De enquête liep van 20 mei tot en met 3 juni 2020 en is zowel online als via de Noorderkrant uitgezet. De enquête is 1.758 keer ingevuld waarvan 1.633 online en 125 via de Noorderkrant.

1. Woont u in de gemeente Het Hogeland?

 • Ja: 98%
 • Nee: 2%

De 2% niet-inwoners heeft relaties in Het Hogeland, heeft er eerder gewoond of is belanghebbende (zoals toerisme en vleermuizenwerkgroep).

De meeste reacties komen uit de grotere dorpen. Uit sommige kleine dorpen is een enkele reactie ontvangen, waardoor de uitkomst niet zondermeer kenmerkend is.

2. Bent u tevreden over hoe het openbare groen (zoals bomen, plantsoenen en bermen) er nu uitziet in de gemeente Het Hogeland?

 • Ja: 27%
 • Nee: 69%
 • Geen mening / weet niet: 4%

De gegeven toelichtingen gaan vooral over het onderhoud.

3. Hoe tevreden bent u over het onderhoud van het openbaar groen in Het Hogeland? Het gaat hierbij vooral om de verzorging.

 • Heel tevreden: 2%
 • Tevreden: 25%
 • Niet tevreden, niet ontevreden: 27%
 • Ontevreden: 30%
 • Heel ontevreden: 14%
 • Geen mening / weet niet: 2%

Hieruit blijkt dat 44% het onderhoudsniveau niet goed vindt. 27% vindt het wel goed. De meningen van inwoners van hetzelfde dorp lopen uiteen. De toelichtingen laten zien dat onderwerpen die niet onder groenbeheer vallen meewegen in een negatief oordeel. Bijvoorbeeld bestrating en onkruidbestrijding op verharding.

4. Wat vindt u het belangrijkst als het gaat om openbaar groen?

 • Zo veel mogelijk groen. Als het er daardoor wat minder verzorgd uit zou zien vind ik dat niet erg: 47%
 • Als de verzorging en uitstraling daardoor verbeteren mag de hoeveelheid groen best wat minder: 47%
 • Geen mening / weet niet: 6%

Met name de groep die niet tevreden is (vraag 2 en 3) kiest voor minder groen als het onderhoudsniveau hierdoor hoger wordt. De tevreden groep vindt extra groen juist wenselijk. Wanneer dit leidt tot een iets lager onderhoudsniveau is dat voor deze groep geen probleem.

5. Vindt u dat het groen op alle plekken in de dorpen even netjes moet zijn?

 • Ja, het moet niet uitmaken waar in het dorp je bent: 49%
 • Nee, op sommige plekken kan het best wat minder strak: 38%
 • Ja, maar op bijzondere plekken mag het iets meer kosten: 12%
 • Weet niet / geen mening: 1%

Bijna de helft (49%) geeft aan geen onderscheid te willen maken in het onderhoudsniveau. Iets minder vaak wordt aangegeven dat het op sommige plekken wat minder netjes mag zijn. Een klein aantal deelnemers (12%) vindt dat het op bijzondere plekken wat meer mag kosten.

6. Hoe belangrijk vindt u het om bij het beleid en beheer van groen, binnen en buiten het dorp, rekening te houden met het effect op natuur?

Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor bijen en vlinders of meer variatie in het dieren- en plantenleven.

 • Belangrijk: als we de natuur kunnen helpen dan moeten we dat zeker doen: 53%
 • Belangrijk: als andere functies zoals spelen of een balletje trappen maar mogelijk blijven en er geen overlast door ontstaat: 33%
 • Buiten het dorp is prima, maar natuur hoort niet in het dorp. Daar zijn natuurgebieden voor. 12%
 • Niet belangrijk: 2%
 • Weet niet / geen mening: 0%

Hieruit blijkt dat een grote meerderheid (86%) het van belang vindt om binnen en buiten het dorp rekening te houden met de natuur.

7. In de dorpen onderhouden we veel gras als een gazon. Voor een natuurlijker uitstraling zou dit op sommige plaatsen ook anders kunnen.

 • In het dorp moet alles strak gemaaid zijn: 29%
 • Natuurlijke uitstraling moet het uitgangspunt zijn: 33%
 • Als het bijdraagt aan natuurwaarden en meer variatie in planten en dieren hoeft het allemaal niet zo strak, als ik er maar geen hinder van ondervind: 37%
 • Weet niet / geen mening: 1%

Uit de percentages blijkt dat 70% het niet vanzelfsprekend vindt dat gras in het dorp altijd als gazon wordt onderhouden. Een deel geeft aan daarbij wel voorwaarden te stellen: geen hinder. 29% wil dat er overal strak gemaaid wordt.

8. Op enkele begraafplaatsen is het groenonderhoud voor een deel minder strak. Is het acceptabel als op de oudste delen de uitstraling natuurlijker is?

 • Nee, een begraafplaats moet altijd helemaal strak verzorgd zijn: 51%
 • Ja, vooral als dit een bijdrage levert aan natuurwaarden en meer variatie in planten en dieren: 32%
 • Ja, maar alleen als daar niet meer begraven wordt: 13%
 • Geen mening / weet niet: 4

In tegenstelling tot vraag 7 wil de meerderheid (51%) op begraafplaatsen wel een strak beeld. Wel vindt 45% dat een natuurlijker beeld mogelijk moet zijn als dit bijdraagt aan natuurwaarden. 13% stelt hierbij als voorwaarde dat er op dat deel niet meer begraven wordt.

