Rapport aardgasvrij wonen

Inwoners- en ondernemersonderzoek gemeente Het Hogeland 2021

Dataverzamelingsperiode: 13 oktober - 31 oktober 2021

 • Gemeente Het Hogeland: Alexandra Das, Simone Klein
 • Onderzoekdoen.nl: Jelmer Baken MSc, Maud Groot Beumer MSc, Jesper Pollmann MSc

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Het Hogeland heeft Onderzoekdoen.nl een inwoners- en ondernemersonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe inwoners en ondernemers binnen de gemeente tegenover het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun huis en/of bedrijfsgebouw staan. De online vragenlijst die aan de inwoners en ondernemers is voorgelegd bestaat uit de volgende zeven thema’s: 

 • Algemene vragen
 • Situatie
 • Redenen
 • Zorgen
 • De eerste stap
 • Energiecoöperatie
 • Slotvragen

Afhankelijk van eerder gegeven antwoorden worden bepaalde vragen wel of juist niet voorgelegd aan de respondent. Op deze manier beantwoordt de respondent alleen de vragen die op hem of haar van toepassing zijn. In de volgende hoofdstukken wordt het steeds aangegeven wanneer een vraag niet aan alle respondenten voorgelegd is.

Op een groot deel van de vragen konden respondenten meerdere antwoorden selecteren. Het gevolg hiervan is dat het aantal antwoorden op deze vragen groter is dan het aantal respondenten. Bij deze vragen wordt onder de vraag eerst het aantal respondenten gegeven, waarna tussen haakjes het aantal gegeven antwoorden wordt getoond.

Daarnaast konden respondenten bij een groot aantal meerkeuzevragen de optie ‘Anders, namelijk:’ kiezen. Tot slot zijn er ook enkele open vragen aan de respondenten gesteld. Alle geclusterde open antwoorden van de respondenten worden getoond in Bijlage 1, alle volledige open antwoorden van de respondenten in Bijlage 2. 

Dataverzameling

De dataverzamelingsperiode liep van 13 oktober tot en met 31 oktober 2021. Potentiële respondenten zijn op verschillende manieren benaderd: 

 • Brieven. Aan 1569 inwoners/ondernemers van de gemeente Het Hogeland is een brief verstuurd met daarin uitleg over en de link naar de online vragenlijst. Van deze 1569 brieven zijn er 84 (5%) niet aangekomen aangezien de huisnummertoevoeging ontbrak bij de adressering. Van de 1485 inwoners/ondernemers die een brief hebben ontvangen, hebben 162 (11%) via de link in de brief de vragenlijst ingevuld. 
 • Gemeentepagina. Op de gemeentepagina is een oproep gedaan om de vragenlijst in te vullen. Op deze pagina werd verwezen naar de online vragenlijst. 
 • Sociale media. Op sociale media is een oproep gedaan om de vragenlijst in te vullen. Op Facebook zijn betaalde advertenties ingezet. Op deze sociale media werd verwezen naar de online vragenlijst. 
 • Website. Op de website van de gemeente is een bericht geplaatst met uitleg over en de link naar de online vragenlijst. 
 • Persbericht. In verschillende lokale (online) kranten is het persbericht over de online vragenlijst, inclusief link, verschenen. 
 • Papieren vragenlijst. Op aanvraag kon men een papieren versie van de vragenlijst toegestuurd krijgen. Vier mensen maakten hier gebruik van. Zij ontvingen de papieren vragenlijst en werden geacht deze ingevuld terug te sturen. Drie van deze vier respondenten vulden niet alle verplichte vragen in, de antwoorden die zij wel hebben gegeven zijn wel meegenomen in de analyse.

Onder de deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, worden tien houten serveerplanken met Hogelandster kaasjes verloot.

Respondenten

Alleen inwoners die de vragenlijst minstens tot en met de vraag ‘Heeft u al eerder gehoord over de overstap naar het wonen zonder aardgas (aardgasvrij wonen)?’ (Thema ‘Algemene vragen’) hebben ingevuld, of ondernemers die minstens tot en met de vraag ‘Op welke manier verwarmt u uw bedrijfsgebouw nu?’ (Thema ‘Uw situatie’) hebben ingevuld, worden meegenomen in de analyses. Respondenten die hebben aangegeven niet in de gemeente Het Hogeland te wonen dan wel te ondernemen, zijn uit de vragenlijst geleid en worden dus niet meegenomen in de analyses.

2. Overzicht opvallendste resultaten

Respondenten

 • 1355 respondenten zijn ver genoeg gekomen om meegenomen te worden in de analyses. 1202 hiervan hebben de vragenlijst volledig ingevuld (89%). Dit aantal is groot genoeg om betrouwbare uitspraken te doen over de uitkomsten van het onderzoek.
 • 89% van de respondenten geeft aan inwoner te zijn van de gemeente Het Hogeland, 11% is zowel inwoner als ondernemer. 0,1% is geen inwoner, maar wel ondernemer.
 • 12% van de inwoners heeft nog niet eerder gehoord over de overstap naar aardgasvrij wonen. In grote woonplaatsen hebben inwoners iets vaker nog niet eerder over de overstap gehoord (14%) dan in kleine woonplaatsen (9%). Slechts 3% van alle respondenten woont al aardgasvrij.

