Een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Het Hogeland aan meedoet.

Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen

Deelnemers

 • Het Hogeland (eerst Bedum)
 • Groningen
 • Haren
 • Grootegast
 • Leek
 • Marum
 • Ten Boer
 • Zuidhorn

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Gemeentewet

Bevoegdheden, taken, doelen

 • Het beheer van afval zoals het inzamelen en vervoeren ervan.
 • Werken aan het voorkomen en (her)gebruik van afval (onder andere met voorlichting en onderwijs).
 • Het uitvoeren van andere milieu- en schoonmaaktaken.

Zie artikel 2 en 3 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Duinkerkenstraat 45
9723 BP
Groningen       

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Deelnemers

 • Het Hogeland (eerst De Marne, Eemsmond en Winsum)
 • Loppersum 

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet milieubeheer

Bevoegdheden, taken, doelen

Het zorgen voor een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde manier van het verwijderen van afval.

Zie artikel 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Duinkerkenstraat 45 
9723 BP 
Groningen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Deelnemers

Alle gemeenten van de provincie Groningen

Wettelijke voorschriften

 • Wet Veiligheidsregio’s
 • Wet publieke gezondheid
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Gemeentewet

Bevoegdheden, taken, doelen

 • brandweerzorg
 • geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • bevolkingszorg
 • melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg.

Zie artikel 6 en 7 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres     

Sontweg 10 
9723 AT 
Groningen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Deelnemers

 • Alle gemeenten van de provincie Groningen
 • Provincie Groningen

Wettelijke voorschriften

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Archiefwet 1995
 • Gemeentewet
 • Provinciewet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet milieubeheer
 • Woningwet

Bevoegdheden, taken, doelen

 • Vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van de Wabo, Wet milieubeheer en daaruit voortkomende regelgeving.
 • Coördineren en uitvoeren van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken uit voor inrichtingen die vallen onder het BRZO en de IPPC, categorie 4. Hierbij ligt het primaat in beginsel binnen het werkgebied Groningen, Fryslân en Drenthe ligt.

Zie artikel 4 tot en met 8 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Lloydsweg 17 
9641 KJ 
Veendam

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (EDR)

Deelnemers

Zie de EDR-ledenlijst

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden, taken, doelen

Regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers bevorderen, ondersteunen en coördineren op de volgende terreinen:

 • Sociaal-economische ontwikkeling
 • Verkeer en Transport en Infrastructuur
 • Ruimtelijke Ordening
 • Haven verbonden activiteiten
 • Cultuur en Sport
 • Onderwijs en Scholing
 • Toerisme en recreatie
 • Milieubescherming en afvalverwerking
 • Natuurbehoud- en ontwikkeling
 • Sociale Zaken
 • Gezondheidszorg
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Landbouw

Vestigingsadres

Bunderpoort 14 
9693 CJ 
Bad Nieuweschans

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Deelnemers

 • Appingedam
 • Delfzijl
 • Het Hogeland
 • Loppersum
 • Oldambt
 • Pekela
 • Veendam
 • Westerwolde

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet op het consumentenkrediet
 • Wet financiering decentrale overheden
 • Wet op het financieel toezicht

Bevoegdheden, taken, doelen

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de volgende belangen:

 • Hulp verlenen aan burgers die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen zodat het financieel weer stabiel wordt.
 • Voorzien in de behoefte aan sociale kredieten op een zakelijke en sociaal verantwoorde manier.
 • Vormen van financiële dienstverlening voorkomen die maatschappelijk minder gewenst zijn.

Zie artikel 3 tot en met 5 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Stationsweg 2 
9901 CR 
Appingedam

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL

Deelnemers

 • Appingedam
 • Delfzijl
 • Het Hogeland
 • Loppersum

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden, taken, doelen

De uitvoering van taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Vestigingsadres

Gevelsteen 12 
9934 LN 
Delfzijl

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Deelnemers

Alle gemeenten van de provincie Groningen.

Wettelijke voorschriften

 • Gemeentewet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet publieke gezondheid

Bevoegdheden, taken, doelen

Alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

Zie artikel 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Hanzeplein 120
9713 GW 
Groningen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Deelnemers

Alle gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe.

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden, taken, doelen

Uitvoering van taken op het gebied van:

 • contractmanagement
 • inkooptrajecten
 • aanbestedingstrajecten
 • advies over (publiek) vervoer in de gebieden

Zie artikel 4, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Vestigingsadres

Overcingellaan 15e (2de verdieping)
9401 LA 
Assen 

Samenwerkingsvorm

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

Deelnemers

 • Provincie Groningen
 • Delfzijl
 • Het Hogeland

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden, taken, doelen

Uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen:

 • de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen, betreffende, en wel voor zover betrekking hebbende op het beheergebied 
 • de bevoegdheid terzake verordeningen te maken, ook voor zover op overtreding daarvan straf gesteld wordt
 • de bevoegdheid tot opleggen van bepaalde heffingen of belastingen.

Zie uitgebreider artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling voor meer informatie.

Samenwerkingsvorm

Deze Gemeenschappelijke regeling heeft geen gemeenschappelijk bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Centrumregeling beschermd wonen

Deelnemers

Alle gemeenten van de provincie Groningen.

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Bevoegdheden, taken, doelen

Uitvoering van taken en bevoegdheden van de regiogemeenten vanuit de Wmo 2015 op het gebied van:

 • beschermd wonen
 • opvang
 • bovenregionale inloopvoorziening GGz door de centrumgemeente

Zie artikel 4 van de centrumregeling voor meer informatie.

Samenwerkingsvorm

Centrumconstructie

Gemeenschappelijke regeling inzake aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud van systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s)

Deelnemers

 • Het Hogeland (eerst De Marne)
 • waterschap Noorderzijlvest

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet milieubeheer

Bevoegdheden, taken, doelen

Afspraken maken over de afbakening van de verantwoordelijkheden van gemeente en waterschap met betrekking tot de aanleg en instandhouding, de eigendom en het beheer en onderhoud van IBA's.

Samenwerkingsvorm

Deze Gemeenschappelijke regeling heeft geen gemeenschappelijk bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Gemeenschappelijke regeling garantievoorziening Bestuursacademie Noord-Nederland

Deelnemers

 • de provincies Groningen, Friesland en Drenthe
 • de 13 noordelijke waterschappen
 • de 79 noordelijke gemeenten

Wettelijke voorschriften

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Gemeentewet
 • Provinciewet
 • Waterschapswet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden, taken, doelen

Het voorzien in wachtgelden c.a. voor personeel dat in dienst is geweest van de Bestuursacademie Noord-Nederland.

Vestigingsadres

Postbus 833
9400 AV 
Assen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam