Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, klik dan hier

Nieuwsbrief Centrumplan Winsum

Logo Het Hogeland
December 2020
 

 

Graag geven wij u een update van de ontwikkelingen binnen centrumplan Winsum.

 
 

Bestemmingsplan Boogplein

 

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van appartementen en winkelruimte op deze locatie. Eerder dit jaar is het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte al gedeeld met omwonenden. Naar aanleiding hiervan zijn een paar punten wat aangepast. Zo wordt in de openbare ruimte meer groen opgenomen. Het deel van het bestaande Jaagpad vanaf de toekomstige appartementen tot aan de N361 blijft verder behouden. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen, vanaf 17 december zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen. U kunt het inzien via www.hethogeland.nl/centrumplanwinsum

 
 

Openbare ruimte

 

Het college heeft ook ingestemd met het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte op het Boogplein en het omliggende gebied. Het eerder door de raad van de voormalig gemeente Winsum beschikbaar gestelde budget is ondanks bezuinigingen niet voldoende voor het uitvoeren van het ontwerp wat er nu ligt. Binnen de begroting is er geen ruimte voor aanvullend krediet. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat de benodigde middelen uit het project centrumplan Winsum zelf moeten worden gehaald. Dit betekent dat een deel van het budget dat bedoeld was voor de tweede fase van het centrumplan Winsum overgeheveld wordt naar de eerste fase. Deze middelen zijn een eerdere bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen voor de centrumplannen. Overhevelen van deze middelen draagt bij aan het hiervoor beoogde doel: Het verder versterken van de centra en het creëren van een plus op de lopende centrumplannen van Het Hogeland.

Omdat er voor de tweede fase nog geen uitgewerkt plan ligt, is het budget dat straks voor die fase beschikbaar is kaderstellend bij de uitwerking van die plannen. Hiermee wordt een tekort op de centrumplannen voor het dorp voorkomen en is er geen extra geld nodig.

 
 

Online bijeenkomst

 

Voor een toelichting op de plannen organiseren wij op donderdag 14 januari vanaf 19:00 uur een online bijeenkomst. De link voor deze bijeenkomst wordt in januari 2021 met u gedeeld en staat dan ook op de website.

 
 

Verwachte planning

 

•             17 december 2020 – 27 januari 2021: ontwerp bestemmingsplan en

               ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage

•             Begin 2021: aanbesteding voor de openbare ruimte

•             Voorjaar 2021: vaststelling bestemmingsplan door de raad

•             Voorjaar 2021: voorbereiding grond Boogplein

•             Eind 2021: start bouwrijp maken Boogplein

•             Voorjaar 2022: start bouwwerkzaamheden

 
 

Wierde van waarde

 

Vanuit de bijdrage van het NPG is ook een bedrag gereserveerd voor het herstructureren en leefbaarder maken van de Hoofdstraat Obergum in combinatie met het verbeteren van het parkeren en de bereikbaarheid van de winkels. Wij noemen dit plan ‘Wierde van waarde’. Op dit moment ligt de focus vanuit de gemeente Het Hogeland in de eerste plaats bij de ontwikkelingen ten zuiden van het Winsumerdiep – het Boogplein en aanpak van de openbare ruimte in dit gebied.

Daarnaast willen wij dit graag samen met u en de hiervoor opgerichte klankbordgroep vorm geven. Iets wat op dit moment lastig vorm te geven vanwege de Coronaperikelen. Wij hopen in het voorjaar van 2021 met de ontwikkeling van Wierde van waarde te kunnen starten. De vorm waarin hangt in belangrijke mate afhangen van hoe de huidige coronacrisis zich de komende periode gaat ontwikkelen.

Wij houden u op de hoogte.