Jaarrekening

Elk jaar maken we een jaarrekening. Daarin kijken we terug op het jaar ervoor. Hoeveel geld kwam er binnen, hoeveel geld hebben we uitgegeven en welke plannen en activiteiten hebben we uitgevoerd? De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op woensdag 26 juni 2024 en neemt er op 3 juli 2024 een besluit over. Je bent dan van harte welkom in de raadszaal in het gemeentehuis in Uithuizen. Of kijk live mee via raadhethogeland.nl.

Op deze pagina lees je een samenvatting van de jaarrekening 2023. Je kunt de volledige stukken bekijken bij de raadstukken op raadhethogeland.nl.

Positief rekeningresultaat 2023

De jaarrekening laat zien dat we ongeveer € 20,1 miljoen overhouden. Daarvan heeft de gemeente 5,8 miljoen niet uitgegeven. Deze 5,8 miljoen willen we inzetten om werk dat voor 2023 gepland was in 2024 toch nog uit te voeren. 

Een groot deel van het overschot van € 14,3 miljoen was al bekend. Het college stelt de raad voor om 11,4 miljoen hiervan in te zetten voor plannen uit de voorjaarsnota 2024. Voor een aantal van deze plannen is namelijk nog geen geld. Zoals de Centrumplannen en het onderhoud van openbaar groen. 

Het positieve rekeningresultaat is onder andere ontstaan door de uitkering die we vanuit het Rijk krijgen. Verder hebben we veel vacatures openstaan. Daardoor konden we niet alle plannen voor 2023 volledig uitvoeren.

Vanaf 2026 minder geld

Wethouder financiën Eltjo Dijkhuis: ‘Ondanks de positieve cijfers kunnen wij ons als gemeente niet rijk rekenen. Dit komt doordat er vanaf 2026 sprake is van een structureel tekort in de gemeentefinanciën. Vanaf dan verlaagt het Rijk de bijdrage die wij als gemeente ontvangen uit het gemeentefonds. Hierdoor ontvangen wij jaarlijks minder inkomsten. Dit staat op gespannen voet met de grote maatschappelijke opgaven waar wij voor staan.’

Burgemeester en wethouders blijven zich inzetten voor voldoende geld vanuit het Rijk. Dit doet zij door aan te dringen op blijvende financiering en door lobbyactiviteiten. In de voorjaarsnota 2024 die nog gaat verschijnen lees je meer over het verwachte tekort vanaf 2026.

Waaraan we in 2023 geld uitgaven

 • Sociaal domein en volksgezondheid: € 91,0 miljoen
  • Dit geld gaat naar inwoners die ondersteuning nodig hebben. En om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Denk aan jeugdhulp, bescherming, reclassering, opvoedingsondersteuning en geestelijke gezondheidszorg. Ook begeleiden we werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Verder richten we ons op ziektepreventie en gezondheidsbevordering.
 • Wonen en duurzaamheid: 27,4 miljoen
  • Dit geld gaat naar goede en voldoende woningen. De woningen sluiten aan bij de behoefte van inwoners. Daarbij kijken we naar de bouwkundige en duurzame kwaliteit van de woningen. We investeren duurzaam in bodem, water, lucht en natuur en duurzame energiebronnen. Daarnaast voeren we milieutaken uit zoals het aanleggen en onderhouden van riolering. En we zorgen voor de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval.
 • Leefbaarheid en voorzieningen: € 19,2 miljoen
  • Voor onder andere goed onderwijs, leerlingenvervoer, goede plekken om les te geven en scholen in verschillende gebieden. Ook gaat er geld naar sport, kunst en cultuur. Beheer en onderhoud van het openbaar groen valt hier ook onder.
 • Bereikbaarheid: € 12,6 miljoen
  • Dit geld gaat naar het beheer van onze wegen, de openbare verlichting, civiele constructies (zoals bruggen, beschoeiingen, kademuren, steigers, tunnels en duikers), havens en het openbaar vervoer.
 • Veiligheid: € 5,8 miljoen
  • Dit geld gaat voornamelijk naar de Veiligheidsregio, waarin wij samen met de andere Groningse Gemeenten zorgen voor de uitvoering van Crisisbeheersing en de regionale Brandweer. Daarnaast zorgen we samen met onze BOA’s voor een veilige gemeente.
 • Inwoner en Bestuur: € 4,9 miljoen
  • Dit geld gaat naar het verlenen van (digitale) diensten aan onze inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Economie en werkgelegenheid: € 2,7 miljoen
  • Dit geld gaat naar het versterken van de lokale economie, met aandacht voor de agrarische sector en voor de activiteiten in de havens. Het programma richt zich op het stimuleren van economische ontwikkeling en de bevordering van werkgelegenheid.

Verdere uitgaven: Bedrijfsvoering: € 32,8 miljoen; Algemene dekkingsmiddelen: € 2,7 miljoen.

Projecten

In 2023 ging er geld naar verschillende maatschappelijke projecten zoals:

 • Eemshaven+.  De Eemshaven groeit als centrum in de productie van duurzame energie. Daarbij willen we ook de omgeving laten profiteren van de ontwikkelingen in de Eemshaven. Daarom werken wij actief samen met bedrijven en inwoners van de omliggende dorpen.
 • Centrumplannen. Hiermee versterken we de functie en uitstraling van de dorpen Winsum, Uithuizen, Bedum, Leens en Uithuizermeeden.
 • Energietransitie. Om de overstap van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie mogelijk te maken.
 • Minisamenleving de Tirrel. Met de komst van de Tirrel bieden wij zorg, onderwijs en kinderopvang onder één dak. 
 • Transformatie Sociaal Domein. Zo kunnen wij zonder tussenkomst van het rijk onze inwoners gemakkelijker en compleet van dienst zijn. 
 • Ontwikkelplein. Gericht op de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van onze inwoners.
 • Programma ‘Huisvesting, integratie en inburgering’. Hiermee ving de gemeente vluchtelingen en ontheemden op.