Karakteristieke panden

In de provincie Groningen hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming tegen sloop. In de oude gemeenten Bedum en Eemsmond is dat al geregeld. Voor de panden uit Winsum en De Marne gaan we dat nu ook doen.

Waarom bescherming

Karakteristieke gebouwen hebben we geërfd van onze voorouders. Ze maken onze band met het verleden zichtbaar. En ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen verdwenen. Daarom hebben we een regeling gemaakt waarmee we deze gebouwen beschermen. De bescherming geldt voor de buitenkant van de gebouwen. Er is geen sloopverbod zoals bij een monument. Wel gelden er voorwaarden als slopen nodig is. Met de regeling beschermen we ook waardevolle gebieden, zoals oude dorpskernen.

Nieuw bestemmingsplan

Om de karakteristieke gebouwen zoveel mogelijk in stand te houden hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Eerder kon iedereen op dit plan reageren. De binnengekomen reacties en onze antwoorden daarop leest u in de Notitie overleg- en inspraakreacties. Sommige reacties hebben geleid tot aanpassingen. Die hebben we verwerkt in het plan. Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld.

  • Het plan geldt voor het buitengebied in de oude gemeenten De Marne en Winsum en voor de kernen van de oude gemeente Winsum.
  • Voor de andere gebieden geldt al bescherming. Deze vindt u in de bestemmingsplannen voor gebouwd erfgoed op ruimtelijkeplannen.nl.

Niet eens met het plan?

U kunt van donderdag 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u geen zienswijze ingediend maar bent u wel belanghebbende? Ook dan kunt u beroep instellen. Stuur uw beroepschrift naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Of regel het online via loket.raadvanstate.nl. Als u beroep instelt kunt u tegelijk om een voorlopige voorziening vragen. Daarmee vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen totdat op uw beroep is beslist. Hierbij moet u aangeven waarom het nodig is om de geldigheid uit te stellen. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is mijn pand karakteristiek?

Dat hangt af van verschillende dingen. Zoals de ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, de ligging en samenhang met bijgebouwen en de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee. Eigenaren van karakteristieke panden in de oude gemeenten Winsum en De Marne kregen in november 2020 een brief over de bescherming. Kijk voor een overzicht van deze panden bij het bestemmingsplan Gebouwd erfgoed: kijk bij Bijlagen regels.

Als u sloopplannen heeft

Neem eerst contact met ons op als u plannen voor sloopplannen heeft. Zo kunt u rekening houden met de voorwaarden vóórdat u verbouwplannen maakt. Wij denken met u mee over de mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud van uw pand. Bij een aanvraag om een sloopvergunning kijken we naar de karakteristieke kenmerken van uw pand. Bijvoorbeeld een gevel, een schoorsteen of een luifel. Ook het gebouw op zichzelf en de plek waar het staat spelen een rol.

Subsidies

Als eigenaar van een karakteristiek pand kunt u:

Meer informatie

Lees de Toelichting karakteristieke panden.