Aanvullend beloningsbeleid

Publicatiedatum:
dinsdag 14 juli 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Aanvullend beloningsbeleid
 
Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015
Datum inwerkingtreding: 01-01-2015
1. Variabele Beloning
Op basis van beoordeling van de standaard resultaatgebieden en specifieke resultaatgebieden
2. Toekennen van een Individuele gratificatie/Groepsgratificatie:
Onder een individuele gratificatie wordt het volgende verstaan: een beperkte individuele gratificatie in de vorm van een vast bedrag, gebaseerd op de behaalde resultaten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de toekenning van gratificaties zeker geen automatisme is.
Beoordeling A > individuele gratificatie ter hoogte van € 1.500 bruto.
Beoordeling B > individuele gratificatie ter hoogte van € 1.000 bruto.
Beoordeling C > geen individuele gratificatie.
Beoordeling D en E > geen individuele gratificatie.
Evenzo als bij een individu kan het zo zijn dat een team van medewerkers een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd. In dat geval is het mogelijk dat de waardering blijkt uit bijvoorbeeld een groepsgratificatie in de vorm van een geldbedrag of een door de Omgevingsdienst te betalen leuke activiteit voor het team.
3. Tussentijdse beloning
In individuele gevallen kan van het gratificatiebeleid worden afgeweken. Bij niet in de IBP vastgelegde extra prestaties of bij extra inzet van een medewerker of een team van medewerkers moet het mogelijk zijn dat een (individuele) bonus wordt toegekend. Gedacht kan worden aan (groeps)gratificaties, (groeps)etentjes, cadeau-, theater- en dinerbonnen of extra vrije dagen.
Met de toekenning wordt dan niet gewacht tot aan het beoordelingsmoment in december, maar bijvoorbeeld direct nadat een project o.i.d. is afgelopen (“boter bij de vis”). De hoogte van de bonus is afhankelijk van de geleverde prestaties en met inachtneming van de financiële mogelijkheden van de organisatie.
In het MT wordt besproken of en wanneer een groepsgratificatie en tussentijdse bonus toegepast wordt.
4. Periodieken bij indiensttreding ODG
Door de invoering van het nieuwe beoordelings- en beloningsbeleid moeten er duidelijke regels afgesproken worden hoe om te gaan met medewerkers die gedurende het beoordelings-jaar in dienst treden. Afgesproken is dat de gesprekscyclus als volgt is:
  • -
    Bij indiensttreding voor 1 juli in de derde maand na indiensttreding een IBP gesprek;
  • -
    Aan het einde van het indiensttredingsjaar een beoordelingsgesprek: bij positieve beoordeling periodiek per 1 januari.
  • -
    Bij indiensttreding op of na 1 juli vindt in het lopende jaar geen gesprekscyclus plaats.