Kopersinformatie 't Stee Adorp

Adorp ligt dicht bij de stad Groningen. Voor veel mensen de ideale plek: rust, stilte en ruimte op 15 minuten rijden van de stad Groningen. Ook de centrumdorpen Bedum, Winsum en Zuidhorn liggen dichtbij. 't Stee ligt aan De Vang op het oude sportveld, aan de oostkant van Adorp. De nieuwe wijk krijgt een groene, dorpse sfeer.

Kijken en kiezen

De afmetingen van de kavels staan vast. Op elke kavel komt 1 vrijstaande woning. We verkopen deze kavels aan particulieren. Dus bijvoorbeeld niet aan bouwers, projectontwikkelaars of makelaars.

Kavelkaart 't Stee Adorp

Kavel 8 en 10 zijn nog vrij. De andere kavels zijn in optie of verkocht. Klik op een kavel voor meer informatie.

Kavelkaart 't Stee Adorp (lijstweergave)

Kavel 8 en 10 zijn nog vrij. De andere kavels zijn in optie of verkocht. Klik op een kavel voor meer informatie.

Inschrijven voor een optie

Kavels 8 en 10 zijn nog vrij. De optieperiode duurt 3 maanden. In die tijd kunt u uw financiering regelen en een omgevingsvergunning aanvragen. Als het nodig is kunt u de optieperiode met 3 maanden verlengen. Een optie kost € 1000,-.  Verlenging van de optie kost ook € 1000,-. Bij aankoop van de kavel trekken we deze kosten af van de verkoopprijs. Als u afziet van de koop krijgt u het optiegeld niet terug. 

Koopovereenkomst

 • Is de optieperiode voorbij en besluit u om de kavel te kopen? Dan stelt de gemeente een koopovereenkomst op. Daarmee is de gemeente verplicht om de kavel te leveren en bent u verplicht om de kavel te betalen. Bekijk een voorbeeld van een koopovereenkomst.
 • De gemeente ondertekent de koopovereenkomst en stuurt deze in drievoud naar u toe.
 • U moet 2 exemplaren van de koopovereenkomst ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Doe dat binnen 2 weken. Daarmee is de koop definitief.
 • Kies vóór de ondertekening van de koopovereenkomst zelf een notaris en geef opdracht om de akte van levering op te stellen. De gemeente stuurt de door beide partijen getekende koopovereenkomst naar de gekozen notaris.

Na ondertekening van de koopovereenkomst

 • Bij het nemen van een optie heeft u een optievergoeding betaald. Het bedrag van de optievergoeding trekken we af van de verkoopprijs.
 • U kunt de eigendomsoverdracht verlengen met 3 maanden onder de voorwaarden dat u de benodigde vergunningen en financiering krijgt. Voor deze verlenging betaalt u € 1.000,- inclusief btw. Daarna kunt u nog 1 keer verlengen met 3 maanden, maar nu zonder voorwaarden. Voor deze verlenging betaalt u € 500,- inclusief btw. De kosten voor verlenging van eigendomsoverdracht krijgt u niet terug.

Schetsplan

U moet binnen de optieperiode met een schetsplan komen voor uw nieuwe woning. In het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan leest u aan welke eisen dit schetsplan moet voldoen. U kunt de optieperiode in overleg met 3 maanden verlengen. Als u daarna nog geen schetsplan heeft ingediend dan vervalt de koop of optie. U heeft dan geen recht op teruggave van de aanbetaling of de optievergoeding.

Bouwen

Omgevingsvergunning

 • Voor het bouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u uw plan gratis door de gemeente laten beoordelen. Wij kijken dan of uw plan past bij het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dat kan u geld en moeite besparen. Lees meer.
 • Een omgevingsvergunning vraagt u aan met DigiD of eHerkenning via www.omgevingsloket.nl. Als u alle benodigde informatie heeft aangeleverd dan duurt de behandeling van uw aanvraag maximaal 8 weken.

De aanvraag voor een beoordeling vooraf en voor de omgevingsvergunning kunt u het beste in overleg een professioneel bedrijf doen. Zij weten wat nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Bouwregels

 • Aan welke bouweisen uw huis moet voldoen leest u in het beeldkwaliteitsplan.
 • In het bestemmingsplan regelt de gemeente wat er in een gebied mag gebeuren. De kavels in 't Stee hebben een woonbestemming.
 • Een samenvatting van de bouweisen vindt u op de kavelkaart.

Groenstructuur

We willen zoveel mogelijk eenheid in materiaal, kleur en groen. Het groene karakter van het gebied willen we graag behouden. Daarom omringen we de kavels met beukenhagen, planten we nieuwe bomen en willen we de voortuinen van de woningen zoveel mogelijk ‘groen’ houden. De beukenhagen komen op de erfgrens aan de straatzijde. De eigenaar van de kavel moet die haag in stand houden.

Sloten

Voor de kavels grenzend aan een sloot is een kettingbeding in de koopakte opgenomen. Daarin staat dat de kavelgrens aan de slootkant achter het talud ligt. U mag het talud niet verhogen of op een andere manier veranderen. Ook mag u geen bijvoorbeeld geen steiger of vlonder maken op het talud of in het water.

Parkeren

Elke kavel heeft 1 inrit en ruimte voor 2 parkeerplaatsen. Langs de weg zijn openbare parkeervakken. Deze liggen in de grasstrook en zijn gemaakt van graskeien.

Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool

Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper. De gemeente legt aansluitpunten aan tot op de perceelgrens. Het rioolsysteem is een zogenaamd gescheiden systeem. Dat wil zeggen dat de afvoer van hemelwater en huishoudelijk water gescheiden van elkaar plaatsvindt. Er zijn dus 2 aansluitpunten.

Aansluiting overige nutsvoorzieningen

Kijk voor informatie over het aanvragen aansluiting van elektra, water, kabel en telefonie op www.mijnaansluiting.nl. Daar staan ook verschillende informatienummers waar u terecht kunt met vragen.

Uitzetten gebouw en aangeven vloerpeil

 • De gemeente zet de grenzen van de bouwkavel 1 keer met piketpaaltjes uit en wijst ze dan meteen aan de koper aan. Op uw verzoek kunnen we een bouwkavel opnieuw uitzetten en aanwijzen. Hiervoor betaalt u de kosten van het Kadaster Groningen.
 • De koper of aannemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen voor de grondbalans.
 • Heeft u vragen over het uitzetten van de woning? Bel met het team VTH: 088 - 345 88 88.

Kosten omgevingsvergunning

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten. In de Legesverordening leest u meer hierover.

Kosten kadastrale uitmeting

De gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze geven we voorafgaand aan de aktepassering door aan het Kadaster. Daarna worden de grenzen vastgesteld. De kosten die het Kadaster rekent voor het kadastraal splitsen zijn voor rekening van de gemeente.

Kosten notaris

De notariskosten voor het opmaken en passeren van de akte van levering zijn voor rekening van de koper. Informatie over die kosten kunt u opvragen bij uw notaris.

Overige kosten

Enkele andere kosten waarmee u rekening moet houden:

 • financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek);
 • zogenaamde bouwrente die de aannemer u in rekening kan brengen;
 • kosten tuinaanleg;
 • kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel;
 • sonderingskosten voor het bepalen van de fundering;
 • aanneemsom van de te bouwen woning;
 • kosten architect;
 • kosten van verhuizing en inrichting.

Langs 't Stee ligt de nieuwe comfortabele doorfietsroute richting Groningen en Winsum. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons.

In bijzondere gevallen mag het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze kopersinformatie. Als de informatie niet voorziet dan beslist het college van burgemeester en wethouders.