Geluidverdeelplan Eemshaven

De gemeente heeft een ontwerp facet-bestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven gemaakt. Hierop kun je reageren door een zienswijze in te dienen.

Reageren

Van 30 mei 2022 tot en met 10 juli 2022 kun je op het plan reageren. Dat doe je door een zienswijze op het plan te geven. Stuur je schriftelijke zienswijzen naar de gemeenteraad van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Per e-mail kun je geen zienswijze indienen. Vermeld in je zienswijze je naam, adres en woonplaats en als onderwerp ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven’. Je mag je zienswijze ook telefonisch doorgeven via Ria Uilenberg of Bart Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

  • Het ontwerp facet-bestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven (GPV) regelt de geluidstoedeling op verschillende kavels. Het voorkomt dat een paar bedrijven gebruik maken van de beschikbare geluidruimte waardoor andere bedrijven zich hier niet meer kunnen vestigen. Het GPV geeft zekerheid dat voor alle kavels een zekere geluidruimte beschikbaar blijft.
  • De gemeente is van plan ook in de Oostpolder een industrieterrein aan te leggen. Het is belangrijk dat hiervoor geluidruimte beschikbaar blijft. Uitgangspunt is dat de totale geluidsbelasting blijft gelden binnen de bestaande zonegrens. Het industrieterrein Eemshaven moet dus een hoeveelheid geluidruimte afstaan aan de Oostpolder. Verder houden we in het GPV ook rekening met het nestgeluid van schepen. Dat is het geluid door produceren van elektriciteit voor de hotelfunctie van schepen. 
  • Het GPV was eerst onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan Eemshaven. Maar door de hiervoor aangegeven ontwikkelingen kiezen we nu voor een apart bestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven.
     

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied grenst aan de noord-, oost- en deel van de westzijde aan de Waddenzee en de Eems-Dollard. Zuidelijk van het plangebied ligt de Oostpolder en aan de westzijde de Emmapolder. De zuidelijke grens van het plangebied ligt bij de Kwelderweg en Robbenplaatweg en de westelijke grens bij de Meeuwenstaartweg.