Algemene voorwaarden in gebruik geven of verhuren van stroken grond

De voorwaarden voor het in gebruik geven of verhuren van stroken grond, overhoeken of volkstuinen langs openbare wegen, straten en pleinen enzovoort

Artikel 1.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
 2. Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk per het einde van een kalenderjaar. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. De gemeente kan de overeenkomst op een ander tijdstip direct beƫindigen. Bijvoorbeeld als de grond dringend nodig is voor eigen gebruik. Of voor een openbaar belang.
 4. De gebruiker kan door opzegging van de overeenkomst geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 2

 1. De gebruiker moet ervoor zorgen dat er geen stoffen in de grond, lucht of het grond- of oppervlaktewater komen die schadelijk zijn voor het milieu.
 2. De gebruiker moet mogelijke schadelijke gevolgen door het gebruik van de grond op eigen kosten stoppen en herstellen.

Artikel 3

 1. De gebruiker moet bepaalde werkzaamheden van de gemeente op, aan of in de grond toestaan. Dat geldt ook voor werkzaamheden van nutsbedrijven. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanleggen, onderhouden, vernieuwen of inspecteren van kabels, leidingen, verdeelkasten of brandkranen. Of om het plaatsen van borden.
 2. Als de gemeente of het nutsbedrijf dit vraagt moet de gebruiker de aanwezige beplantingen direct verwijderen.
 3. Doet de gebruiker dit niet dan kan de gemeente de beplanting (laten) verwijderen.
 4. Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding voor schade door de in dit artikel bedoelde werkzaamheden.

Artikel 4

 1. De gebruiker moet de in verhuur/gebruik gegeven grond gebruiken als (volks)tuin.  Gebruiker moet de grond steeds goed onderhouden. Burgemeester en wethouders beoordelen dit.
 2. Gebruiker mag geen bouwwerken op, in of boven de gehuurde/in gebruik gegeven grond plaatsen. Ook mag gebruiker geen gesloten wegdek aanbrengen, ontgrondingen uitvoeren of bomen of diepwortelende struiken planten. En gebruiker mag geen toestemming geven aan derden voor wat in dit artikel is genoemd.
 3. Ligt de in verhuur/gebruik gegeven grond bij een kruising, splitsing of hoek van wegen en straten? Dan mag de beplantingen niet hoger zijn dan 1,50 meter.

Artikel 5

De gemeente kan de gebruiksovereenkomst beƫindigen als de gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4 van deze voorwaarden. Wel krijgt de gebruiker dan eerst de kans om toch nog aan de voorwaarden te voldoen.