9. De gemeente kan niet aan de verwachtingen van iedereen voldoen. Wat zou u zelf kunnen betekenen voor het groen in uw buurt, een begraafplaats of speelplek?

 Bijvoorbeeld als er extra wensen zijn voor het onderhoud of ideeën voor een andere inrichting?

 • Reken niet op mij: ik vind dat onderhoud van openbaar groen volledig de taak van de gemeente is: 41%
 • Als de gemeente zorgt voor een basisniveau ben ik bereid om het ‘mooier’ te maken: 28%
 • Ik wil samen met buurtgenoten wel een stuk groen adopteren: 15%
 • Geen mening / weet niet: 16%

Het aantal deelnemers dat niets wil betekenen voor het groen in hun buurt (41%) is vrijwel gelijk aan het aantal (43%) dat dit wel wil. Sommige mensen die geen mening/weet niet hebben aangevinkt zouden wel willen maar zijn er niet toe in staat of al actief als vrijwilliger.

10. Groen helpt ons beter ‘klimaatproof’ te zijn. Voor de uitstraling van een straat kan beplanting een verbetering zijn. Soms is in een straat te weinig ruimte. Zou u een bijdrage kunnen leveren door groen in uw tuin langs de straat te planten?

 • Ja, mijn tuin is groot genoeg. Als ik een bijdrage kan leveren hoor ik dat graag: 30%
 • Ja, mijn tuin is groot genoeg. Als de gemeente de aanschaf betaalt, is dat prima: 17%
 • Helaas is mijn tuin niet zo groot, anders zou ik het wel willen: 18%
 • Nee, ik vind dit geen rol voor inwoners: 21%
 • Weet niet / geen mening: 14%

Een grote meerderheid is bereid om extra groen in de privétuin te planten als dit gunstig is voor het straatbeeld of het klimaat. Een deel (17%) wil dit alleen als de gemeente de aanschaf betaalt. Een vijfde deel (21%) vindt dat dit geen rol is voor inwoners.

11. Op dit moment moet u in onze gemeente vaak een kapvergunning aanvragen om een boom te mogen kappen. Wanneer zou een kapvergunning volgens u verplicht moeten zijn?

 • Voor elke boom: 16%
 • Alleen voor een boom met een doorsnede groter dan 20 cm (huidige situatie): 27%
 • Alleen bomen die op een lijst met monumentale, waardevolle bomen staan: 24%
 • Alleen voor bomen met doorsnede, groter dan 45 cm én bomen op een lijst met waardevolle bomen: 22%
 • Nooit: 7%
 • Weet niet / geen mening: 4%

Een meerderheid (73%) vindt dat een vergunning niet altijd nodig zou moeten zijn. Meer dan de helft (46%) geeft aan dat waardevolle bomen extra beschermd moeten worden.

12. Als de gemeente een boom kapt wordt op dit moment niet altijd een nieuwe boom geplant. Wat vindt u daarvan?

 • Ik vind dat elke vergunningsplichtige boom moet worden vervangen, desnoods heel ergens anders: 38%
 • Ik vind het niet nodig, dat voor elke gekapte boom een nieuwe geplaatst wordt. In het beleid moet staan in welke situatie er wel en in welke situatie er niet een nieuwe boom wordt geplant: 31%
 • Ik vind dat we minimaal het bestaande aantal bomen in stand moeten houden: 29%
 • Weet niet / geen mening: 2%

De resultaten zijn redelijk gelijk verdeeld over de antwoorden. Wel blijkt dat 67% het in stand houden van het aantal bomen belangrijk vindt.

13. Als gemeente kunnen we de voorwaarde stellen dat u alleen een kapvergunning krijgt als u ook een nieuwe boom plant. Wat vindt u, wanneer moeten we dit verplichten?

 • Altijd: 18%
 • Alleen als in het deel van de tuin met de te kappen boom (voor-, zij-, achtertuin) voldoende ruimte is, dus vanaf een bepaald oppervlakte: 28%
 • Alleen wanneer de te kappen boom duidelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg: 5%
 • Combinatie van de vorige 2 opties: 16%
 • Nooit: 24%
 • Geen mening / weet niet: 9%

Hieruit blijkt dat 49% een verplichte herplant in enkele situaties aanvaardbaar vindt. 18% vindt dat herplant altijd verplicht moet zijn. Bijna een kwart (24%) stelt dat herplant niet verplicht moet zijn. In de toelichting verwijzen de deelnemers daarbij wel naar verschil tussen privégebied en openbaar gebied.

14. Als u heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het openbaar groen, mogen we u dan benaderen of uw contactgegevens aan een initiatiefnemer doorgeven?

 • Ja: 24%
 • Nee: 76%

Bij vraag 9 gaf 43% van de deelnemers aan bereid te zijn actief een bijdrage te leveren. Op de vraag of hierover contact mogelijk is loopt dit percentage terug tot 24%.