Consignatieregeling Omgevingsdienst Groningen

Publicatiedatum:
dinsdag 14 juli 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN
 
 
Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015
Datum inwerkingtreding: 01-11-2013
Begripsbepaling:
Consignatie: het buiten normale werktijden verplicht bereikbaar zijn en indien nodig de onvoorziene arbeid te verrichten;
Geconsigneerde: medewerker die meedraait in de consignatie voor milieuklachten- en melding ongewone voorvallen of voor crisismanagement;
Bereikbaarheid: het gedurende de consignatiedienst telefonisch bereikbaar zijn voor het uitvoeren van onvoorziene werkzaamheden;
Normale werktijden: voor de consignatie geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur;
Ongewone voorvallen: incidenten als bedoelt in artikel 17 van de Wet milieubeheer.
 
Consignatiedienst:
Het Wabo-bevoegd gezag moet op grond van artikel 7.4.1.d van de BOR borgen dat de organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is.
De omgevingsdienst is daarom voor een aantal opdrachtgevers 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar- en inzetbaar voor milieuklachten en meldingen van ongewone voorvallen. Daarnaast is zij bereik- en inzetbaar voor crisismanagement. Hiertoe heeft de omgevingsdienst een consignatiedienst.
Consignatierooster
Geconsigneerden voor crisismanagement worden niet belast met het rooster voor consignatie klachten- en meldingen ongewone voorvallen en andersom.
De betreffende medewerkers worden vooraf ingeroosterd en zijn verplicht om deze diensten bereikbaar te zijn voor de bedoelde taken.
Medewerkers worden in overleg gedurende een kalender jaar ingeroosterd. Tussentijdse roosterwijzigingen worden alleen in overleg tussen leidinggevende en de betreffende medewerker(s) doorgevoerd.
Ieder kalenderjaar voor 1 november is tenminste het rooster bekend tot en met de maand februari van het daarop volgend jaar. Voor 1 december is het rooster bekend voor het gehele daarop volgend kalender jaar.
Een geconsigneerde is gedurende ten hoogste 10 keer per kalenderjaar een aangesloten periode van 7 dagen (ma-zo) ingeroosterd.
Hierbij geldt dat de geconsigneerde milieuklachten- en meldingen ongewone voorvallen gedurende deze periode alleen binnen normale werktijden of alleen buiten normale werktijden wordt ingeroosterd. Inroostering vindt plaats door afwisseling hierin. Tussen deze roosters wordt de medewerker gedurende tenminste een aaneengesloten periode van 3 weken niet ingeroosterd.
(Toelichting: 1 week alleen buiten normale werktijden, ten minste 2 weken niet ingeroosterd, 1 week binnen normale werktijden)
Afwijking van inroostering kan alleen na instemming en in goed overleg tussen leidinggevende en de geconsigneerde, waarbij de arbeidstijdenwet en de afspraken in de CAR UWO worden nageleefd.
 
Bereikbaarheidsvergoeding:
Vergoeding vindt plaats op basis van artikel 16 van het bezoldigingsreglement Omgevingsdienst Groningen, hierbij geldt dat voor de geconsigneerden in schaal 10 en 11 artikel alleen artikelen 16.1 en 16.2 van toepassing zijn.
Tevens is art. 2 lid 2 van de verlofregeling is van toepassing op medewerkers van de consignatiedienst milieuklachten en meldingen ongewone voorvallen, voor zover zij ook daadwerkelijk zijn ingeroosterd en de betreffende diensten ook ten uitvoer hebben gebracht.
 
Slaapurenregeling:
Indien de geconsigneerde als gevolg van een oproep tussen 23:00 en 6:00 uur daadwerkelijk langer dan één uur arbeid verricht, dan zorgt de werknemer er voor dat hij/zij in ieder geval vanaf 23:00 tot aanvang van zijn normale werktijd totaal tenminste 6 uren rust heeft genoten. De medewerker compenseert in dat geval direct de gemaakte overuren.
 
Vervoer:
De geconsigneerde beschikt tijdens zijn dienst over een door de omgevingsdienst beschikbaar gestelde dienstauto. Alle reizen die worden gemaakt tijdens de consigatiedienst gelden als dienstreis.
De geconsigneerde zorgt er dus voor dat hij ten alle tijden beschikt over de dienstauto's.
Deze regel geldt niet voor de geconsigneerden voor crisismanagement.
Oproepen:
Voor ieder oproep, dus ook telefonisch, buiten de normale werktijden wordt een half uur werktijd gerekend
 
