Subsidieregeling tijdelijke financiƫle ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis 2020

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis 2020

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland;

 

Gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, op artikel 156 Gemeentewet en artikel 3 van Algemene subsidieverordening Het Hogeland;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis 2020.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Het Hogeland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Dorpshuis: in bijlage 1 staan de dorpshuizen die gebruik kunnen maken van deze subsidie regeling

 • d.

  Jeugdsozen: in bijlage 2 staan de jeugdsozen die gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling

 • e.

  Liquiditeitsprobleem: onvoldoende direct beschikbare geldmiddelen hebben om aan de financiële verplichtingen te voldoen, zoals betalen van huur, hypotheek, gas/water/licht, Bumastemrechten en verzekeringen.

 • f.

  Tussenbalans: een financiële actuele stand van zaken met betrekking tot de lopende betalingsverplichtingen

 • g.

  Voorliggende voorziening: een andere regeling of wijze waarop de subsidiabele kosten voor het oplossen van of ter voorkoming van liquiditeitsproblemen kunnen worden vergoed (o.a. Rijksregelingen (Tozo, NOW, Togs) en Provincieregelingen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 3. Doel

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan dorpshuizen en jeugdsozen ter voorkoming van (gedeeltelijke) liquiditeitsproblemen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 als gevolg van de Corona crisis.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk;

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 5. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de (looptijd van) deze regeling € 43.000,00;

 • 2.

  Een dorpshuis of jeugdsoos, als bedoelt in artikel 1 onder c en d, kan eenmalig aanspraak maken op een bedrag van maximaal € 2500,=.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling geschiedt door gebruikmaking van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen;

 • 2.

  Onverminderd artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a tot en met e, en derde lid van de ASV, overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van subsidie:

 • a.

  Jaarrekening 2019

 • b.

  Begroting/jaarplan 2020

 • c.

  Tussenbalans van datum aanvraag

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt, overeenkomstig artikel 7, vierde lid, van de ASV, ingediend in de periode van 1 juli 2020 tussen 01 januari 2021.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist, overeenkomst artikel 8, derde lid, van de ASV, binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder j, van de ASV, kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvraag niet gericht is op het (gedeeltelijk) oplossen van liquiditeitsproblemen;

 • b.

  de aanvraag gericht is op het aanvullen van (geoormerkte) reserves.

Artikel 11. Voorliggende voorzieningen

Indien aanspraak kan worden gemaakt op een voorliggende voorziening:

 • a.

  is de aanvrager verplicht om gebruik te maken van deze voorliggende voorziening;

 • b.

  kan er geen aanspraak gemaakt worden op deze subsidie regeling; en

 • c.

  dient de subsidie, indien deze is verleend te worden terugbetaald.

Artikel 12. Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling tijdelijke financiële regeling dorpshuizen en jeugdsozen in corona crisis 2020’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2020 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2020 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 30 juni 2020

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Bijlage 1 Dorpshuizen die gebruik kunnen maken van “Subsidieregeling financiële ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis 2020”

Dorpshuis

Plaats

Lutje Brussel

Oldenzijl

Diggelschip

Oudeschip

Nieuw Calvaria

Roodeschool

Kloosterstee

Rottum

Dorpshuis Stitswerd

Stitswerd

De Fakkel

Uithuizen

Het gebouwtje

Tinallinge

Dorpscentrum

Usquert

’t Klokhoes

Zandeweer

De Warf

Warfhuizen

Diekstaal

Westernieland

Dorpshuis Zuidwolde

Zuidwolde

Ons Huis

Oosteinde

Op Streek

Den Andel

Open haard

Kruisweg

Dorpshuis Pieterburen

Pieterburen

’t Schienvat

Kantens

’t Zylhoes

Schouwerzijl

Ubbegaheem

Sauwerd

Vierhuizen

Vierhuizen

Zijlvesterhoek

Onderdendam

De oude school

Eenrum

De Meuln

Mensingeweer

Agricola

Baflo

Artharpe

Adorp

Dorpsstek

Ulrum

De Woldstee

Noordwolde

 

Bijlage 2 Jeugdsozen die gebruik kunnen maken van de “Subsidieregeling financiële ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis 2020”

Naam Jeugdsoos

Plaats

Shrimp

Zoutkamp

Dump

Ulrum

Black arrow

Leens

Scrum

Kloosterburen

Resurrection

Eenrum

’t Hoekje

Adorp

Pluu

Winsum

Zolder

Winsum

Eagle

Baflo

Sjelter

Warffum

‘t Klokje

Zandeweer

Kantster jeugdhok

Kantens

Twist

Usquert

Livingroom

Bedum

Amiga/upstairs

Winsum

The happy station

Wehe-den-Hoorn

De Kelder

Baflo