Situatie

 • Veruit het grootste deel van de inwoners verwarmt zijn/haar huis momenteel met (onder andere) een cv-ketel (93%). Bij de ondernemers met een bedrijfsgebouw is dit percentage veel lager (58%), maar nog steeds de meest gebruikte manier.
 • De meeste respondenten, zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw, gebruiken groene energie: respectievelijk 61% en 50%. Grijze energie wordt door ongeveer een derde (respectievelijk 34% en 29%) van de respondenten gebruikt. Inwoners van kleine woonplaatsen gebruiken iets vaker (62%) groene energie dan inwoners van grote woonplaatsen (58%).
 • Zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw noemen voornamelijk het plaatsen van zonnepanelen (respectievelijk 65% en 48%) en het verbeteren van de isolatie (respectievelijk 57% en 38%) als de maatregelen die ze het vaakst hebben genomen of van plan zijn te nemen in de komende vijf jaar. In kleine woonplaatsen wordt het verbeteren van de isolatie relatief vaak (61%) genoemd ten opzichte van in grote woonplaatsen (52%). In het zuiden wordt ten opzichte van het noorden iets vaker het plaatsen van zonnepanelen (respectievelijk 68% en 63%), het gebruiken van groene energie (respectievelijk 36% en 31%) en het koken op inductie (respectievelijk 49% en 45%) genoemd.
 • Zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw geven aan relatief weinig te weten van de mogelijkheden om hun woning of bedrijfsgebouw aardgasvrij te maken (respectievelijk 2,76/5 en 2,88/5). In grote woonplaatsen (2,71/5) en in het zuiden (2,72/5) is deze kennis nog iets lager.  
 • Slechts vier op de tien respondenten (40%) is bekend met het energieloket. 

Redenen

 • Zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw noemen het besparen op de energierekening als belangrijkste reden om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van het huis/bedrijfsgebouw (respectievelijk 73% en 67%). Ze noemen echter ook vaak de zorgen om het milieu (respectievelijk 53% en 39%) en het bijdragen aan een betere wereld (respectievelijk 38% en 33%). Voor inwoners van kleine woonplaatsen is het bijdragen aan een betere wereld belangrijker (40%) dan voor inwoners van grote woonplaatsen (34%). In het zuiden wordt de zorg om het milieu vaker (58%) genoemd dan in het noorden (51%), waar juist vaker de waardestijging van het huis wordt genoemd dan in het zuiden (respectievelijk 23% en 17%). 
 • Zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw geven aan dat ‘niet financieel haalbaar’ de belangrijkste reden is of zou zijn om hun huis/bedrijfsgebouw niet aardgasvrij te maken: respectievelijk 56% en 31%. Inwoners uit kleine woonplaatsen geven dit iets vaker aan (58%) dan inwoners uit grote woonplaatsen (54%). In het zuiden vindt men het vaker (23%) ‘te veel gedoe’ dan in het noorden (17%) en weet men vaker niet waar te beginnen dan in het noorden (respectievelijk 25% en 20%). 

Zorgen

 • In overeenstemming met de belangrijkste reden (‘niet financieel haalbaar’) maken respondenten (zowel inwoners als ondernemers met een bedrijfsgebouw) zich het meest zorgen over de kosten van de overstap naar aardgasvrij wonen/werken: respectievelijk 69% en 44%. 

Opvallend is dat inwoners van kleine woonplaatsen zich zowel meer zorgen maken over de kosten dan inwoners van grote woonplaatsen (72% om 66%), als over of de oplossing wel echt goed is voor het milieu (19% om 15%).

De eerste stap

 • In overeenstemming met de belangrijkste reden en zorg (de financiën) noemen inwoners relatief vaak dat er bij het aardgasvrij maken van huizen/bedrijfsgebouwen vooral gelet moet worden op dat de kosten niet erg hoog zullen zijn (71%). Voor ondernemers met een bedrijfsgebouw geldt dit minder, al is dit nog steeds het meest genoemde punt (55%).
 • Respondenten vinden dat er bij het aardgasvrij maken van dorpen en wijken voornamelijk daar begonnen moet worden waar grote stappen gezet kunnen worden voor weinig geld (60%) en waar huizen slecht geïsoleerd zijn (60%). Dit geldt nog meer voor inwoners in het zuiden (65%) dan in het noorden (60%). Inwoners uit kleine woonplaatsen vinden iets vaker dat er begonnen moet worden waar mensen met relatief lage inkomens wonen (41%) dan inwoners van grote woonplaatsen (37%). 

Energiecoöperatie

 • 63% van de inwoners weet niet of er een energiecoöperatie is in zijn of haar dorp. Wat dit betreft is er een opvallend groot verschil tussen grote woonplaatsen, waar maar liefst 76% dit niet weet, en kleine woonplaatsen, waar ‘slechts’ 54% dit niet weet. Ook tussen inwoners in het noorden (87% ‘weet ik niet’) en het zuiden (46% ‘weet ik niet’) zit een groot verschil.

