26 april 2024

Tien inwoners Het Hogeland Koninklijk onderscheiden

Tijdens de 'Lintjesregen' hebben 10 inwoners van de gemeente Het Hogeland een Koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Henk Jan Bolding reikte de onderscheidingen op 26 april uit tijdens een bijeenkomst in de Maranathakerk in Bedum.

De 10 Hogelandsters zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Mevrouw Reinie Bos (72) uit Winsum

Ze is vrijwilliger bij de Johanitter Vakantieweken en is actief in wooncentrum De Hoven in haar woonplaats. Ook was ze lid van de cliëntenraad van het centrum. Mevrouw Bos stond gedetineerden van de Groninger Van Mesdagkliniek bij en was vrijwilliger bij het voormalige asielzoekerscentrum in Winsum. Tijdens Sinterklaastijd richt ze thuis een logeerkamer voor de goedheiligman in. Die geldt als een trekpleister voor kinderen en ouders. Na afloop van de treinkaping bij De Punt in 1977 stond ze gegijzelden bij.

Mevrouw Janny Bruins-Oudman (66) uit Winsum

Zij is vrijwillig werkzaam bij Winkheem/De Hoven in haar woonplaats en brengt bezoeken aan inwoners van die instellingen. Ook is ze actief in de Gereformeerde kerk in Winsum. Ze langdurig actief als mantelzorger voor haar hulpbehoevende ouders. Voor de Stichting Dit Koningskind Vakanties levert ze een bijdrage aan vakanties voor mensen met een beperking. Ze stuurt verder de vrijwilligers van kringloopwinkel Dorcas in Winsum aan. Sinds 2002 is ze mantelzorger voor haar autistische broer. Zijn mensonwaardige behandeling in een instelling kaartte ze aan bij de pers en de landelijke politiek. Daarop volgden maatregelen die leidden tot verbetering van de opvang van en de zorg voor autisten.

De heer Erik Draijer (55) uit Uithuizen

In de jaren 2008 tot 2017was hij voorzitter en penningmeester van de 'Stichting Daniëlle' die wensen van terminale patiënten van 18 tot j30 jaar in vervulling bracht. Hij was mede verantwoordelijk voor de plaatsing van een 'ontmoetingscaravan' voor terminale jongvolwassenen bij de afdeling Oncologie van het UMCG. Als penningmeester van het Openluchtmuseum Het Hogeland in Warffum droeg hij in belangrijke mate bij aan de verdere professionalisering van de museale organisatie. Sinds 2019 is hij als penningmeester actief voor de stichting die het Op Roakeldais-complex in Warffum een kwaliteitsimpuls moet geven.

De heer Gerard Galema (81) uit Bedum

Hij is bijna 40 jaar actief geweest voor de Rooms Katholieke-parochie in zijn woonplaats. Hij was onder meer koster, archivaris, voorganger en hij begeleidde bij huwelijken en uitvaarten. Ook gaf hij rondleidingen in de monumentale RK-kerk 'Maria ten Hemelopneming' in Bedum. Hij droeg als auteur en als onderzoeker bij aan het 'Boerderijenboek Bedum' dat in het najaar van 2023 verscheen. Momenteel doet hij onderzoek naar naar de koemelkers – een verdwenen vak – die in de omgeving van zijn woonplaats werkzaam zijn geweest.

De heer Rudy Hegge (75) uit Ulrum

Hij is sinds 1990 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de appelboomgaard bij borg Verhildersum in Leens. Daar zijn 135 appelbomen van verschillende, ook historische soorten te vinden. De boomgaard heeft landelijke bekendheid. Ook verzorgt hij er snoeicursussen en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het deel van de website van Verhildersum dat over de boomgaard handelt.

