Bestemmingsplannen in procedure

Bekijk de bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn.

Bedum Gebouwd Erfgoed

Dit plan geeft de karakteristieke objecten en karakteristieke gebieden in het grondgebied van de voormalige gemeente Bedum een extra bescherming. Voor de karakteristieke panden moet een sloopvergunning aangevraagd worden als er sprake is van enige vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden moet een sloopvergunning aangevraagd worden wanneer er sprake is van gehele sloop van het object.

Bedum Zuivelpark

FrieslandCampina bereidt de uitbreiding van de locatie in Bedum voor. Dat is nodig om aan de groei van het aanbod aan rauwe melk en de vraag van melkproducten te voldoen. Dit bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van de locatie.

Buitengebied De Marne

Actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Bevat nieuwe regels voor gebruik en inrichting van gronden en oprichten van bouwwerken in het buitengebied van de voormalige gemeente De Marne.

Deikum - projectomgevingsvergunning Brakwatergebied

Stichting Het Groninger Landschap wil het gebied Deikum tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven inrichten als binnendijks brakwatergebied (menging van zoetwater en zeewater). Eerder is zoetwater in het gebied gebracht om de groei van bijvoorbeeld bloembollen en pootaardappelen te bevorderen. Om de brakwatervegetatie in het gebied niet verloren te laten gaan is een projectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum opgesteld.

Den Andel, De Streekweg 16

Plan voor bouw duurzaam huis in de tuin bij de bestaande woning. 

Eemshaven, voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan Eemshaven biedt mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein.

Voorontwerp bestemmingsplan Eemshaven

Kantens: wijzigingsplan Oosterweg 10

Dit wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Lauwersoog Waddenkwartier - Werelderfgoedcentrum Waddenzee

In het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog wordt het Werelderfgoedcentrum gerealiseerd; een bezoekerscentrum voor Waddenzee en Lauwersmeergebied, waar ook het Zeehondencentrum een plek krijgt. Daarnaast is er ruimte voor een hotel, horeca en andere toeristische functies.

Uithuizen: bestemmingsplan Maarweg

Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) heeft plannen om aan de Maarweg in Uithuizen 22 grondgebonden woningen en 8 starterswoningen te realiseren.

Uithuizen: wijzigingsplan starterswoningen Departementsstraat

Wijzigingsplan voor de bouw van zeven starterswoningen.

Uithuizermeeden: wijzigingsplan Kon. Wilhelminastraat

Wijzigingsplan voor de bouw van 10 woningen.

Usquert Streeksterweg 101

Een te bouwen bewaarloods is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat de loods deels buiten het bouwvlak is gesitueerd. In het wijzigingsplan Usquert - Streeksterweg 101 wordt de situering van het bouwvlak aangepast.

Winsum: kortsluiting N361 en Onderdendamsterweg

Plan voor realisering van een directe verbinding van de N361 bij Winsum met de Onderdendamsterweg. In 2018 heeft een ontwerp bestemmingsplan voor deze wegverbinding ter inzage gelegen. Dit voldeed niet aan de wettelijke eisen. Wij hebben daarom een nieuw plan opgesteld. Vanaf 15 augustus 2019 kunt u het plan inzien. Van 15 augustus 2019 t/m 25 septemer 2019 kunt u uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Het Hogeland.

Zoutkamp - uitbreiding Heiploeg

Garnalenleverancier Heiploeg in Zoutkamp wil de diepvriescapaciteit en de productieruimte uitbreiden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 27 februari 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.