25 april 2024

Commissie MER vraagt om verder onderzoek Oostpolder

De Commissie voor de milieueffectrapportage (commissie MER) heeft de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland om extra onderzoek gevraagd voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder.

Dat betekent dat de beslissing over de ontwikkeling van het gebied Oostpolder wordt uitgesteld tot eind dit jaar. Oorspronkelijk zouden de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Het Hogeland eind juni het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter besluitvorming voorgelegd krijgen.

Wat betreft het milieueffectrapport van de Oostpolder adviseert de Commissie m.e.r. nog enkele aanvullingen over de effecten op natuur en (ecologische) waterkwaliteit, in relatie tot Natura-2000 gebieden en de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Ook moeten de effecten op gezondheid, zoals geluidbelasting, emissies naar lucht en veiligheidsrisico's door aardbevingen, windturbines en installaties met gevaarlijke stoffen, nader worden onderzocht. De Commissie wil deze aanvullende informatie om de impact op de leefomgeving volledig te kunnen beoordelen.

De provincie en gemeente gaan het aanvullende onderzoek uitvoeren. Dat gaat extra tijd kosten. Dit betekent dat de geplande besluitvorming over het PIP in juni 2024 niet meer haalbaar is en nu wordt verwacht in november of december 2024.