Het kan zijn dat je schade hebt door een besluit van de gemeente over de inrichting van de ruimte in een gebied. Je woning kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat het uitzicht minder wordt. Of doordat de privacy afneemt of doordat er geluidsoverlast ontstaat. Of je loopt inkomsten mis door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Je kunt dan planschadevergoeding aanvragen. 

Wat je moet weten

Planschade ontstaat als de nieuwe bouw- of gebruiksmogelijkheden voor jou nadelig zijn in vergelijking met wat er maximaal mogelijk was in de oude situatie. Je kunt planschadevergoeding aanvragen als je schade hebt door een planologisch besluit. Van belang is dat het besluit onherroepelijk is. Het besluit gaat over:

 • de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;
 • de vaststelling van een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of nadere eis;
 • een omgevingsvergunning;
 • de aanhouding van het besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur;
 • een exploitatieplan; of
 • een koninklijk besluit.

Wanneer krijg je geen planschadevergoeding?

 • 2% van het schadebedrag hoort bij het maatschappelijk risico. De aanvrager moet dit zelf betalen. In de praktijk kan dit percentage hoger zijn.
 • Als de schadevergoeding al op een andere manier is geregeld krijg je geen planschadevergoeding. Bijvoorbeeld door onteigening, grondverkoop, ruiling of een overeenkomst met de initiatiefnemer over een vergoeding.

Aanvragen

Planschadevergoeding vraag je schriftelijk aan met het aanvraagformulier planschadevergoeding.

Wanneer aanvragen

Je vraagt planschadevergoeding aan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het schadeveroorzakend besluit.

Wat gebeurt er met je aanvraag

 • Een onafhankelijk adviesbureau stelt een onderzoek in en brengt een concept advies uit.
 • Je kunt reageren op het concept advies.
 • Het adviesbureau stelt een definitief advies op.
 • De gemeente beslist naar aanleiding van dit advies

De behandeling van een verzoek om planschadevergoeding duurt gemiddeld een jaar.

Kosten

Het aanvragen van planschadevergoeding kost € 300,-. Dit noemen we ook wel het drempelbedrag.

 • Nadat je de aanvraag hebt ingediend krijg je van ons een brief. Daarin vragen wij je om het drempelbedrag binnen 4 weken te betalen.
 • Je krijgt het drempelbedrag terug als de gemeente je planschadevergoeding heeft toegekend.

Bezwaar en beroep

Je kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Ben je het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.