Toekomstbeeld Het Hogeland

Met de Omgevingsvisie schetsen we een toekomstbeeld om onze gemeente nog mooier te maken om in te wonen, te werken en te verblijven. Op deze pagina lees je hoe dat toekomstbeeld eruit ziet.

Eigenheid

We zijn een gemeente waar we onze cultuurhistorische parels koesteren en waar rust en ruimte voorop staan. Ruimte om te onthaasten, ruimte om te genieten van de pronkjewailen en de mooie vergezichten. En ruimte om het culturele leven van Het Hogeland te beleven. Onze gemeente is uniek met haar ligging tussen Stad en Wad en van Lauwerszee tot aan de Dollard. We hebben de langste Waddenkust van Nederland en 2 Waddeneilanden. Met het Lauwersmeer hebben we een Dark Sky Park binnen de gemeente. Donkerte is hier tot belangrijkste kwaliteit benoemd. We hebben een deel van onze gemeente met eigen handen gemaakt en gewonnen op de zee. En dat is nog goed te zien en te proeven in onze cultuur. We hebben de basis gelegd voor een sterke visserij en we waren bekend als grote graanrepubliek. Niet voor niets is er een grote aardappel- en tarweverwerkingsindustrie in Groningen. Denk aan Rixona in Warffum en Holland Malt in de Eemshaven. We laten ons niet door tegenslagen uit het veld slaan. Juist dan groeit onze verbondenheid met elkaar, met ons dorp en onze omgeving.

(Inter)nationale verbondenheid

Tegelijkertijd worden we breed herkend als een gemeente met een dynamische, groene economie. De vernieuwende, duurzame bedrijvigheid in onze gemeente staat goed bekend. De havens zijn belangrijke schakels in een internationaal netwerk van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De plek van de Eemshaven als ‘hydrogen valley’ en belangrijke energie-hub in de nationale energie-infrastructuur staat buiten kijf. Onze havens zijn ondergronds en bovengronds verbonden met de andere delen van Nederland en Europa. Snelheid en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om onze plek in het (inter)nationale netwerk vast te houden. Met de spoorlijnen in onze gemeente zijn we goed aangesloten op de Lelylijn. Zo zijn we goed verbonden met de regio, in Nederland en daarbuiten. Onze stationsgebieden zijn aantrekkelijke verblijfsgebieden waar verschillende functies bij elkaar komen. De stationsdorpen zijn een wezenlijk onderdeel geworden van de grotere stadsregio Groningen – Assen.

Onze kust

Onze Waddenkust is 1 van onze pronkjewailen: het gebied is veilig, vitaal en veerkrachtig. De robuuste natuur en het bijzondere landschap zijn een sterke basis voor de ontwikkelingen in de kuststrook: klimaatbestendig, economisch welvarend en volop (be)leefbaar. De kust wordt goed gevonden door recreanten en toeristen uit onze provincie en daarbuiten. Het Werelderfgoedcentrum is een grote publiekstrekker. We hebben een stevige, fijnmazige en verrassende recreatieve infrastructuur die is gebouwd op ons cultureel erfgoed en onze landschappelijke waarden. Vanaf de kust is de Waddenzee goed beleefbaar. De Waddenzee staat er goed voor. De biodiversiteit in, op, onder en aan het water is groot. En onze eilanden zijn stille natuurparels midden in zee. Vanuit onze havens maken veel toeristen de oversteek naar de Waddeneilanden Borkum of Schiermonnikoog en nog verder overzees richting Scandinavië. De havens zijn, naast economische motors, ook aangename plekken waar het goed toeven is. Hier komen de wereld van land en zee, inclusief de kenmerkende geuren van vis en zout water, samen. Ze zijn ons visitekaartje voor veel bezoekers, zoals eilandgangers en viseters.