De heer Jacob Hellinga (72) uit Winsum

Hij was tot 2018 actief voor de Stichting Dorpsbelangen Winsum en droeg bij aan de organisatie van een feestweek, een rommelmarkt en de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Voor Humanitas Het Hogeland verzorgt hij onder meer de screening van cliënten van de voedselbank, de kledingbank en de computerbank. Voor Het Groninger Landschap is hij gastheer en begeleider van tochten en excursies. Als bestuurslid van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Winsum is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de maandelijkse 'dorpskamer'. Hij verricht tot sloot werkzaamheden voor de Voedselbank Het Hogeland en Kledingbank Maxima.

De heer Bennie Huizenga (71) uit Kloosterburen

Al ruim 50 jaar verricht hij allerlei werkzaamheden voor de voetbalvereniging Kloosterburen. Hij was onder meer mede verantwoordelijk voor de organisatie van jubileumactiviteiten Hij beheert daarnaast de financiën uit de voetbalkantine. Hij was langdurig lid van het parochiebestuur in zijn woonplaats. Hij is beheerder van de begraafplaats. Hij had onder meer zitting in de Raad van Elf van carnavalsvereniging Oldeclooster. Voor die vereniging verrichtte hij tal van werkzaamheden. Sinds 1990 verricht hij hand en spandiensten tijdens evenementen die door café Willibrord in zijn woonplaats worden georganiseerd.

Mevrouw Jannie Kloosterman (60) uit Leens

Zij was 20 jaar lang vrijwilliger bij de borg Verhildersum in haar woonplaats. Ze is beheerder van de aula van begrafenisvereniging Kerspel in Leens. Ook verzorgt zij de jaarlijkse herdenking van overledenen. Ze is verder actief voor Stichting Dorpsbelangen Leens en betrokken bij het evenement de Leensterweek. Voor de plaatselijke voetbalvereniging FC LEO verricht ze bardiensten en verzorgt de inkoop. Ook is ze actief binnen de IJsbaanvereniging De Marne. Ze verzorgt tot slot de catering en de sponsorwerving voor het Ede Staal Muziekfestival dat sinds 2016 in haar woonplaats wordt georganiseerd.

De heer Jan Stam (74) uit Kloosterburen

Hij vervulde diverse functies binnen carnavalsvereniging Oldeclooster in zijn woonplaats en in 1978-1979 Prins Carnaval. Bij muziekvereniging Sint Caecilia uit Kloosterburen hanteerde hij veertien jaar lang de voorzittershamer en was hij instructeur van de drumband. Ook was hij penningmeester en oprichter van het dweilorkest 'Omswienders'. Hij stond aan de wieg van de organisatie 'Klooster & Buren'; een particulier initiatief dat zorg, wonen en werken combineert. Hij is actief bij de dagbesteding 'Mien Toentje' van Klooster & Buren. Tot slot verricht hij vrijwillige werkzaamheden voor de Room Katholieke kerk.

De heer Henk Werkman (81) uit Kloosterburen

Hij was actief voor de voetbalvereniging Kloosterburen, onder meer als voorzitter en trainer. In 1970 was hij een van de grondleggers van de carnavalsvereniging Oldeclooster in zijn woonplaats. Voor die vereniging was hij ook bestuurslid en penningmeester. Ruim 20 jaar was actief als bestuurslid en als drager bij de begrafenisvereniging Willibrord in Kloosterburen. Sinds het begin van deze eeuw is hij lid van het kerkkoor. Als bestuurslid van de RK-parochie was hij nauw betrokken bij de restauratie van het kerkorgel en het priesterkoor. Sinds 2015 is hij koster.

“De tien Hogelandsters die hier vanmorgen in de schijnwerpers stonden, dragen – elk op hun manier – bij aan een leefbare, zorgzame en uitnodigende gemeenschap. Een gemeenschap die we moeten koesteren; een gemeenschap waarop we trots mogen zijn”, zei burgemeester Bolding in zijn toespraak. Ook riep hij Hogelandsters op inwoners voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. “Er zijn in Het Hogeland vast en zeker veel meer bevlogen inwoners die er voor in aanmerking komen. En: ze verdienen het”, stelde hij.

Meer informatie over iemand voordragen voor onderscheidingen.