VERKEERSBESLUIT KWELDERWEG EEMSHAVEN

Publicatiedatum:
vrijdag 18 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVERKEERSBESLUIT KWELDERWEG EEMSHAVEN

Logo Het Hogeland

Registratienummer: Z.HHL.027459

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

Gelet op:

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

- artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van de verkeerstekens A1 (15), A1 (30), A2 (15), A2 (30), C1, F1 en F2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 37 BABW ingevolgde de tijdelijke plaatsing van verkeersmaatregelen die langer dan vier maanden duren een verkeersbesluit genomen moet worden;

- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Nederland, district Noord Nederland.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- de Kwelderweg en de Middenweg zich bevinden in de Eemshaven:

- op deze wegen een maximumsnelheid van 60 km/uur van kracht is;

- de Kwelderweg onderdeel uitmaakt van de N33 en de Middenweg in het verlengde van deze weg ligt;

- de Kwelderweg aansluit op de N46 en daardoor een belangrijke functie heeft;

- onder andere verkeer richting het eiland Borkum gebruikt maakt van deze weg;

- ook bedrijven die gevestigd zijn op de Eemshaven afhankelijk zijn van deze weg;

- langs de Kwelderweg en de Middenweg negen windturbines staan;

- deze windturbines in de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021 ontmanteld zullen worden;

- dit gebeurt met de inzet van diverse kranen en een sloopkogel;

- dit nodig is voor de ontmanteling van de turbines en het slopen van de toren;

- tijdens het slopen van de fundering de weg open is, maar dat dan een snelheidsbeperking geldt en er barriers geplaatst worden;

- tijdens de ontmanteling van de turbines en het slopen van de toren noodzakelijk is de genoemde wegen af te sluiten;

- het doorgaande verkeer via diverse platenbanen om de stremmingen heen geleid worden;

- de platenbaan uit stalen rijplaten bestaat en een breedte krijgt van 7,00 meter;

- het wenselijk is dat er met een maximumsnelheid van 15 km/uur over deze platenbaan gereden mag worden;

- de snelheid voor het oprijden van de platenbaan verlaagd wordt naar 30 km/uur;

- over het gehele tracé een inhaalverbod van kracht is;

- deze verkeermaatregelen worden ingesteld op de Kwelderweg (tussen de Oostereemsweg en de rotonde N46), omdat hier geen alternatieve verkeersroutes beschikbaar zijn;

- de Kwelderweg (tussen de rotonde N46 en de Westereemsweg) de weg wel volledig gestremd wordt en het verkeer middels omleidingsborden omgeleid wordt;

- ditzelfde geldt voor de stremming van de Middenweg;

- deze maatregelen tot stand zijn gekomen met het bedrijf iXWind (aannemer) Groningen Seaports en de hulpdiensten;

- ook opdrachtgever iXWind gekend is in deze verkeersmaatregelen en hiermee instemmen;

- het dan ook wenselijk is om de aangegeven straten diverse verkeersmaatregelen te plaatsen, zoals beschreven onder het kopje 'besluiten';

- dit kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording;

- hierdoor een veilige en duidelijke situatie ontstaat voor alle weggebruikers in deze omgeving;

- hiermee de verkeersveiligheid verbeterd wordt en potentiele gevaarlijke situaties voorkomen worden;

- deze maatregel geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, of zoveel korter, dan wel langer, als voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;

- de snelheidsbeperking voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 van kracht is of zoveel korter, dan wel langer, als voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;

- deze verkeersmaatregel besproken is met onder andere Groningen Seaports, brandweer en politie en dat zij instemmen met deze verkeersmaatregelen;

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

- de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- de onder het kopje 'besluiten' genoemde straten of delen van straten buiten de bebouwde kom ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij Groningen Seaports;

- het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 4 januari 2020 is gemandateerd aan de teamcoach van team RO – Infra;

- er overeenkomstig artikel 24 van het BABW op 18 augustus 2020 overleg is gevoerd met de gemachtigde van de

BESLUIT EN

1. het verlagen van de snelheid op de Kwelderweg, voor zover gelegen tussen de Oostereemsweg en de rotonde N46, naar 30 km/uur door het plaatsen van de borden model A1 (30) en A2 (30), conform bijlage 1 van het RVV1990;

2. het verlagen van de snelheid op de platenbanen langs de Kwelderweg naar 15 km/uur door het plaatsen van de borden model A1 (15) en A2 (15), conform bijlage 1 van het RVV1990;

3. de Kwelderweg (voor zover gelegen tussen de Oostereemsweg en de rotonde N46) afsluiten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van de borden model C1, conform bijlage 1 van het RVV1990;

4. het instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen op de Kwelderweg, voor zover gelegen tussen de Oostereemsweg en de rotonde N46, door het plaatsen van borden model F1 en F2, conform bijlage 1 van het RVV1990;

5. de Kwelderweg (voor zover gelegen tussen de rotonde N46 en de Westereemsweg) afsluiten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van de borden model C1, conform bijlage 1 van het RVV1990;

6. de Middenweg (voor zover gelegen tussen de Kwelderweg en de Meeuwstaartweg) afsluiten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van de borden model C1, conform bijlage 1 van het RVV1990;

7. deze maatregelen van kracht te laten zijn voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, of zoveel korter, dan wel langer, als voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;

8. de snelheidsbeperking voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 van kracht te laten zijn, of zoveel korter, dan wel langer, als voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;

9. de verkeersborden en de fysieke maatregel te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland,

Jerry Koomans – van den Dries

teamcoach RO – Infra

Datum: 15 september 2020

Bijlage: Situatietekening

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Publieksbalie, gevestigd aan de Hoofdstraat – West 1 te Uithuizen. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.