Privacyverklaring

Wanneer je iets aanvraagt bij de gemeente, dan hebben wij vaak jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de levering van een paspoort of vergunning. Wij verwerken je persoonsgegevens volgens geldende privacywetgeving.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie binnen de gemeente Het Hogeland persoonsgegevens verwerkt worden.

Denk hierbij aan:

 • burgers van de gemeente Het Hogeland
 • bezoekers van onze website
 • (medewerkers van) partners
 • medewerkers van de gemeente Het Hogeland
 • derden die met de gemeente Het Hogeland communiceren.

Verwerkingsregister

De gemeente Het Hogeland houdt een verwerkingsregister bij waarin is vastgelegd:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken
 • op grond waarvan wij deze persoonsgegevens mogen verwerken
 • welk bestuursorgaan binnen de gemeente daarvoor verantwoordelijk is
 • of wij persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen
 • waar mogelijk: wat de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn
 • of de persoonsgegevens geëxporteerd, opgeslagen of toegankelijk gemaakt worden buiten de Europese Unie.

Onze beloftes

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens de wet.

Transparantie

Het moet voor jou duidelijk zijn hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, De gemeente informeert je eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van je persoonsgegevens.

Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Soms gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (zoals bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover de wet dat toestaat.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om bijvoorbeeld gemeentelijke taken uit te voeren of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente Het Hogeland zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat je persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat persoonsgegevens gedeeld worden. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. 

Proportionaliteit

Als wij persoonsgegevens verwerken toetsen wij of de inbreuk op je privacy niet onevenredig is in verhouding tot het doel dat wij met de verwerking van persoonsgegevens willen bereiken. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er niet meer gegevens verwerkt worden dan noodzakelijk.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op je privacy. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Je rechten

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kun je een verzoek indienen. 

Recht op informatie

Als je persoonsgegevens aan de gemeente verstrekt heb je het recht om te weten op welke manier de gemeente daarmee om zal gaan. Je wordt niet nogmaals geïnformeerd als je al weet dat de gemeente persoonsgegevens van jou verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten jou om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.

Recht op inzage

Je heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over jou bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht heeft alleen betrekking op je eigen gegevens en niet die van een andere persoon. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om je inzage te geven in je gegevens.

Recht op correctie

Als de door de gemeente gebruikte persoonsgegevens over jou niet kloppen of onvolledig zijn kun je een verzoek indienen bij de gemeente om deze aan te vullen en / of te verbeteren.

Recht op wissen van gegevens

In gevallen waarin je jouw toestemming om gegevens te verwerken in wil trekken / wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt, kun je een verzoek indienen bij de gemeente om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

In gevallen waarin je vindt dat de over jou verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn / in strijd met de wet worden gebruikt / de gegevens niet langer nodig zijn waarvoor deze zijn verzameld maar je ze nog wel nodig hebt voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op jouw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingen die in de wet beschreven staan.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.

Privacy en deze website

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten functioneren en om het gebruik ervan te kunnen meten. Lees er meer over in onze cookieverklaring.

DigiD

Voor een aanvraag of melding via onze website moet je je soms bekend maken door in te loggen met je DigiD. Gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag of melding.

Links

Deze website kan linken naar websites van anderen. De gemeente Het Hogeland is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wil je meer weten over de bescherming van je persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact over privacy

De gemeente heeft iemand in dienst die controleert of de organisatie zich aan de privacyregels houdt. Dit is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Neem contact op met de FG als je:

 • vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens
 • aanwijzingen heeft van misbruik van persoonsgegevens
 • vragen hebt over deze privacyverklaring,

Je kunt de FG bereiken via privacy@hethogeland.nl of telefoonnummer 088 – 345 88 88.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.