Adresonderzoek

Het is belangrijk dat u op het juiste woonadres staat ingeschreven. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP). Soms is adresonderzoek nodig om de kwaliteit van de adressen in de BRP te verbeteren.

Zorg dat u goed staat ingeschreven

U bent volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP.

Waarom adresonderzoek

De gemeente moet ervoor zorgen dat de gegevens in de BRP juist zijn. Daarvoor werken we mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Als overheidsdiensten signalen krijgen over verkeerde adresregistratie, dan melden zij dat via de LAA aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Want zonder goed adres kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereiken. Ook willen we adresfraude, misbruik van toeslagen en ontwijken van (belasting)schulden en boetes zoveel mogelijk voorkomen.

Huisbezoek

Bij serieuze twijfel kan zo’n adresonderzoek bestaan uit een huisbezoek. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Gevolgen adresonderzoek

Een adresonderzoek betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Als wijziging van de adresregistratie nodig is, dan melden we dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs wijzigt de gemeente de registratie, zonodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Vragen over adresonderzoek of huisbezoek?

Neem contact op met het Team Gegevenshuis, Basisregistratie BRP: