Plan tot verkoop dorpshuis Oldenzijl

De gemeente Het Hogeland maakt hierdoor bekend voornemens te zijn over te gaan tot verkoop van de onroerende zaak, gelegen aan de Oldenzijlsterweg 8 te Oldenzijl, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie K, nummer 839, aan Stichting Dorpshuis Oldenzijl (hierna: “Dorpshuis Oldenzijl”).

De gemeente is van oordeel dat bij voorbaat vaststaat, althans redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van de navolgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria Dorpshuis Oldenzijl als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop van voornoemde onroerende zaak: 

Dorpshuizen dienen conform gemeentebeleid eigendom te zijn van dorpshuisbesturen (vereniging of stichting) zelf

De raad van Het Hogeland heeft op 18 maart 2021 (unaniem) het dorpshuizenbeleid “Het (t)huis van inwoners” vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de gemeente geen dorpshuizen in eigendom (meer) wil hebben, maar dat de eigendom en verantwoordelijkheid moet komen te liggen bij het dorpshuis (de vereniging of stichting) zelf. Dat blijkt onder meer uit de volgende passages uit voornoemd beleidsdocument: 

  • “geen dorpshuizen in gemeentelijk eigendom” (pag. 12)
  • “Het Hogeland streeft ernaar dat de verantwoordelijkheid en eigendom van alle dorpshuizen bij lokale besturen ligt, en niet bij de gemeente.” (pag. 12)
  • “Momenteel is er nog een aantal dorpshuizen in gemeentelijk eigendom. Hierdoor lopen dorpshuisbesturen veel subsidiemogelijkheden mis. Uit het onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat de overgrote meerderheid van de dorpshuisbesturen pleit voor een dorpshuis in eigendom en beheer bij een stichting of vereniging. Om deze reden worden de dorpshuisbesturen van de dorpshuizen in gemeentelijk eigendom benaderd om tot een overdracht van het dorpshuis te komen. Als uitgangspunt in dit beleid hanteren we dan ook dat er geen dorpshuizen in gemeentelijk eigendom meer bij kunnen komen, en de huidige dorpshuizen worden overgedragen aan een vereniging of stichting.” (pag. 13)

Dorpshuis Oldenzijl beheert en exploiteert al sinds jaar en dag de onderhavige onroerende zaak aan de Oldenzijlsterweg 8 te Oldenzijl als dorpshuis. Zij komt derhalve op basis van dit criterium als enige serieuze gegadigde voor aankoop in aanmerking. 

Dorpshuizen dienen conform gemeentebeleid zonder winstoogmerk geëxploiteerd te worden

Het gemeentebeleid houdt daarnaast in dat dorpshuizen dienen te worden geëxploiteerd zonder winstoogmerk door een vereniging of stichting. In voornoemd beleidsdocument is daarover onder meer het volgende opgenomen: 

  • In dit beleid spreken we over een dorpshuis als het voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  • (…) Het bestuur van het dorpshuis heeft een rechtsvorm zonder winstoogmerk (vereniging of stichting” (pag.4)
  • “dorpshuisbesturen zijn - ongeacht de eigendomssituatie - zelf verantwoordelijk voor het zonder winstoogmerk exploiteren en beheren van de dorpshuizen” (pag. 12)
  • “De dorpshuisbesturen zijn - ongeacht de eigendomssituatie - zelf verantwoordelijk voor het exploiteren en beheren van de dorpshuizen zonder winstoogmerk. Commerciële activiteiten mogen niet ten koste gaan van dorpsactiviteiten of concurrerend zijn voor lokale ondernemers.” (pag. 13)

Dorpshuis Oldenzijl voldoet ook aan dit criterium. Het betreft een stichting en heeft (dus) geen winstoogmerk. 

De functie van dorpshuis dient behouden te blijven

  • Dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de Hogelandster samenleving. Dorpshuizen zijn een plek van ontmoeting en bieden ruimte en voorzieningen voor diverse vormen van sport, cultuur en welzijn. De gemeente wil daarom dat de functie van het pand ongewijzigd blijft en dat het dus ook in de toekomst als dorpshuis in gebruik blijft. Dorpshuis Oldenzijl is uitstekend in staat gebleken de dorpsbewoners te verenigen en in goede harmonie te laten samenkomen. Om de continuïteit verder te verzekeren, verbindt de gemeente als voorwaarde aan de verkoop dat de onderhavige onroerende zaak uitsluitend als dorpshuis gebruikt wordt en blijft (versterkt met een kettingbeding). De gemeente verbindt tevens als voorwaarde aan de verkoop dat Dorpshuis Oldenzijl (of een rechtsopvolger) de onroerende zaak niet wordt overgedragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de gemeente (eveneens verzekerd met een kettingbeding). Dorpshuis Oldenzijl heeft te kennen gegeven in te stemmen met deze voorwaarden. Op deze wijze acht de gemeente voldoende verzekerd dat de huidige functie als dorpshuis ook in de toekomst behouden blijft. 

Eerbiedigen van gedane investeringen

  • Dorpshuis Oldenzijl heeft als huidige gebruiker en exploitant van het pand de nodige investeringen gedaan (o.a. inrichting en onderhoud). Haar komt derhalve (ook) om die reden een voorrangspositie toe.

De gemeente is derhalve voornemens om over te gaan tot verkoop van voornoemde onroerende zaak aan Stichting Dorpshuis Oldenzijl als enige serieuze gegadigde die daarvoor in aanmerking komt. 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het zogenoemde Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor bedoelde aankoop en voldoet aan de gestelde, hiervoor genoemde criteria, dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie een gerechtelijke procedure in kort geding te entameren door een dagvaarding daartoe aan de gemeente te laten betekenen.  

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht om u tegen het sluiten van bedoelde koopovereenkomst en uitvoering daarvan te verzetten en/of daarop een vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en Dorpshuis Oldenzijl zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn(en) alsnog tegen het voornemen resp. het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Datum publicatie: 23 november 2022