12 maart 2019

Aanvullende afspraken om versterkingsoperatie te versnellen

Belangrijke stap op weg naar Nationaal Programma Groningen

In een bestuurlijk overleg op 11maart hebben de gemeenten Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Oldambt, de provincie Groningen en het Rijk aanvullende afspraken gemaakt. Een belangrijk pakket afspraken gaat over het Nationaal Programma. Daarnaast zijn afspraken over de versterking een harde voorwaarde voor de start van het Nationaal Programma Groningen. Besproken is de huidige beschikbare capaciteit voor het beoordelen van woningen. Die is teleurstellend. De NCG krijgt daarom de opdracht om de beoordelingscapaciteit op te voeren naar 4.000 beoordeelde adressen per jaar. Bovendien maakt een onafhankelijke partij voor 15 mei een analyse of het mogelijk is om structureel méér capaciteit te leveren. Hiermee is een basis gelegd voor perspectief aan de Groningers bij de afhandeling van schade, de versterking en het Groningen van na de gaswinning.

Nationaal Programma Groningen

Naast afspraken over hoe raden en Staten de komende periode nauw betrokken worden bij het inrichten en vaststellen van de kaders en doelstellingen, hebben Rijk en regio afgesproken dat er per gemeente 15 miljoen euro beschikbaar komt voor lokale projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners. Ook de provincie krijgt 15 miljoen voor projecten op regionale schaal. Siem Jansen is 11 maart aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen. Zijn taak is om met een compact programmabureau bedrijven, organisaties en inwoners, gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het aanjagen, het doen van aanvragen en de uitvoering van projecten. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het vormgeven van een nieuw perspectief voor Groningen.

Capaciteit

Het Rijk deelt de opvatting van de regio dat de capaciteit voor het beoordelen van woningen op dit moment onvoldoende is om aan te sluiten bij de huidige ambities in de lokale Plannen van Aanpak. Daarom krijgt de NCG de opdracht om alles in het werk te stellen om nog dit jaar en zo snel als mogelijk op te schalen in beschikbare fte’s en het aantal beoordelingen. Bovendien maakt een onafhankelijke partij voor 15 mei een analyse of het mogelijk is om structureel meer capaciteit te leveren. Verder hebben regio en Rijk zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoorde versnellingsaanpak om zo de capaciteit uit te breiden.

Inpassingskosten

Provincie, gemeenten en Rijk erkennen dat de versterking met name bij sloop-nieuwbouw tot noodzakelijke inpassingskosten voor infrastructuur en proceskosten leidt, die zich ook zonder wijken dorpsvernieuwing voordoen. Om toch snel met de versterking te kunnen starten geeft het Rijk de gemeenten de garantie op een startbedrag van 75 miljoen euro voor deze fysieke inpassingskosten. Rijk en regio zijn het erover eens dat de inpassingskosten níet uit het Nationaal Programma Groningen betaald worden. Deze afspraken staan bovendien los van de mogelijkheid van gemeenten om vanuit het NPG extra geld aan te wenden om aanvullende wensen te realiseren.

 

directeur NPG Jansen, gedeputeerde Graper, minister Wiebes
Minister Wiebes en gedeputeerde Graper overhandigen bord aan directeur Nationaal Programma Groningen Jansen