Slotvragen

 • De belangrijkste vraag die respondenten hebben is wie alles moet betalen en op welke manier. Zie voor een geclusterd overzicht van deze antwoorden Bijlage 1H. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2H.

3. Respondenten

 • 1355 respondenten zijn ver genoeg gekomen om mee te nemen in de analyses
 • 1202 hiervan hebben de vragenlijst volledig afgerond

Leeftijd

van 1355 respondenten:

 • 0%: Jonger dan 18 jaar
 • <1%: 18 tot en met 24 jaar
 • 7%: 25 tot en met 34 jaar
 • 14%: 35 tot en met 44 jaar
 • 21%: 45 tot en met 54 jaar
 • 26%: 55 tot en met 64 jaar
 • 23%: 65 tot en met 74 jaar
 • 6%: 75 jaar of ouder
 • 1%: Zeg ik liever niet

Respondenten die jonger dan 18 jaar zijn hadden alleen aan het onderzoek mogen deelnemen wanneer ze toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) hadden. Geen enkele respondent gaf aan jonger dan 18 jaar te zijn.

Categorie

van 1355 respondenten:

 • 89%: Ik ben inwoner van Het Hogeland.
 • 11%: Ik ben zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland.
 • <1%: Ik ben geen inwoner van, maar wel ondernemer binnen Het Hogeland.

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan respondenten die aangaven ‘inwoner van Het Hogeland’ of ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn. Dat waren 1353 respondenten.

Ik woon in een…

 • 10%: Huurhuis
 • 89%: Koophuis
 • 1%:  Anders, namelijk. 

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1B. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2B

Woonplaats

 • Buitengebied 75
 • Adorp 27
 • Baflo 42
 • Bedum 162
 • Bedrijventerrein Bedum 0
 • Industrieterrein Bedum Noord 0
 • Den Andel 17
 • Eemshaven 1
 • Eenrum 47
 • Hornhuizen 9
 • Houwerzijl 6
 • Kaakhorn 0
 • Kantens 19
 • Kleine Huisjes 4
 • Kloosterburen 16
 • Kruisweg 10
 • Lauwersoog 9
 • Haven Lauwersoog 0
 • Leens 46
 • Mensingeweer 7
 • Molenrij 4
 • Noordwolde 7
 • Onderdendam 31
 • Oosternieland 3
 • Oudeschip 8
 • Pieterburen 13
 • Rasquert 7
 • Roodeschool 39
 • Rottum 6
 • Sauwerd 24
 • Stitswerd 4
 • Tinallinge 2
 • 't Lage van de Weg 10
 • Uithuizen 119
 • Bedrijventerrein Uithuizen 0
 • Uithuizermeeden 79
 • Ulrum 29
 • Usquert 37
 • Vierhuizen 4
 • Warffum 63
 • Warfhuizen 13
 • Wehe-den Hoorn 26
 • Westernieland 10
 • Winsum 187
 • Zandeweer 23
 • Zoutkamp 36
 • Zuidwolde 60
 • Zuurdijk 5
 • Zeg ik liever niet 7

Zie Bijlage 1A of Bijlage 2A voor een procentueel overzicht van het aantal respondenten per woonplaats en, waar van toepassing, ingedeeld per wijk.

Op basis van de ingevulde woonplaats zijn de respondenten die aangaven ‘inwoner van Het Hogeland’ of ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn (‘inwoners’) ingedeeld in categorieën. Er is een ‘groot-klein’-onderscheid gemaakt, en een ‘noord-zuid’-onderscheid. Zie onderstaande tabellen voor een overzicht van deze indeling.

Groot - Klein

Groot - 547 respondenten Klein - 723 respondenten Niet gecategoriseerd - 83 respondenten
Bedum Oosterheerd Adorp Buitengebied
Bedum Ter Laan Baflo Bedrijventerrein Bedum (geen respondenten)
Bedum Zuid Den Andel Industrieterrein Bedum Noord
Bedum Eenrum Eemshaven
Oud Bedum Hornhuizen Haven Lauwersoog (geen respondenten)
Uithuizen centrum Houwerzijl Bedrijventerrein Uithuizen (geen respondenten)
Uithuizen De Zuidhoek Kaakhorn Zeg ik liever niet
Uithuizen Havenweg Kantens  
Uithuizen Noord Kleine Huisjes  
Uithuizermeeden Zuid Kloosterburen  
Uithuizermeeden noord Kruisweg  
Uithuizermeeden Hefswal Lauwersoog  
Winsum Potmaar Leens  
Winsum De Brake Mensingeweer  
Winsum Obergum Molenrij  
Winsum Ripperda Noordwolde  
Winsum Bellingeweer Onderdendam  
Winsum Lombok/Munster Oosternieland  
  Oudeschip  
  Pieterburen  
  Rasquert  
  Roodeschool  
  Rottum  
  Sauwerd  
  Stitswerd  
  Tinallinge  
  't Lage van de Weg  
  Ulrum  
  Usquert  
  Vierhuizen  
  Warffum  
  Warfhuizen  
  Wehe-den Hoorn  
  Westernieland  
  Zandeweer  
  Zoutkamp  
  Zuidwolde  
  Zuurdijk  

