 • Bij het nemen van een optie heb je een optievergoeding betaald. Dit bedrag trekken we af van de verkoopprijs.
 • Je kunt de eigendomsoverdracht verlengen met 3 maanden onder de voorwaarden dat je de benodigde vergunningen en financiering krijgt. Zo'n verlenging kost € 1.000,- inclusief btw. Daarna kun je nog 1 keer verlengen met 3 maanden, maar nu zonder voorwaarden. Voor deze verlenging betaal je € 500,- inclusief btw. De kosten voor verlenging van eigendomsoverdracht krijg je niet terug.

Huis bouwen

Omgevingsvergunning

 • Voor het bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Behandeling van een complete aanvraag omgevingsvergunning duurt maximaal 8 weken.
 • Laat je plan gratis door de gemeente beoordelen voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Wij kijken dan of het past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan je geld en moeite besparen. Lees meer over de beoordeling van bouwplannen.
 • De aanvraag voor een beoordeling vooraf en voor de omgevingsvergunning kun je het beste in overleg met een professioneel bedrijf doen. Zij weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Bouwregels

Hagen rondom de kavels

We willen zoveel mogelijk gelijkheid in materialen, kleuren en groen. Het groene karakter van het gebied willen we graag bewaren. Als alle woningen in fase 2 klaar zijn plant de gemeente daarom groene hagen rondom de kavels. Bijvoorbeeld haagbeuken, veldesdoorns of meidoorns. De eigenaar van de kavel moet die haag in stand houden. Ook komt er op de eilanden waar dat kan een groen plein met gras, bloemen of bomen. Per eiland kiezen we voor 2 eigen boomsoorten. Zo krijgt elk eiland een eigen karakter.

Meer over groen in Munster fase 2:

Water en oevers

De voortuinen grenzen aan het water. De oevers worden zoveel mogelijk ingericht met groen. De helling van de voortuin naar het water (het talud) is privé-eigendom. Het is onderdeel van de tuin, maar heeft een openbare uitstraling. De gemeente laat lage beschoeiing aanbrengen langs alle grachten om de wal te verstevigen. De eigenaar van de kavel moet die beschoeiing in stand houden. De erfgrens loopt door tot 0,5 meter in het water.

In de koopakte staat dat de kavelgrens aan de waterkant achter het talud ligt en dat je het talud niet mag verhogen of veranderen. Deze regel geldt ook voor volgende eigenaren. Wel mag je de oever onderbreken met een steiger of vlonder. Hiervoor gelden voorwaarden. Zo mag de steiger maximaal  6 meter lang zijn en 2,5 meter diep. De vlonder mag niet langer zijn dan 40% van de kavelbreedte. De precieze voorwaarden staan in de bestemmingsregels (hoofdstuk 2, artikel 4 - wonen) en in het stedenbouwkundig plan (pagina 33 tot en met 35).

Opstelplaatsen afvalcontainers

Op elk eiland is 1 opstelplaats voor containers. Daar zet je je grijze of groene afvalcontainer aan de weg.

Parkeren

Elke kavel heeft 1 inrit en ruimte voor 2 parkeerplaatsen. Langs de weg zijn openbare parkeervakken van graskeien.

Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat hemelwater en huishoudelijk water gescheiden worden afgevoerd. Er zijn dus 2 aansluitpunten. In de koopovereenkomst staat soms dat de gemeente en nutsbedrijven het recht houden om bijvoorbeeld kabels of leidingen aan te leggen, onderhouden of vernieuwen (opstalrecht, zie ook artikel 3.3. van de Algemene verkoopvoorwaarden). Deze afspraak geldt later ook voor nieuwe eigenaren.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Kijk voor informatie over het aanvragen aansluiting van elektra, water, kabel en telefonie op www.mijnaansluiting.nl. Daar staan ook verschillende informatienummers waar u terecht kunt met vragen.

Uitzetten gebouw en aangeven vloerpeil

 • De gemeente zet de grenzen van de bouwkavel 1 keer met piketpaaltjes uit en wijst ze dan meteen aan de koper aan. Op verzoek kunnen we een bouwkavel opnieuw uitzetten en aanwijzen. De koper betaalt de kosten van het Kadaster Groningen.
 • De gemeente geeft het vloerpeil aan in overleg met de koper of de aannemer.
 • De koper of aannemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen voor de grondbalans.
 • Voor vragen over het uitzetten van de woning kun je contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Kosten omgevingsvergunning

De prijs van de omgevingsvergunning hangt af van de activiteiten waarvoor je een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaal je bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de legesverordening staan de exacte bedragen.

Kosten kadastrale uitmeting

De gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna worden de grenzen vastgesteld.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kunt u opvragen bij uw notaris.

Overige kosten

Enkele andere kosten waarmee u rekening moet houden:

 • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
 • zogenaamde bouwrente die de aannemer u in rekening kan brengen;
 • kosten tuinaanleg;
 • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
 • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
 • aanneemsom van de te bouwen woning;
 • kosten architect;
 • kosten van verhuizing en inrichting.

Vragen

Bel ons bij vragen: 088 - 345 88 88. Of stuur een e-mail naar gemeente@hethogeland.nl.

 • In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie.
 • Als deze kopersinformatie geen uitkomst biedt dan beslist het college van burgemeester en wethouders.