Onze dorpen

Wat ons bijzonder maakt zijn onze 52 dorpen. Elk eigen en anders en geen één met meer dan 10.000 inwoners. De grote dorpen bieden de voorzieningen die de kleine dorpen niet hebben. De winkelcentra zijn bruisende dorpsharten waar kopen en beleven hand in hand gaan. De saamhorigheid en samenredzaamheid in onze dorpen is groot. En dat is heel waardevol. Vooral omdat door de aardbevingsproblemen de druk op de leefbaarheid en de samenleving hoog is (geweest). Ons verenigingsleven bloeit. Er zijn veel evenementen op het gebied van sport, kunst en cultuur in onze gemeente. Sommige van zijn internationale bekend.

De dorpen zijn een vertrouwde plek om te wonen en te leven. Ook al heeft de verduurzaming, de versterking en vernieuwing van woningen het straatbeeld veranderd. We zijn in staat geweest om in onze dorpen het straatbeeld te verrijken. Met soms bijzondere architectonische parels, met meer soorten planten en dieren (biodiversiteit) en aangepast aan het klimaat. En dat lukt omdat we in staat zijn verder en breder te kijken. We verbinden kansen op allerlei terreinen aan elkaar. Bijvoorbeeld rond economie, duurzaamheid, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, veiligheid en bereikbaarheid. Zo zijn onze dorpen letterlijk en figuurlijk bloeiende leefgemeenschappen. We helpen onze inwoners in hun ondernemerschap en daadkracht om hun leefomgeving nog aantrekkelijker te maken. We stellen organisaties in staat om zelf regie te nemen in de opgaven die zij belangrijk vinden. En we hebben een vangnet voor wie het niet op eigen kracht kan. Ons zorgnetwerk is dichtbij en op orde. Want iedereen kan en mag mee doen in Het Hogeland!

Ons landelijk gebied

Ons landelijk gebied is afwisselend en laat de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente zien. Onze inwoners zijn met recht trots op dit landschap waar de geschiedenis en de ontwikkeling ervan nog steeds zichtbaar en beleefbaar is. Het is ook het landschap waar de provincie Groningen om bekend staat: met fraaie kerken, borgen, molens, grote boerderijen, mooie dorpen, wierden, dijken en grootse vergezichten. We zien dat in de zeekleipolders met hun vruchtbare grond de landbouw de boventoon voert. Onze landbouw en onze voedselproductie is duurzaam en gericht op hergebruik. Er is ruimte voor nieuwe en vernieuwende teelten op de zilte grond. We zijn er (net als vroeger) koploper en pionier van de modernste land- en tuinbouw. Verder landinwaarts ontstaat een buitengebied met steeds meer functies. Hier gaan landbouw, recreatie en natuur samen met een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied. Dat is het resultaat van goede samenwerking tussen de gemeente en alle bij het gebied betrokken partijen.

Onze werkwijze

Wat we doen, doen we samen en doen we goed. We zijn een gemeente die ruimte biedt aan initiatieven die de toekomst van onze gemeente versterken. We hebben ruimte voor vernieuwing en flexibiliteit. We zeggen liever 'ja, mits..." dan "nee, tenzij...'. We bouwen aan onze waarden en onze kwaliteiten. Die staan voorop. Met ieder plan en ieder idee lukt het ons om aan die waarden en kwaliteiten verder te bouwen. We zoeken altijd naar koppelkansen en dagen initiatiefnemers daar ook op uit. Het verbinden van kansen geeft vaak meerwaarde voor het resultaat. En we kiezen waar dat kan voor multifunctioneel ruimtegebruik. Want onze ruimte is kostbaar en schaars. We staan dichtbij en tussen onze inwoners, we weten wat er speelt. We zijn alert op trends, ontwikkelingen, ideeën en zorgen. We staan open voor tips, suggesties en verbeteringen en gaan daar ook mee aan de slag. Zodat we blijven werken aan het duurzaam oplossen van problemen.

Ambities

Waar we precies op in willen zetten als het gaat om de toekomst van onze leefomgeving lees je in onze ambities.