Noord - Zuid

Noord - 773 respondenten Zuid - 498 respondenten Niet gecategoriseerd - 82 respondenten
Baflo Adorp Buitengebied
Den Andel Bedum Oosterheerd Zeg ik liever niet
Eenrum Bedum Ter Laan  
Eemshaven Bedum Zuid  
Haven Lauwersoog (geen respondenten) Bedum  
Hornhuizen Oud Bedum  
Houwerzijl Bedum bedrijventerrein (geen respondenten)  
Kaakhorn (geen respondenten) Bedum industrieterrein Noord  
Kantens Noordwolde  
Kleine Huisjes Onderdendam  
Kloosterburen Sauwerd  
Kruisweg Winsum Potmaar  
Lauwersoog Winsum De Brake  
Leens Winsum Obergum  
Mensingeweer Winsum Ripperda  
Molenrij Winsum Bellingeweer  
Oosternieland Winsum Lombok/Munster  
Oudeschip Zuidwolde  
Pieterburen    
Rasquert    
Roodeschool    
Rottum    
Stitswerd    
Tinallinge    
't Lage van de Weg    
Uithuizen bedrijventerrein (geen respondenten)    
Uithuizen centrum    
Uithuizen Zuidhoek    
Uithuizen Havenweg    
Uithuizen Noord    
Uithuizermeeden zuid    
Uithuizermeeden noord    
Uithuizermeeden Hefswal    
Ulrum    
Usquert    
Vierhuizen    
Warffum    
Warfhuizen    
Wehe-den Hoorn    
Westernieland    
Zandeweer    
Zoutkamp    
Zuurdijk    

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan respondenten die aangaven ‘inwoner van Het Hogeland’ of ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn.

Heeft u al eerder gehoord over de overstap naar het wonen zonder aardgas (aardgasvrij wonen)?

Van de 1353 respondenten:

 • 3%: Ja en ik woon al aardgasvrij. Woonplaatscategorie: groot 3%, klein 3% | noord 3%, zuid 3%
 • 85%: Ja, maar ik woon (nog) niet aardgasvrij. Woonplaatscategorie: groot 83%, klein 88% | noord 85%, zuid 86%.
 • 12%: Nee. Woonplaatscategorie: groot 14%, klein 9% | noord 12%, zuid 10%.

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan respondenten die aangaven ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ of ‘geen inwoner van, maar wel ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn.

Maakt u gebruik van een bedrijfsgebouw?

Van de 150 respondenten:

 • 36%: Ja, ik ben de eigenaar van dit bedrijfsgebouw
 • 9%: Ja, ik huur dit bedrijfsgebouw
 • 55%: Nee

Zie Bijlage 1A of Bijlage 2A voor een overzicht van de locaties van het bedrijfsgebouw en, waar van toepassing, ingedeeld per wijk.      

Op basis van voorgaande vragen wordt in het restant van dit rapport een onderscheid gemaakt in twee groepen: 

 • Inwoners: respondenten die aangaven ‘inwoner van Het Hogeland’ of ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn. 
 • Ondernemers met een bedrijfsgebouw: respondenten die aangaven ‘zowel inwoner van als ondernemer binnen Het Hogeland’ of ‘geen inwoner van, maar wel ondernemer binnen Het Hogeland’ te zijn, én die aangeven een bedrijfsgebouw te bezitten dan wel te huren.

4. Situatie

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Op welke manier verwarmt u uw huis nu? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

Van 1343 respondenten (1690 antwoorden):

 • Met een cv-ketel: 93%. Woonplaatscategorie: groot 94%, klein 92% | noord 93%, zuid 93%
 • Met een hout-/pelletkachel: 21%. Woonplaatscategorie: groot 17% | klein 22%, noord 19%, zuid 22%
 • Met een warmtepomp: 4%. Woonplaatscategorie: groot 4% | klein 4%, noord 5%, zuid 4%.
 • Alleen met elektriciteit: 1%. Woonplaatscategorie: groot 1% | klein 1%, noord 1%, zuid2%
 • Anders, namelijk: 6%. Woonplaatscategorie: groot 4%, klein 7% | noord 7%, zuid 5%
 • Weet ik niet: 1%. Woonplaatscategorie: groot 0,4%, klein 0,4% | noord 0,3%, zuid 0,6%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1C. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2C


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw  binnen de gemeente Het Hogeland. 

Op welke manier verwarmt u uw bedrijfsgebouw nu? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

Van 66 respondenten (77 antwoorden):

 • Met een cv-ketel: 58%
 • Met een hout-/pelletkachel: 15%
 • Met een warmtepomp: 3%
 • Alleen met elektriciteit: 12%
 • Anders, namelijk: 26%
 • Weet ik niet: 3%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1C. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2C.  


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Wat voor energie gebruikt u nu om uw huis te verwarmen? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Van 1334 respondenten (1508 antwoorden:

 • Grijs: 34%. Woonplaatscategorie: groot 33%, klein 33% | noord 34%, zuid 33%
 • Groen: 61%. Woonplaatscategorie: groot 58%, klein 62% | noord 60%, zuid 62%
 • Weet ik niet: 18%. Woonplaatscategorie: groot 18%, klein 19% | noord 19%, zuid 18%

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland. 

