Bestemmingsplannen in procedure

Bekijk de bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn.

Buitengebied De Marne

Actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Bevat nieuwe regels voor gebruik en inrichting van gronden en oprichten van bouwwerken in het buitengebied van de voormalige gemeente De Marne.

Zoutkamp - uitbreiding Heiploeg

Garnalenleverancier Heiploeg in Zoutkamp wil de diepvriescapaciteit en de productieruimte uitbreiden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 27 februari 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Belanghebbenden kunnen van 14 maart tot en met 24 april 2019 hiertegen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 25 april 2019 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist

Lauwersoog Waddenkwartier - werelderfgoedcentrum Waddenzee

In het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog wordt het Werelderfgoedcentrum gerealiseerd; een bezoekerscentrum voor Waddenzee en Lauwersmeergebied, waar ook het Zeehondencentrum een plek krijgt. Daarnaast is er ruimte voor een hotel, horeca en andere toeristische functies.

Deikum - projectomgevingsvergunning Brakwatergebied

Stichting Het Groninger Landschap wil het gebied Deikum tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven inrichten als binnendijks brakwatergebied (menging van zoetwater en zeewater). Eerder is zoetwater in het gebied gebracht om de groei van bijvoorbeeld bloembollen en pootaardappelen te bevorderen. Om de brakwatervegetatie in het gebied niet verloren te laten gaan is een projectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum opgesteld.

Bedum Zuivelpark

FrieslandCampina bereidt de uitbreiding van de locatie in Bedum voor. Dat is nodig om aan de groei van het aanbod aan rauwe melk en de vraag van melkproducten te voldoen. Dit bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van de locatie.

Bedum Gebouwd Erfgoed

Dit plan geeft de karakteristieke objecten en karakteristieke gebieden in het grondgebied van de voormalige gemeente Bedum een extra bescherming. Voor de karakteristieke panden moet een sloopvergunning aangevraagd worden als er sprake is van enige vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden moet een sloopvergunning aangevraagd worden wanneer er sprake is van gehele sloop van het object.

Beroep instellen kan van 7 februari tot en met woensdag 20 maart 2019.

Uithuizen: bestemmingsplan Maarweg

Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) heeft plannen om aan de Maarweg in Uithuizen 22 grondgebonden woningen en 8 starterswoningen te realiseren.

Kantens: wijzigingsplan Oosterweg 10

Dit wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Uithuizen: wijzigingsplan starterswoningen Departementsstraat

Wijzigingsplan voor de bouw van zeven starterswoningen.

Beroep instellen kan tot en met 6 maart 2019.

Uithuizermeeden: wijzigingsplan Kon. Wilhelminastraat

Wijzigingsplan voor de bouw van 10 woningen.

Beroep instellen kan tot en met 6 maart 2019.

Winsum: kortsluiting N361 en Onderdendamsterweg

Plan voor realisering van een directe verbinding van de N361 met de Onderdendamsterweg. De verbinding komt direct ten noorden van en aansluitend aan de bebouwing van Obergum.

Den Andel, De Streekweg 16

Plan voor bouw duurzaam huis in de tuin bij de bestaande woning. 

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen