2 soorten waarderingen

Een gebouw kan als 'karakteristiek' of als 'karakteristieke boerderij' op de lijst van karakteristieke gebouwen staan.

  • Karakteristiek: gebouwen die hoog scoren op ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, ligging en samenhang met bijgebouwen en de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee.
  • Karakteristieke boerderijen: boerderijen die nog in gebruik zijn als boerderij. En die vanwege hun functie en hoe ze eruit zien belangrijk zijn voor het karakter en het beeld van het buitengebied.

Dit betekent de waardering voor jouw huis of boerderij

  • De bestaande hoofdvorm (goothoogte, kapvorm, bouwhoogte) moet bewaard blijven. Dit geldt ook voor de bestaande ligging. Ook de gevelindeling is beschermd. Van deze regels kunnen we afwijken zolang je rekening houdt met de karakteristieke kenmerken.
  • Sloop (helemaal of voor een deel) is niet mogelijk zonder een omgevingsvergunning. Je moet aantonen dat je huis of boerderij niet bewaard kan blijven. Bij de beoordeling kijken we naar de bouwtechnische staat van het gebouw. Ook kijken we naar de veiligheid, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde.
  • Bij karakteristieke boerderijen geldt voor bedrijfsschuren een afwijkende regeling. Bij een sloopaanvraag voor een karakteristieke bedrijfsschuur hoef je minder nadrukkelijk aan te tonen dat de schuur niet bewaard kan blijven.
  • Bij volledige sloop kunnen we bepalen dat je terug moet bouwen. Mogelijk stellen we voorwaarden aan de manier waarop. De nieuwbouw moet passen bij de plek en de omgeving. Ook hierbij maakt het verschil welke waardering je pand heeft.
  • Wat wel en wat niet mag verschilt per huis of boerderij. We vragen advies aan een deskundige. En we betrekken de eigenaar van het gebouw bij onze beslissing.

Is in de waardering geen bijgebouw benoemd? Dan gelden de regels alleen voor hoofdgebouwen. Schuurtjes vallen niet onder deze regeling. Als een bouwwerk vergunningvrij mag worden gebouwd mag je het ook vergunningvrij slopen.

Beschermde gebieden

Het bestemmingsplan geeft ook bescherming aan cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Zoals oude kernen, bebouwing langs wegen en oudere lintbebouwing. Deze gebieden kun je vinden bij de bestemmingsplannen. In deze gebieden mag je niet slopen zonder omgevingsvergunning. Bij een aanvraag sloopvergunning kijken we naar de gevolgen van de sloop voor de omgeving. Zo nodig verlenen we alleen vergunning als er duidelijkheid is over de nieuwe invulling.