Wat voor energie gebruikt u voor uw bedrijfsgebouw? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen.

66 respondenten (71 antwoorden)

 • Grijs: 29%
 • Groen: 50%
 • Weet ik niet: 29%

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland. 

Welke maatregelen om uw huis te verduurzamen heeft u al genomen, of bent u van plan binnen 5 jaar te nemen? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

1330 respondenten (3114 antwoorden)

 • Zonnepanelen plaatsen: 65%. Woonplaatscategorie: groot 68%, klein 63% | noord 63%, zuid 68%
 • Isolatie verbeteren: 57%. Woonplaatscategorie: groot 52%, klein 61% | noord 58%, zuid 56%
 • Groene energie gebruiken: 33%. Woonplaatscategorie: groot 32%, klein 34% | noord 31%, zuid 36%
 • Andere verwarmingsinstallatie: 20%. Woonplaatscategorie: groot 20%, klein 20% | noord 20%, zuid20%
 • Koken op inductie i.p.v. met gas: 47%. Woonplaatscategorie: groot 49%, klein 45% | noord 45%, zuid 49%
 • Anders, namelijk: 1%. Woonplaatscategorie: groot 6%, klein 9% | noord 9%, zuid 5%
 • Geen van bovenstaande: 10%. Woonplaatscategorie: groot 11%, klein 9% | noord 11%, zuid 10%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1C. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2C


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland.

Welke maatregelen om uw bedrijfsgebouw te verduurzamen heeft u al genomen, of bent u van plan binnen 5 jaar te nemen? 

U kunt meerdere antwoorden kiezen.

65 respondenten (105 antwoorden):

 • Zonnepanelen plaatsen: 48%
 • Isolatie verbeteren: 38%
 • Groene energie gebruiken: 22%
 • Andere verwarmingsinstallatie: 14%
 • Anders, namelijk: 12%
 • Geen van bovenstaande: 28%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1C. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2C


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Ik weet voldoende over de mogelijkheden om mijn huis aardgasvrij te maken.

1327 respondenten

 • Helemaal oneens: 13%. Woonplaatscategorie: groot 14%, klein 12% | noord 13%, zuid 12%
 • Oneens: 31%. Woonplaatscategorie: groot 32%, klein 30% | noord 28%, zuid 34%
 • Neutraal: 31%. Woonplaatscategorie: groot 30%, klein 33% | noord 33%, zuid 30%
 • Eens: 15%. Woonplaatscategorie: groot 16%, klein 16% | noord 17%, zuid 15%
 • Helemaal eens: 8%. Woonplaatscategorie: groot 7%, klein 8% | noord 8%, zuid 8%

Gemiddeld: | 2,76/5. Woonplaatscategorie: groot 2,71/5, klein 2,79/5 | noord 2,77/5, zuid 2,72/5


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland. 

Ik weet voldoende over de mogelijkheden om mijn bedrijfsgebouw aardgasvrij te maken.

65 respondenten

 • Helemaal oneens: 15%
 • Oneens: 23%
 • Neutraal: 31%
 • Eens: 20%
 • Helemaal eens: 11%

2,88/5 


Onderstaande vraag is aan alle respondenten voorgelegd.

Bent u bekend met het energieloket? 

1320 respondenten:

 • 40%: Ja. Woonplaatscategorie: groot 39%, klein 40% | noord 39%, zuid 42%
 • 60%: Nee. Woonplaatscategorie: groot 61%, klein 60% | noord 61%, zuid 58%

5. Redenen

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland. 

Wat zou(den) voor u de belangrijkste reden(en) zijn om wel aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van uw huis? 

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

1297 respondenten (3134 antwoorden)

 • Zorg om het milieu: 53%. Woonplaatscategorie: groot 51%, klein 55% | noord 51%, zuid58%
 • Besparen op de energierekening: 73%. Woonplaatscategorie: groot 73%, klein 71% | noord 74%, zuid 71%
 • Bijdragen aan een betere wereld: 38%. Woonplaatscategorie: groot 34%, klein 40% | noord 37%, zuid 39%
 • Een comfortabeler huis: 27%. Woonplaatscategorie: groot 26%, klein 27% | noord 29%, zuid24%
 • Waardestijging van mijn huis: 20%. Woonplaatscategorie: groot 23%, klein 19% | noord 23%, zuid 17%
 • Via een plan van gemeente of woningcorporatie meedoen met de rest van de straat/wijk: 24%. Woonplaatscategorie: groot 28%, klein 22% | noord 22%, zuid 29%
 • Anders, namelijk: 7%. Woonplaatscategorie: groot 6%, klein 7% | noord 6%, zuid 7%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1D. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2D.


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland.

Wat zou(den) voor u de belangrijkste reden(en) zijn om wel aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van uw bedrijfsgebouw? 

