Privacyverklaring

Wanneer u iets aanvraagt bij de gemeente, dan hebben wij vaak uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de levering van een paspoort of vergunning. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens geldende privacywetgeving.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie binnen de gemeente Het Hogeland persoonsgegevens verwerkt worden.

Denk hierbij aan:

 • burgers van de gemeente Het Hogeland
 • bezoekers van onze website
 • (medewerkers van) partners
 • medewerkers van de gemeente Het Hogeland
 • derden die met de gemeente Het Hogeland communiceren

Verwerkingsregister

De gemeente Het Hogeland houdt een verwerkingsregister bij waarin is vastgelegd:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken
 • op grond waarvan wij deze persoonsgegevens mogen verwerken
 • welk bestuursorgaan binnen de gemeente daarvoor verantwoordelijk is
 • of wij persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen
 • waar mogelijk: wat de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn
 • of de persoonsgegevens geëxporteerd, opgeslagen of toegankelijk gemaakt worden buiten de Europese Unie

Onze beloftes

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens de wet.

Transparantie

Het moet voor u duidelijk zijn hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, De gemeente informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Soms gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (zoals bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover de wet dat toestaat.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om bijvoorbeeld gemeentelijke taken uit te voeren of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente Het Hogeland zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat persoonsgegevens gedeeld worden. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. 

Proportionaliteit

Als wij persoonsgegevens verwerken toetsen wij of de inbreuk op uw privacy niet onevenredig is in verhouding tot het doel dat wij met de verwerking van persoonsgegevens willen bereiken. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er niet meer gegevens verwerkt worden dan noodzakelijk.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Uw rechten

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. 

Recht op informatie

Als u persoonsgegevens aan de gemeente verstrekt heeft u het recht om te weten op welke manier de gemeente daarmee om zal gaan. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de gemeente persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.

Recht op inzage

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet die van een andere persoon. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

Recht op correctie

Als de door de gemeente gebruikte persoonsgegevens over u niet kloppen of onvolledig zijn kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om deze aan te vullen en / of te verbeteren.

Recht op wissen van gegevens

In gevallen waarin u uw toestemming om gegevens te verwerken in wil trekken / wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

In gevallen waarin u vindt dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn / in strijd met de wet worden gebruikt / de gegevens niet langer nodig zijn waarvoor deze zijn verzameld maar u ze nog wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op uw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingen die in de wet beschreven staan.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.

Privacy en deze website

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten functioneren en om het gebruik ervan te kunnen meten. Lees er meer over in onze cookieverklaring.

DigiD

Voor een aanvraag of melding via onze website moet u zich soms bekend maken door in te loggen met uw DigiD. Gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag of melding.

Links

Deze website kan linken naar websites van anderen. De gemeente Het Hogeland is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact over privacy

De gemeente heeft iemand in dienst die controleert of de organisatie zich aan de privacyregels houdt. Dit is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Neem contact op met de FG als u:

 • vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens
 • aanwijzingen heeft van misbruik van persoonsgegevens
 • vragen heeft over deze privacyverklaring

U kunt de FG bereiken via privacy@hethogeland.nl of telefoonnummer 088 – 345 88 88.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.