Verslag bijeenkomst Kantens 19 december 2022

Verslag informatiebijeenkomst voor huurders en woningeigenaren over sloop en nieuwbouw van woningen in Kantens.

Huurders - 18.30 - 18.15 uur

14 huurwoningen

 • Ben van Rein opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Nanda Pellenbarg, programmadirecteur Aardbevingen. 
 • Er zijn drie huurders aanwezig, waarvan één mevrouw voor haar moeder en twee andere bewoners.
 • Nanda Pellenbarg neemt het woord. Er zijn tijdens de presentatie geen vragen. 

Vragen/opmerkingen

 • Vraag van bewoner over de drie bouwkavels aan de Bredeweg, wat houdt dat in? Antwoord: Jaap Hut licht toe aan de hand van de kaart met de fases.
 • Ben van Rein noemt asbestinventarisatie, is dat al gebeurd? Antwoord: Ja, en voor een deel is het asbest in de leegstaande huurwoningen ook verwijderd. Voor de rest gebeurt dit als de bewoners zijn verhuisd.
 • Bewoonster stelt vraag over beestjes in de omgeving, ecologie. Hoe gaan we daarmee om? Antwoord: NCG licht toe hoe dat werkt. NCG heeft onderzoek (overdag en ook ’s nachts) laten doen naar aanwezigheid van dieren. NCG maakt de woningen voor de sloop natuurvrij. Daarmee wordt voorkomen dat dieren/vogels nesten maken in de woningen. Bij de nieuw te bouwen woningen worden voorzieningen aangebracht voor dieren, bijvoorbeeld voor vleermuizen en vogels. Bewoonster geeft aan het interessant te vinden wat er op de achtergrond allemaal gebeurt. Zij was hiervan niet op de hoogte. 

De aanwezige huurders hebben verder geen vragen.

Woningeigenaren - 19.30 - 20.30 uur

16 particuliere woningen

 • Ben van Rein opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Nanda Pellenbarg, programmadirecteur Aardbevingen.
 • Er zijn 24 woningeigenaren aanwezig; op één woning na zijn van alle woningen in fase 1 de eigenaren aanwezig.
 • Nanda Pellenbarg neemt het woord. Ze benadrukt de impact die de versterkingsopgave heeft in Kantens en vooral voor de bewoners van de Kooistraat, Meidoornstraat, Bredeweg en Pastorieweg.
 • Vanuit de gemeente Het Hogeland, NCG en De Delthe hebben we samen onvoldoende kunnen inschatten hoe de werkzaamheden zouden verlopen. De planning was ambitieus en erop gericht om snel aan de slag te gaan. Daardoor was de planning niet realistisch. Zaken zijn niet altijd goed gegaan en de planning schuift nu op. We nemen de tijd, en we vinden zorgvuldigheid belangrijk. 
 • Begin 2023 worden er door de gemeente informatieavonden georganiseerd over het stedenbouwkundig plan en BLVC plan. Hiervoor worden alle bewoners van Kantens uitgenodigd.