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

64 respondenten (127 antwoorden)

 • Zorg om het milieu: 39%
 • Besparen op de energierekening: 67%
 • Bijdragen aan een betere wereld: 33%
 • Waardestijging van mijn bedrijfsgebouw: 9%
 • Belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: 27%
 • Anders, namelijk: 23%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1D. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2D


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om uw huis niet aardgasvrij te maken?

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen. 

1298 respondenten (2184 antwoorden):

 • Mijn huis is hier niet geschikt voor: 23%. Woonplaatscategorie: groot 20%, klein 24% | noord 22%, zuid 23%
 • Het is een huurhuis: 9%. Woonplaatscategorie: groot 9%, klein 9% | noord 11%, zuid 6%
 • Niet financieel haalbaar: 56%. Woonplaatscategorie: groot 54%, klein 58% | noord 57%, zuid 56%
 • Te veel gedoe: 19%. Woonplaatscategorie: groot 20%, klein 20% | noord 17%, zuid 23%
 • Ik zal hier niet zo lang meer wonen: 6%. Woonplaatscategorie: groot 6%, klein 6% | noord 5%, zuid 8%
 • Ik weet niet waar te beginnen: 22%. Woonplaatscategorie: groot 23%, klein 21% | noord 20%, zuid 25%
 • Anders, namelijk: 12%. Woonplaatscategorie: groot 13%, klein 11% | noord 11%, zuid13%
 • Ik heb mijn huis al (zoveel mogelijk) verduurzaamd: 21%. Woonplaatscategorie: groot 22%, klein 22% | noord 21%, zuid 20%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1D. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2D


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland. 

Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om uw bedrijfsgebouw niet aardgasvrij te maken? 

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

64 respondenten (82 antwoorden):

 • Het bedrijfsgebouw is hier niet geschikt voor: 16%
 • Ik huur het gebouw: 22%
 • Niet financieel haalbaar: 31%
 • Te veel gedoe: 11%
 • Mijn bedrijf zal hier niet zo lang meer gevestigd zijn: 0%
 • Ik weet niet waar te beginnen: 11%
 • Anders, namelijk: 20%
 • Ik heb mijn bedrijfsgebouw al (zoveel mogelijk) verduurzaamd: 17%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1D. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2D.

6. Zorgen

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Waarover maakt u zich het meest zorgen, als het gaat om de overstap naar aardgasvrij wonen? 

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen. 

1280 respondenten (3112 antwoorden) 

 • Of de overstap niet heel erg veel geregel is: 12%. Woonplaatscategorie: groot 12%, klein 13 % | noord 12%, zuid 14%
 • Of de kosten niet erg hoog zullen zijn: 69%. Woonplaatscategorie: groot 66%, klein 72% | noord 69%, zuid 69%
 • Of ik de investering terug kan verdienen: 30%. Woonplaatscategorie: groot 30%, klein 30% | noord 31%, zuid 28%
 • Of de oplossing wel echt goed is voor het milieu: 18%. Woonplaatscategorie: groot 15%, klein 19% | noord 18%, zuid 16%
 • Of ik mijn huis wel comfortabel warm kan krijgen: 32%. Woonplaatscategorie: groot 32%, klein 32% | noord 31%, zuid 34%
 • Of aardgasvrij wonen niet veel overlast geeft (bijv. geluid warmtepomp): 25%. Woonplaatscategorie: groot 28%, klein 25% | noord 26%, zuid 26%
 • Of het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt in en om mijn huis: 14% Woonplaatscategorie: groot 17%, klein 12% | noord 12%, zuid 17%
 • Of ik wel zelf keuzes kan maken in hoe de overstap wordt uitgevoerd: 14%. Woonplaatscategorie: groot 15%, klein 13% | noord 12%, zuid 16%
 • Of ik wel zelf kan beslissen of ik wel of niet wil overstappen: 15%. Woonplaatscategorie: groot 17%, klein klein 145 | noord 14%, zuid 16%
 • Of de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten: 1%. Woonplaatscategorie: groot 1%, klein 1% | noord 1%, zuid 1%
 • Anders, namelijk: 8%. Woonplaatscategorie: groot 7%, klein 8% | noord 8%, zuid 7%
 • Geen van bovenstaande: 6%. Woonplaatscategorie: groot 6%, klein 5% | noord 65, zuid 5%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1E. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2E.


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland.

Waarover maakt u zich het meest zorgen, als het gaat om de overstap naar een aardgasvrij bedrijfsgebouw? U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

63 respondenten (122 antwoorden):

 • Of de overstap niet heel erg veel geregel is: 14%
 • Of de kosten niet erg hoog zullen zijn: 44%
 • Of ik de investering terug kan verdienen: 38%
 • Of de oplossing wel echt goed is voor het milieu: 17%
 • Of ik mijn bedrijfsgebouw wel comfortabel warm kan krijgen: 16%
 • Of aardgasvrij werken niet veel overlast geeft (bijvoorbeeld geluid warmtepomp): 6%
 • Of het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt in of om mijn bedrijfsgebouw: 3%
 • Of ik wel zelf keuzes kan maken hoe de overstap wordt uitgevoerd: 8%
 • Of ik wel zelf kan beslissen of ik wel of niet wil overstappen: 6%
 • Of de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten: 2%
 • Anders, namelijk: 14%
 • Geen van bovenstaande: 25%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1E. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2E.