Reistijd:
Iedere heen- als terugreis naar een locatie, in navolging van een oproep wordt gezien als werktijd.
TOELICHTING op de vergoedingen voor de consignatiedienst:
De medewerkers de consignatiediensten draaien hebben op basis van de bezoldigings- en verlofregeling recht op de volgende vergoedingen:
Verlofregeling:
art. 2.2:14,4 uur extra verlof per jaar, indien daadwerkelijk meer dan 60 dagen is ingeroosterd buiten normale werktijden.
Bezoldingingsregelen :
art. 16 bereikbaarheidsvergoeding
CAR-UWO:
art. 3.2.1 overwerkvergoeding
1. De vergoeding, bedoeld in artikel 3:2, bestaat uitverlof gelijk aan het aantalvolle uren van het overwerk, alsmede uit het bedrag dat voor die uren wordt berekend overeenkomstig het in het vijfde lid bepaalde.
2. Het verlof, bedoeld in het vorige lid wordt verleend op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Op verzoek van de ambtenaar en voor zover de belangen van de dienst en de belangen van de andere ambtenaren dit toelaten wordt het verlof verleend - zo nodig in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin - op een tijdstip dat de ambtenaar wenst.
3. Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kunnen verlofuren die het gevolg zijn van de vergoeding voor overwerk dat zal worden verricht in het daarop volgende kalenderjaar, worden omgezet in vakantie als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid. Het aantal verlofuren uit de vorige volzin en het aantal vakantie-uren als bedoeld in artikel 6:2, tweede lid tezamen mag maximaal 50,4 uur bedragen. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.
4. Kan geen verlof worden verleend in overeenstemming met het in het tweede lid bepaalde, dan bestaat de in artikel 3:2 bedoelde vergoeding uitsluitend uit een bedrag. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in het vijfde lid, met dien verstande, dat de in dat lid genoemde percentages worden vermeerderd met 100.
5.a. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt voor elk van de in aanmerking komende uren berekend naar een percentage van het uurloon van de ambtenaar Dit percentage bedraagt:
100 voor overwerk op een zondag tussen 0 en 24 uur,
75 voor overwerk op een zaterdag tussen 0 en 24 uur,
75 voor overwerk op een maandag tussen 0 en 6 uur,
50 voor overwerk op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 0 en 6 uur,
50 voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag donderdag of vrijdag tussen 20 en 24 uur, 25 voor overwerk op maandag dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 6 en 20 uur
b. Voor overwerk op een feestdag, als bedoeld in artikel 4:2:1, derde lid, en op de dag volgende op die feestdag tussen 0 en 6 uur, geldt het percentage ingevolge het voorgaande, onderscheidenlijk voor een zondag en voor een maandag tussen 0 en 6 uur, bepaald.
c. Is voor de ambtenaar volgens rooster in plaats van een zondag, een feestdag, als bedoeld in artikel 4:2:1, derde lid, of een zaterdag, een andere vrije dag aangewezen dan wordt overwerk op die dag beschouwd als overwerk op overeenkomstige uren verricht op onderscheidenlijk een zondag, een feestdag, bedoeld in artikel 4:2:1, derde lid, of een zaterdag. Het college is echter bevoegd om, indien zulks naar het oordeel van het college wenselijk is, een regeling vast te stellen waarbij in afwijking van het hier bepaalde voor overwerk op vorenbedoelde vrije dag, ongeacht of deze is aangewezen in de plaats van een zondag of een feestdag, bedoeld in artikel 4:2:1, derde lid, of een zaterdag, een gelijke vergoeding wordt vastgesteld van 80%.
6. Het college bepaalt welke ambtenaren - gelet op de aard en het niveau van hun betrekking - geen aanspraak hebben op vergoeding voor overwerk. Het college is bevoegd aan de ambtenaar die op grond van het bovenstaande geen aanspraak heeft op vergoeding voor overwerk in bijzondere gevallen een door het college te bepalen vergoeding toe te kennen, indien en naarmate dit naar het oordeel van het college, gelet op de aard of omvang van het overwerk en de onvermijdelijkheid daarvan, redelijk is te achten.
7. Het college is bevoegd om voor werkzaamheden welke door ambtenaren m et een verschillende bezoldiging en eventueel een verschillende betrekking te samen en gelijktijdig als overwerk moeten worden verricht, een naar het oordeel van het college billijke voor deze ambtenaren gelijke vergoeding vast te stellen.
8. Dit artikel is niet van toepassing op overwerk dat voortvloeit uit een van de in artikel 15:1:11 bedoelde verplichtingen. Het college regelt afzonderlijk de vergoeding voor zodanig overwerk
 