Vragen/opmerkingen

 • Vraag: het BLVC-plan geldt voor alle inwoners van het dorp, worden alle inwoners van Kantens voor die bijeenkomst uitgenodigd? Antwoord: ja, we nodigen alle inwoners uit voor deze bijeenkomst. Hebben we hierbij toegezegd. 
 • Opmerking: Grootste gedeelte van de woningeigenaren is al verhuisd, klein groepje is over. 
 • Vraag: Fase 2.1: Wat is daar nu aan de hand? Er staan al hekken om een kavel. Is dit kaartje achterhaald? Er zou sprake zijn van vervuilde grond? Nanda geeft aan dat dit uitgezocht zal worden. Antwoord: Dit is de kavel Bredeweg 16. Daar is een bodemverontreiniging aangetroffen tijdens het verleggen van kabels en leidingen. Voor een deel is de verontreiniging al verwijderd. De rest van de verontreiniging wordt voor 1 juni 2023 weggehaald.
 • Vraag/opmerking: Er ontstaan nu al problemen met de veiligheid in het dorp. Er wordt gewerkt aan de tijdelijke bouwweg bij het voetbalveld en er wordt gewerkt bij de Bredeweg 16. Hierdoor ontstaan onveilige situaties door hekken, bulten zand en slechte verlichting. Nanda geeft aan dat dit uitgezocht zal worden. Antwoord: De hekken bij de Bredeweg 16 zijn dichter bij de kant van de weg geplaatst en er zijn meer waarschuwingsborden geplaatst. De verlichting langs het nieuwe voet-/fietspad en langs de Bredeweg is hersteld.
 • Vraag: Er zijn vooraf vragen gesteld over de gemeentelijke belastingen voor eigenaren van wie de woningen worden gesloopt. Antwoord: Nanda geeft aan dat de gemeente de WOZ-waarde eenmalig gaat verlagen voor eigenaren van wie de woning wordt gesloopt. Daardoor wordt de OZB-belasting lager. De gemeente communiceert dit met bewoners bij het toesturen van de belastingaanslag.
 • Vraag: De sloop van de woningen begint in februari 2023, maar de werkzaamheden van de nutsbedrijven starten halverwege het jaar. Hoe zit dat? Willard Tijhuis licht toe: Er is een verschil tussen de werkzaamheden ‘afsluitingen woningen van nutsvoorzieningen’ en ‘aanpassingen hoofdinfrastructuur van kabels en leidingen’. Het afsluiten van woningen zal in februari 2023 starten, de aanpassingen van kabels en leidingen gebeurt vanaf 1 juni 2023.
 • Vraag: Er gaat toch geen hamer in mijn woning als er geen handtekening op papier staat? Antwoord: Dat klopt, we vragen aan de eigenaren toestemming om te mogen slopen. 
 • Vraag/opmerking: Eigenaar is ontevreden over het traject van de offertes. Het voelt alsof ze van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Ze heeft lang gedacht dat het wel goed zou komen maar is nu niet meer zo geneigd om mee te werken. Wil alles zwart op wit op papier. Ze hoort niets over B-delen die geïndexeerd moeten worden? Alleen dat het gaat gebeuren. Er is gewoon een bedrag neergezet maar het is nog niet geïndexeerd. Nu weten ze niet over welk bedrag ze praten. Er zijn meer problemen over B-deel. Reactie: NCG gaat in januari 2023 met iedere eigenaar in gesprek over alle onderwerpen. 
 • De eigenaren geven aan dat er nog veel zaken onzeker zijn. Daar willen ze dingen laten checken door derden. Bijvoorbeeld door een bouwkundig adviseur via NCG. Volgens één van de eigenaren is dit een optie.
 • De eigenaren willen meer zekerheid hebben. Ze verwachten dat ze zelf veel geld bij moeten leggen tegen de tijd dat de nieuwe woning klaar is. De indexatie veroudert snel. Daarom durven eigenaren nog geen handtekening te zetten.
 • Volgens de eigenaren zijn er bij de indexatie van het A-deel en B-deel fouten gemaakt door het onafhankelijke bedrijf. Er zijn veel zaken niet opgenomen volgens de eigenaar. NCG (Rijkwert) biedt aan om dit te bekijken.
 • Vraag: Hoe weet ik of het B-deel klopt? Het voorstel van de eigenaar is dat de aannemer bepaalde klussen doet tegen de waarde die daarvoor in het B-deel staat.  Antwoord: NCG (Rijkwert) kijkt wat daarin mogelijk is.
 • Opmerking eigenaar: De prijzen die het bouwbedrijf heeft gebruikt zijn niet marktconform. Bij de eigenaar scheelt dit een ton. Mensen voelen zich bedrogen. Koppelen dit terug en horen er niets meer over. Indexatie is niet reëel volgens veel mensen. Keer op keer wordt het vertrouwen geschaad. Er is veel wantrouwen, ruis en onrust. En frustratie over de onduidelijkheid van de uiteindelijke waarde van het B-deel. Antwoord: NCG (Rijkwert) stelt voor om een tussentijdse indexatie te sturen, zodat bewoners een beter beeld krijgen.
 • Vraag/opmerking: De onduidelijkheid van het B-deel is heel lastig. NCG (Rijkwert) legt B-deel rapport uit. Bewoners geven daarop aan dat deze rapporten in de meeste gevallen niet kloppen. NCG moet dit oppakken.  Antwoord: NCG (Rijkwert) biedt aan om de rapporten door een onafhankelijk adviseur te laten controleren.
 • Opmerking: NCG luistert niet naar signalen. Komen er niet op terug. Bal ligt bij NCG, eerst zien dan geloven.
 • Vraag over schuurtjes die extra geld zouden moeten kosten. Los schuurtje is gratis. Er zijn vragen over de opties die de bewoners hebben. Een eigenaar vraagt of je de prijs van je schuurtje niet kunt inleveren tegen geld, zodat je zelf iets kan plaatsen.  Antwoord: NCG (Rijkwert) zoekt dit uit.
 • NCG (Willard) stelt voor om tijdens individuele gesprekken alle openstaande punten door te nemen en op te lossen.
 • Opmerking: Nu zijn de prijzen enorm hoog omdat het allemaal vertraagd is. En daar draaien de bewoners nu voor op is het gevoel. Anders waren de prijzen nu nog lager geweest. Mensen worden gedwongen om te slopen en nieuw te bouwen. Situatie is veranderd omdat het traject veel te lang heeft geduurd. En de prijzen nu zo hoog zijn. En dat voelt oneerlijk bij een aantal bewoners.
 • NCG (Rijkwert) herhaalt dat een onafhankelijke adviseur wordt betrokken om dit te checken vanuit NCG. Is de prijs wel marktconform? Paar bewoners geven aan dit een mooi aanbod te vinden.
 • Opmerking bewoner: heeft een bouwkundig adviseur aangevraagd via NCG en raadt alle bewoners aan dit ook te doen. NCG (Rijkwert) zegt toe dat er een onafhankelijke partij beschikbaar wordt gesteld voor de kostencheck. Bewoners mogen deze partij zelf kiezen.
 • Opmerking bewoner: heeft het gevoel dat de hogere prijzen hun in de maag worden gesplitst en dat bewoners tegen elkaar worden uitgespeeld.
 • Vraag bewoner: Wat gebeurt er met de spullen in de opslag, wordt dat contract verlengd? Antwoord is ja.
 • De Delthe/Goud Wonen (Rinze Kramer) vraagt hoe realistisch de nieuwe planning is. Zijn oproep aan NCG is om ruimhartig te zijn en de mensen te compenseren voor de hoge prijzen van dit moment.
 • NCG (Rijkwert) reageert door te zeggen dat alle drie de partijen (De Delthe, gemeente en NCG) verantwoordelijk zijn voor het halen van de planning en voor het welslagen van de versterkingsoperatie.
 • Nanda zegt dat de gemeente zich, samen met NCG, hard zal maken voor de voortgang in dit project.
 • Na afloop is er voor alle bewoners een kerstpakket beschikbaar namens NCG, De Delthe/Goud Wonen en gemeente het Hogeland.

Contact met de gemeente