7. De eerste stap

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Waar moet vooral op gelet worden bij het aardgasvrij maken van huizen?

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

1254 respondenten (3358 antwoorden):

 • Dat de overstap niet heel erg veel geregel is: 17%. Woonplaatscategorie: groot 18%, klein 16% | noord 16%, zuid 18%
 • Dat de kosten niet erg hoog zullen zijn: 71%. Woonplaatscategorie: groot 69%, klein 73% | noord 72%, zuid 71%
 • Dat men de investering terug kan verdienen: 34%. Woonplaatscategorie: groot 33%, klein 35 | noord 36%, zuid 31%
 • Dat de oplossing wel echt goed is voor het milieu: 32%. Woonplaatscategorie: groot 28%, klein 34% | noord 32%, zuid 31%
 • Dat het huis wel comfortabel warm te krijgen is: 38%. Woonplaatscategorie: groot 39%, klein 37% | noord 38%, zuid 137
 • Dat aardgasvrij wonen niet veel overlast geeft (bijvoorbeeld geluid warmtepomp): 22%. Woonplaatscategorie: groot 22%, klein 23% | noord 21%, zuid 24%
 • Dat het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt in en om mijn huis: 10%. Woonplaatscategorie: groot 13%, klein 8% | noord 10%, zuid 11%
 • Dat mensen zelf keuzes kunnen maken in hoe de overstap wordt uitgevoerd: 20%. Woonplaatscategorie: groot 21%, klein 20% | noord 19, zuid 22%
 • Dat mensen zelf kunnen beslissen of men wel of niet wil overstappen: 17%. Woonplaatscategorie: groot 18%, klein 17% | noord 18%, zuid 16%
 • Dat de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten: 1%. Woonplaatscategorie: groot 2%, klein 1% | noord 1%, zuid 2%
 • Anders, namelijk: 5%. Woonhuiscategorie: groot 6%, klein 4% | noord 5%, zuid 5%
 • Weet ik niet: 2%. Woonplaatscategorie: groot 2%, klein 1% | noord 1%, zuid 2%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij ‘Anders, namelijk:’ Bijlage 1F. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2F


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland. 

Waar moet vooral op gelet worden bij het aardgasvrij maken van bedrijfsgebouwen? 

U kunt maximaal 3 antwoorden selecteren.

60 respondenten (137 antwoorden):

 • Dat de overstap niet heel erg veel geregel is: 22%
 • Dat de kosten niet erg hoog zullen zijn: 55%
 • Dat men de investering terug kan verdienen: 52%
 • Dat de oplossing wel echt goed is voor het milieu: 25%
 • Of mijn bedrijfsgebouw wel comfortabel warm te krijgen is: 28%
 • Dat aardgasvrij werken niet te veel overlast geeft (bv geluid warmtepomp): 5%
 • Dat het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt, in of om het bedrijfsgebouw: 5%
 • Dat mensen zelf keuzes kunnen maken in hoe de overstap wordt uitgevoerd: 10%
 • Dat mensen zelf kunnen beslissen of men wel of niet wil overstappen: 12%
 • Dat de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten: 0%
 • Anders, namelijk: 8%
 • Weet ik niet: 7% 

Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2F

Belang (weging) 

Voorgaande vragen over de punten waar respondenten zich het meeste zorgen over maken en waar volgens respondenten het eerst op gelet moet worden bij het aardgasvrij maken van huizen/bedrijfsgebouwen zijn ‘gewogen’. Dat wil zeggen dat de percentages van de gelijke antwoordopties gedeeld zijn door 100 en vervolgens met elkaar zijn vermenigvuldigd. Hieruit volgt een score tussen 0 en 1. Deze score geeft een indicatie van hoe belangrijk de verschillende punten worden gevonden. Hoe hoger deze score, hoe belangrijker het wordt gevonden.

De uitkomsten van deze weging worden in de tabellen hieronder per woonplaatscategorie en in totaal getoond.

Inwoners:

‘Waarover maakt u zich het meest zorgen, als het gaat om de overstap naar aardgasvrij wonen?’  X  ‘Waar moet vooral op gelet worden bij het aardgasvrij maken van huizen?

Antwoordoptie Groot Klein Noord Zuid totaal
Dat de overstap niet heel erg veel geregel is 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
Dat de kosten niet erg hoog zullen zijn 0,46 0,53 0,50 0,49 0,48
Dat men de investering terug kan verdienen 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10
Dat de oplossing wel echt goed is voor het milieu 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06
Dat het huis wel comfortabel warm te krijgen is 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12
Dat aardgasvrij wonen niet te veel overlast geeft (bijv. geluid warmtepomp) 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
Dat het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt, in of om het huis 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01
Dat mensen zelf keuzes kunnen maken in hoe de overstap wordt uitgevoerd 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03
Dat mensen zelf kunnen beslissen of men wel of niet wil overstappen 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
Dat de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ondernemers met een bedrijfsgebouw:

‘Waarover maakt u zich het meest zorgen, als het gaat om de overstap naar een aardgasvrij bedrijfsgebouw?’  X  ‘Waar moet vooral op gelet worden bij het aardgasvrij maken van bedrijfsgebouwen?’

