Ondersteuning in uw dagelijks leven

Wanneer u hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen in en om het huis, dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. We kijken dan eerst samen naar mogelijke hulp vanuit uw omgeving. Mocht dat niet genoeg zijn dan kunnen we u hulp geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In gesprek

Na uw melding belt een medewerker van het Sociaal Team u op en helpt u verder. Bijvoorbeeld met praktische informatie of door u in contact te brengen met een hulpverlener. Of er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. We bespreken dan:

 • welke problemen er zijn en wat u daar zelf aan kunt doen
 • of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen
 • of er bestaande hulp is die u kunt gebruiken.

Welke hulp

Sommige hulp kunt u zelf of samen met familie, vrienden of bekenden regelen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen we u hulp op maat geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mogelijke vormen van hulp:

 • Huishoudelijke hulp 
 • Hulpmiddelen of aanpassingen in huis
 • Dagbesteding of persoonlijke begeleiding 
 • Verhuiskostenvergoeding 
 • Regiotaxi of hulp bij het reizen met het openbaar vervoer 
 • Scootmobiel of aangepaste fiets 
 • Beschermd Wonen 

Hulp vanuit de Wmo

U kunt op 2 manieren hulp vanuit de Wmo krijgen. Of de gemeente regelt dit voor u (Zorg in natura). Of u krijgt geld om dit zelf te kunnen doen (Persoonsgebonden budget). Voor hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Zorg in Natura (ZIN)

De gemeente regelt de hulp en betaalt de rekening aan de instantie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb krijgt u geld waarmee u de hulpverleners betaalt. U bent dan opdrachtgever of werkgever. De Wmo-consulent van de gemeente bepaalt of u een pgb krijgt. U moet aangeven waarom u een pgb wilt en waarom zorg in natura voor u niet geschikt is. De gemeente kijkt ook of u verantwoordelijk met een pgb kunt omgaan. Met de checklist pgb-vaardigheid kunt u zelf bekijken of een pgb bij u past.

Bent u pgb-hulpverlener? Houdt u zich dan aan deze regels:

 • Inwoners met hulpvragen verwijst u door naar de gemeente.
 • U kunt niet bij gesprekken met inwoners en de gemeente zijn.
 • U kunt niet optreden namens een inwoner met een pgb.
 • Als u door de inwoner als hulpverlener bent aangewezen maakt u samen een plan.
 • Pas na een akkoord van de gemeente mag de hulp beginnen.

Eigen bijdrage Wmo

Voor de meeste hulp vanuit de Wmo betaalt u maximaal € 19,00 per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor beschermd wonen berekent het CAK hoeveel u moet betalen.

Regels

Hoe hulp vanuit de Wmo wordt uitgevoerd is bepaald in de verordening maatschappelijke ondersteuning. Dit is verder uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de Wmo beleidsregels.

Controle

De gemeente zorgt dat de kwaliteit van de Wmo-hulp aan inwoners wordt gecontroleerd. De GGD Groningen controleert de meeste Wmo-hulp. Hoe dat gebeurt staat in de bijlage 5 van de Wmo beleidsregels. De gemeente Groningen controleert de hulp bij beschermd wonen. Dit staat in het handhavingsprotocol Wmo van de gemeente Groningen.

Heeft u zorgen over de kwaliteit van Wmo-hulp? Meld het dan bij het meldpunt Wmo. Voor zorgen over de kwaliteit van beschermd wonen gaat u naar het meldpunt Zorg om zorg.