Toelichting karakteristieke panden

2 soorten waardering

Een pand kan de waardering 'karakteristiek' of 'karakteristieke boerderij' hebben. In de lijst bij het voorontwerp bestemmingsplan ziet u hoe uw pand is gewaardeerd.

  • Karakteristiek: panden die cultuurhistorisch, stedenbouwkundig en architectonisch hoog scoren en nog gaaf zijn en een hoge kwaliteit hebben.
  • Karakteristieke boerderijen: boerderijen die nog in gebruik zijn als boerderij. En vanwege functie en verschijningsvorm van groot belang zijn voor het karakter en het beeld van het buitengebied.

Wat de waardering betekent voor uw pand

  • De bestaande hoofdvorm van uw pand (goothoogte, kapvorm, bouwhoogte) moet behouden blijven. Dit geldt ook voor de bestaande ligging. Bij karakteristieke panden wordt ook de gevelindeling beschermd. Van deze regels kunnen we afwijken zolang u rekening houdt met de karakteristieke kenmerken.
  • Sloop van uw pand of delen ervan is niet mogelijk zonder een omgevingsvergunning. U moet aantonen dat het pand niet behouden kan blijven. Bij de beoordeling kijken we naar de bouwtechnische staat van het gebouw. Ook kijken we naar de veiligheid, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van het pand.
  • Bij karakteristieke boerderijen geldt voor bedrijfsschuren een afwijkende regeling. Bij een sloopaanvraag voor een karakteristieke bedrijfsschuur hoeft u minder nadrukkelijk aan te tonen dat de schuur niet behouden kan blijven.
  • Bij volledige sloop kunnen we bepalen dat u terug moet bouwen. Mogelijk stellen we voorwaarden aan de manier waarop. De nieuwbouw moet passen bij de plek en de omgeving. Ook hierbij maakt het verschil welke waardering uw pand heeft.
  • Bij de afweging van sloop, verbouw en nieuwbouw passen we maatwerk toe. We winnen advies in bij een deskundige. En we betrekken de eigenaar van het pand bij de afweging. Wat wel en wat niet mag verschilt per geval.

De regels gelden alleen voor hoofdgebouwen behalve als in de beoordeling een bijgebouw benoemd is. Schuurtjes vallen niet onder deze regeling. Als een bouwwerk vergunningvrij mag worden gebouwd mag het ook vergunningvrij mag worden gesloopt.

Verschil monument en karakteristiek pand

De bescherming van een karakteristiek pand is lichter dan de regeling voor een monument. Panden met een karakteristieke aanduiding zijn alleen aan de buitenzijde beschermd. Wilt u het hele pand laten beschermen? Dan kunt u de gemeente vragen om uw pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook de binnenkant van uw pand is dan beschermd. Wij leggen uw verzoek voor aan de provinciale monumentencommissie. Bij een positief advies schrijven we uw pand in op de gemeentelijke monumentenlijst. Bel voor meer informatie over aanwijzing tot gemeentelijk monument met de gemeente.

Beschermde gebieden

Het bestemmingsplan geeft ook bescherming aan cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Zoals oude kernen, bebouwing langs uitvalswegen en oudere lintbebouwing. Deze gebieden zijn op de verbeelding (plankaart) bij het bestemmingsplan aangegeven. In deze gebieden mag u niet slopen zonder omgevingsvergunning. Bij een aanvraag sloopvergunning kijken we naar de gevolgen van de sloop voor de omgeving. Zo nodig verlenen we alleen vergunning als er duidelijkheid is over de nieuwe invulling.

Wettelijke plicht

  • Het Besluit ruimtelijke ordening vermeldt dat de gemeente rekening moeten houden met de cultuurhistorische waarden in haar gebied. Dit kan gaan over panden maar ook over archeologische waarden.
  • In de Omgevingsverordening van de provincie Groningen staat dat de gemeente in een bestemmingsplan aan moet geven welke panden karakteristiek of beeldbepalend zijn. De gemeente moet voor deze panden een passende regeling opnemen in het bestemmingsplan. Zolang de gemeente dit niet in een vastgesteld bestemmingsplan heeft opgenomen geldt er een algemeen sloopverbod voor alle panden in de hele gemeente.