 
Bijlage
MEMO
Onderwerp : Consignatiedienst
Het Wabo-bevoegd gezag moet op grond van artikel 7.4.1.d van de BOR borgen dat de organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is. Veel gemeenten en ook de provincie hebben hiervoor een consignatiedienst en gegarandeerde 24 uurs inzet van toezichthouders.
Nu voor het merendeel deze taak is komen te liggen bij de omgevingsdienst, zal er dan ook een consignatiedienst worden opgezet. Deze dienst is er voor inrichtinggebonden milieuklachten en meldingen ongewone voorvallen. Alle overige klachten en meldingen worden afgedaan binnen kantooruren door de betreffende toezichthouder APV, Bodem, Bouwen etc.
Om te borgen dat de omgevingsdienst adequaat kan reageren op klachten en meldingen wordt een pool van toezichthouders samengesteld bestaande uit de volgende categorie:
 • -
  Milieu III Proces, Agrarisch en Afval (totaal 7 medewerkers (2, 2, 3):
 • -
  Milieu I, II en III Algemeen (totaal 7 medewerkers)
De klachten en meldingen worden altijd door de geconsigneerde afgehandeld. Het spreekt voor zich dat de aan de inrichting toewezen inspecteur op de hoogte wordt gebracht van een betreffende klacht. Hiervoor wordt gekozen zodat de uitvoeringsplanning niet in het geding komt.
De LAT RB inspecteur worden niet ingezet op deze consignatiedienst, zij hebben een eigen piketdienst voor crisismanagement, dit ivm advies crisissituaties bij LAT RB bedrijven. Daarnaast zijn zij te allen tijde oproepbaar voor ondersteuning (advies etc) voor de reguliere consignatiedienst. Zodat zij bij met name incidenten (ongewone voorvallen) altijd terug kan vallen op ter zake kundige inspecteurs.
De inspecteurs Milieu I en II (totaal 8 medewerkers) worden niet belast met de consignatiedienst, zij zijn niet afdoende toegerust om de klachten en meldingen (met name bij grotere complexere inrichtingen) af te handelen. Afhankelijk van de aard van de klacht kunnen zijn binnen kantoortijd wel worden gevraagd bepaalde klachten en meldingen af te handelen.
Overdag en avond/weekenddienst.
Het dienstrooster wordt zo gemaakt dat een geconsigneerde of alleen overdag of alleen nacht en weekend diensten draait. De ervaring leert dat het draaien van dergelijke diensten een behoorlijke last kan zijn. Daarmee komt het rooster er als volgt uit te zien:
 • -
  Binnen kantooruren: 6:00 uur tot 18:00 uur
 • -
  Buiten kantooruren: 18:00 tot 6:00 uur
Nadeel van deze regeling is dat de consignatiedienst over 2 dienstauto's dient te beschikken, maar het voordeel daarvan is dat zij veel flexibeler kunnen worden ingezet en niet afhankelijk zijn van overdracht etc.
De pool van circa 14 inspecteurs is te groot om gebruik van te kunnen maken, aanbevolen wordt om uit de inspecteurs categorie Milieu I, II en III enkelen aan te wijzen die voldoen aan bepaalde criteria (opleiding, ervaring, stressbestending). Daarnaast is de inzet afhankelijk van de woonplaats, regel is reisafstand in 95% van de gevallen binnen 1 uur ter plaatse zijn, dus inspecteurs woonachting in bijvoorbeeld Leeuwarden voldoen niet aan deze eis.
Bereikbaarheid van de consignatiedienst:
De gemeenten en de provincie krijgen van de omgevingsdienst een telefoonnummer waarop de consignatiedienst beschikbaar is.
Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor het adequaat inregelen van de doorverbinding naar onze consignatiedienst.
Als voorbeeld: De provincie Groningen heeft een telefoonnummer voor klachten (050-3180000), deze is doorverbonden met een call-center. Middels een beslisboom bepalen zij naar wie de klacht wordt doorverbonden. Dat is in de meeste gevallen een mob.nummer van de consignatiedienst. Daarnaast hebben bedrijven het mob.nummer van de consignatiedienst, zodat zijn rechtstreeks contact hebben. De provincie is dus in het nieuwe geval verantwoordelijk voor het doorschakelen van deze telefoonnummers naar het nieuwe nummer van de consignatiedienst.
NOOT: het lijkt mij beter dat wij het nummer van de huidige consignatiedienst van de provincie houden (overnemen).
De consignatiedienst heeft een 06-nummer, deze wordt doorgegeven aan de bevoegde gezagen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor het juist doorverbinden van klagers en/of bedrijven naar de omgevingsdienst.
REGELEN:
 • -
  Dienstrooster consignatie milieuklachten en -meldingen 2014;
 • -
  Dienstrooster consignatie LAT-RB;
 • -
  Werkprocessen opstellen (prov. Groningen heeft al veel);
 • -
  Mob. Telefoonnummer(s) voor consignatiedienst;
 • -
  2 dienstauto's (wordt meegenomen bij de aanschaf voor dienstauto's, lopende procedure);
 • -
  Bevoegde gezagen op de hoogte stellen van de consignatiedienst en door hun te ondernemen acties.