Verkeersveiligheid

Wij krijgen soms vragen over maatregelen voor de verkeersveiligheid. Op deze pagina geven we hier zoveel mogelijk antwoord op.

Hard rijden

Melden

  • Wordt er in jouw buurt vaak te hard gereden? Dan kun je dit melden bij de gemeente.
  • Inwoners kennen de wegen in hun eigen buurt het beste. Vaak zijn het dan ook de bewoners zelf die te hard in de eigen buurt rijden. Als je dit ziet, ga hierover dan eens in gesprek met je buren. Doe dat op een rustig moment.
  • Je kunt ook de politie bellen: 0900 - 8844 (geen spoed, wel politie). Alleen de politie kan controleren en boetes uitdelen bij snelheidsovertredingen. Kijk op www.politie.nl.

Verkeerssmileys

De gemeente kan via openbare gegevens de snelheid in woonwijken bekijken. Blijkt daaruit dat er te hard wordt gereden? Dan kunnen we een verkeerssmiley plaatsen. Zo’n smiley wijst verkeersdeelnemers op de gereden snelheid. En geeft ons meer informatie over hoe hard er precies wordt gereden. Verkeerssmileys plaatsen we alleen als er een goede reden voor is. Verkeerssmileys zorgen er in het begin voor dat mensen zich beter aan de maximumsnelheid houden. Maar na een aantal maanden blijkt dit weer af te nemen. Daarom plaatsen we ze altijd tijdelijk. Als blijkt dat er vaak te hard gereden wordt kijken we welke maatregelen we kunnen nemen. Ook kijken we bij groot onderhoud altijd of we de weg nog veiliger kunnen inrichten.

Drempels

Verkeersdrempels leggen we alleen aan als er echt een snelheidsprobleem is. We kijken eerst goed of een drempel wel de juiste oplossing is. Want drempels kunnen overlast veroorzaken door trilling en geluid. De meeste buurtbewoners moeten het er mee eens zijn dat er een drempel komt. Drempels leggen we aan tijdens ander werk. Bijvoorbeeld bij groot onderhoud, vervanging van riolering of tijdens een herinrichting.

Heb je overlast door een verkeersdrempel? Geef het aan ons door.

Eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer is handig voor een goede en veilige doorstroming in smalle straten. Maar de verkeerssnelheid neemt er niet mee af. Juist doordat er geen tegenliggers zijn gaan bestuurders harder rijden. Voorwaarde voor het instellen van éénrichtingsverkeer is dat je gemakkelijk terug kunt via een andere weg. En dat de meerderheid van de bewoners van de straat de maatregel ondersteunt.

Verkeer rondom scholen

Verkeersonveilige situaties bij scholen kun je het beste melden bij de schoolleiding. Of bij de verkeersouder van de school. De school of de verkeersouder kan een verkeersmaatregel aanvragen.

Paaltjes en hekjes

De gemeente plaatst zo weinig mogelijk paaltjes en hekjes. Dit heeft te maken met een goede toegankelijkheid voor hulpdiensten en mindervaliden. Paaltjes kunnen ook onveiligheid veroorzaken voor fietsers. Alleen waar het echt niet anders kan plaatsen we paaltjes. Van oktober tot en met april halen we alle paaltjes weg zodat de strooiauto erlangs kan om gladheid te voorkomen. Ook in andere maanden kunnen de paaltjes soms even weg zijn. Bijvoorbeeld om er langs te kunnen als we moeten snoeien.

Verkeersborden of -spiegels

Wij plaatsen verkeersborden als dit wettelijk verplicht is of als dit de verkeersveiligheid verbetert. Zie je een verkeersonveilige situatie en denk je dat het beter wordt door aanpassing van bebording? Meld het ons. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Bijvoorbeeld foto’s, video’s of kaartmateriaal. Bedenk wel dat door te veel borden onduidelijke situaties kunnen staan. Want de belangrijkste borden kunnen dan minder opvallen.

Bord 'spelende kinderen'

We kijken per situatie of zo’n bord nodig is. In woonwijken plaatsen we deze borden meestal niet. Want daar kun je spelende kinderen op de weg verwachten. Uitgangspunt is dat we zulke borden alleen bij druk bezochte speeltuintjes en scholen plaatsen.

Verkeersspiegels

Wij plaatsen liever geen verkeersspiegels. Want die maken de verkeerssituatie juist vaak onveiliger. Fietsers en voetgangers zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze in de spiegel heel klein worden. Je weet nooit zeker of een bestuurder al het verkeer op de kruisende weg in de spiegel ziet. Daarbij is het ook nog moeilijk om de snelheid van het naderende verkeer via de spiegel goed in te schatten.

(Woon)erfbord

Een erf is de meest heftige maatregel. In een woonerf is de maximumsnelheid 15 km/uur. Een woonerf heeft een verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen enzovoort. Parkeren in een (woon)erf mag alleen in parkeervakken waar een P in staat.

30km-zone

Alle woongebieden in Het Hogeland zijn of worden ingericht als 30 km-zone. Verkeer van rechts heeft in een 30 km-zone altijd voorrang behalve op kruispunten van wegen met fietspaden. Daar geven de borden en wegmarkeringen aan hoe de voorrang is geregeld.

Zebrapaden

Zebrapaden plaatsen we in 50 km-gebieden. Daarbij kijken we goed of een zebrapad echt nodig is. Een zebrapad geeft het idee dat je als voetganger veilig kunt oversteken. Maar in de praktijk verleent het verkeer niet altijd voorrang. In 30-kilometergebieden plaatsen we liever geen zebrapaden. Auto’s rijden daar langzaam genoeg om veilig over te kunnen steken.