Planschadevergoeding

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente een besluit heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw woning kan minder waard worden doordat het uitzicht minder wordt, omdat de privacy afneemt of omdat er geluidsoverlast ontstaat. Of u loopt inkomsten mis door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor vergoeding van de planschade. 

Wat u moet weten

Planschade ontstaat als de nieuwe bouw- of gebruiksmogelijkheden voor u nadelig zijn in vergelijking met wat er maximaal mogelijk was in de oude situatie. U kunt planschadevergoeding aanvragen als u schade heeft door een planologisch besluit. Van belang is dat het besluit onherroepelijk is. Het besluit gaat over:

 • de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;
 • de vaststelling van een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of nadere eis;
 • een omgevingsvergunning;
 • de aanhouding van het besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur;
 • een exploitatieplan; of
 • een koninklijk besluit.

U krijgt geen planschadevergoeding:

 • als de schade minder bedraagt dan 2% van de waarde van uw pand;
 • als de vergoeding in schade al op een andere manier is geregeld. Bijvoorbeeld door onteigening, grondverkoop, ruiling of een gesloten overeenkomst met de initiatiefnemer over een vergoeding.

Aanvragen

Planschadevergoeding vraagt u schriftelijk aan met het aanvraagformulier planschadevergoeding.

Wanneer aanvragen

U vraagt de planschadevergoeding aan binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het schadeveroorzakend besluit.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • Een onafhankelijk adviesbureau stelt een onderzoek in en brengt een concept advies uit.
 • U kunt reageren op het concept advies.
 • Het adviesbureau stelt een definitief advies op.
 • De gemeente beslist naar aanleiding van dit advies

Een planschadeprocedure neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Kosten

Het aanvragen van planschadevergoeding kost € 300,-. Dit wordt ook wel het drempelbedrag genoemd.

 • Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een brief waarin wij u verzoeken om het drempelbedrag binnen vier weken te betalen.
 • U krijgt het drempelbedrag terug als de gemeente u planschadevergoeding heeft toegekend.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.