Grond verplaatsen

Bedrijven en instellingen zijn in veel gevallen verplicht een melding te doen voor het verplaatsen of toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen. De melding doet u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bij het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijkswaterstaat. De meldplicht geldt niet voor particulieren.

Wat u moet weten

Bij de melding geeft u aan wat de kwaliteit is van de grond. In de meeste gevallen wordt de kwaliteit vastgesteld aan de hand van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. De kaart kunt u bekijken op www.bodemloket.nl.

PFAS

Op basis van de PFAS bodemkwaliteitskaart is het mogelijk om zonder extra onderzoek op PFAS grond te verplaatsen in het buitengebied binnen de gemeente Het Hogeland.

PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn fluorverbindingen die op verscheidene manieren in het milieu terechtkomen. De stoffen zijn vrijwel niet biologisch afbreekbaar zijn. Blootstelling aan deze giftige stoffen kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Voorbeelden van PFAS zijn o.a. PFOA, PFOS en GenX. Aanwezigheid van PFAS in grond en baggerslib kan stilstand van projecten in de grond-, weg- en waterbouw tot gevolg hebben.

Geen melding nodig

Bedrijven, overheden en andere instellingen hoeven geen melding te doen:

  • als het gaat om minder dan 50 m3 schone grond;
  • bij het tijdelijk afgraven en daarna onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terugplaatsen van grond op dezelfde plek;
  • voor het verspreiden van baggerspecie op een aangrenzend perceel.

Meer informatie

Kijk op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Of bel de gemeente.

Wijziging regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

In de regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart staan de regels voor hergebruik van grond en slib. De nota is in 2013 vastgesteld. Maar de regels zijn de afgelopen jaren veranderd. Bijvoorbeeld het omgaan met lood in de bodem en de stof PFAS. Daarom zijn wijzigingen opgenomen in een zogenoemd erratum, als aanvulling op de Nota bodembeheer 2013. Zoals strengere normen voor lood ter bescherming van kinderen. En regels voor hergebruik van baggerslib.

Inzien en reageren

U kunt de bodemkwaliteitskaart en het erratum inzien bij de raadstukken van 23 september 2020, agendapunt C12. Ook liggen ze tot 17 december ter inzage in het gemeentehuis in Winsum. Als u ze daar wilt inzien moet u eerst bellen om een afspraak te maken: 088-345 8888. Van 5 november 2020 tot 17 december 2020 kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze indienen. Stuur uw reactie naar het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Of bel met de heer S. Bergsma, beleidsmedewerker milieu via telefoonnummer 088 - 345 88 88.