Antwoordoptie Totaal
Dat de overstap niet heel erg veel geregeld is 0,03
Dat de kosten niet erg hoog zullen zijn 0,24
Dat men de investering terug kan verdienen 0,20
Dat de oplossing wel echt goed is voor het milieu 0,04
Dat het bedrijfsgebouw wel comfortabel warm te krijgen is 0,04
Dat aardgasvrij werken niet te veel overlast geeft (bijv. geluid warmtepomp) 0,00
Dat het nieuwe systeem niet te veel ruimte inneemt, in of om het bedrijfsgebouw 0,00
Dat mensen zelf keuzes kunnen maken in hoe de overstap wordt uitgevoerd 0,01
Dat mensen zelf kunnen beslissen of men wel of niet wil overstappen 0,01
Dat de werkzaamheden niet heel veel rommel in de buurt geven, bijvoorbeeld opengebroken straten 0,00

Onderstaande vraag is aan alle respondenten voorgelegd.

In het hele land wordt begonnen met aardgasvrij maken van dorpen en wijken. In Het Hogeland willen we dat ook doen. Wij vinden het belangrijk dat samen met bewoners te doen. In welke dorpen of wijken vindt u dat we moeten beginnen? In dorpen of wijken…?

U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.

1255 respondenten (2737 antwoorden):

 • 60%: Waar grote stappen kunnen worden gezet voor relatief weinig geld
 • 60%: Waar huizen slecht geïsoleerd zijn.
 • 39%: Waar mensen met relatief lage inkomens wonen.
 • 28%: Waar een warmtenet aanleggen betaalbaar is.
 • 15%: Waar al bewonersinitiatieven voor energiebesparing zijn.
 • 6%: In dit dorp/deze wijk (vermeld a.u.b. ook waarom)
 • 10%: Anders, namelijk:

Per woonplaatscategorie:

 • Waar grote stappen kunnen worden gezet voor relatief weinig geld: groot 63%, klein 61% | noord 60%, zuid 65%
 • Waar huizen slecht geïsoleerd zijn: groot 59%, klein 61% | noord 62%, zuid 58%
 • Waar mensen met relatief lage inkomens wonen: groot 37% , klein 41% | noord 41%, zuid 37%
 • Waar een warmtenet aanleggen betaalbaar is: groot 30%, klein 27% | noord 26%, zuid 31%
 • Waar al bewonersinitiatieven voor energiebesparing zijn: groot 14%, klein 16% | noord 15%, zuid 15%
 • In dit dorp/deze wijk (vermeld a.u.b. ook waarom) (zie bijlage 2F): groot 4%, klein 7% | noord 6%, zuid 5%
 • Anders, namelijk: groot 11%, klein 8% | noord 8%, zuid 11%

Zie voor een geclusterd overzicht van de antwoorden die men invulde bij 'Anders namelijk'  bijlage 1F. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden bijlage 2F.

8. Energiecoöperatie 

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Is er een energiecoöperatie in uw dorp?

1249 respondenten:

 • 13: Ja, namelijk: (zie bijlage 2G voor de antwoorden)
 • 19%: Nee 
 • 63%: Weet ik niet
 • 5%: Ik weet niet wat een energiecoöperatie is

Per woonplaatscategorie:

 • Ja, namelijk: groot 9%, klein 16% | noord 12%, zuid 14%
 • Nee: groot 8%, klein 26% | noord 38%, zuid 4%
 • Weet ik niet: groot 76%, klein 54% | noord 87%, zuid 46%
 • Ik weet niet wat een energiecoöperatie is: groot 6%, klein 4% | noord 7%, zuid 3%

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Welke vereniging in uw dorp/wijk zou hierbij betrokken moeten worden? En waarom?

Zie Bijlage 2G voor de 341 antwoorden op deze vraag (gecategoriseerd per woonplaats).

9. Slotvragen 

Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan inwoners van de gemeente Het Hogeland.

Heeft u zelf nog vragen over het aardgasvrij verwarmen van uw huis? Of heeft u andere vragen over zaken die te maken hebben met het energiezuinig of duurzaam maken van uw huis? Dan kunt u deze hieronder kwijt.

Zie voor een geclusterd overzicht van de 400 antwoorden die men hier invulde Bijlage 1H. Zie voor een volledig overzicht van deze antwoorden Bijlage 2H
 


Onderstaande vraag is alleen voorgelegd aan ondernemers met een bedrijfsgebouw binnen de gemeente Het Hogeland.

Heeft u zelf nog vragen over het aardgasvrij verwarmen van uw bedrijfsgebouw? Of heeft u andere vragen over zaken die te maken hebben met het energiezuinig of duurzaam maken van uw bedrijfsgebouw? Dan kunt u deze hieronder kwijt.

Zie Bijlage 2H voor de 6 antwoorden op deze vraag. 

Bijlagen

 • Bijlage 1: clustering (samenvoeging) van de open antwoorden 
 • Bijlage 2: alle volledige open antwoorden