Verbod op geitenhouderijen

Op woensdag 28 oktober 2020 heeft de raad het facetbestemmingsplan en de facetbeheersverordening geitenhouderijen vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tegen het facetbestemmingsplan in beroep gaan tot en met 16 december 2020. Tegen de facetbeheersverordening is geen beroep mogelijk.

Onderzoek heeft aangetoond  dat mensen die in de buurt wonen van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longklachten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat daar precies de oorzaak van is. Dit facetbestemmingsplan regelt een algemeen verbod op geitenhouderijen vanwege de gezondheidsrisico’s. In het facetbestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Dit betekent dat de gemeente van het verbod kan afwijken als uit onderzoek blijkt dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden uitgesloten zijn.

Ter inzage

U kunt het bestemmingsplan en de beheersverordening inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 liggen de stukken ook ter inzage in het gemeentehuis in Winsum.

In werking

  • Het facetbestemmingsplan geitenhouderijen treedt in werking op donderdag 17 december 2020.
  • De beheersverordening is in werking vanaf donderdag 5 november 2020.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 16 december 2020 beroep instellen tegen het facetbestemmingsplan. Beroep indienen is mogelijk voor:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;
  3. belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp-facetbestemmingsplan.

Stuur uw beroep naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening vragen. Daarmee vraagt u om de werking van het facetbestemmingsplan uit te stellen totdat op uw beroep is beslist. Hierbij moet u het spoedeisend belang aangeven. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.