Ondermandaat

Publicatiedatum:
dinsdag 20 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Ondermandaat
 
 
De directeur van de Omgevingsdienst Groningen
Overwegende
dat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft bij besluit van 28 november 2014 onder de naam 'Mandaat- en volmachtregeling directeur van de Omgevingsdienst Groningen' (hierna: de regeling) aan de directeur van de Omgevingsdienst mandaat en volmacht heeft verleend voor het uitoefenen van bevoegdheden op het gebied van personele aangelegenheden en overige operationele taken.
dat de directeur van de Omgevingsdienst Groningen ten aanzien van deze gemandateerde bevoegdheden op grond van het bepaalde in artikel 4 van de regeling ondermandaat kan verlenen;
dat het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is de uitoefening van deze bevoegdheden bij wijze
van ondermandaat op te dragen aan de onder hem ressorterende hoofden van afdelingen en
teamleiders
gehoord de Ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Groningen;
gelet op de artikelen 10:3, 10:4, 10:5, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 4 van de Mandaat- en volmachtregeling directeur van de Omgevingsdienst Groningen.
 
b e s l u i t :
a. de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I,
met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de onderscheidenlijke
hoofden en teamleiders van de betreffende afdelingen.
b.te bepalen, dat dit besluit in werking treedt, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2013, nadat het is bekendgemaakt.
De directeur van de Omgevingsdienst Groningen,
G.J.J. Nieuwe Weme
Bijlage
Onder Mandaat- en volmachtregeling Omgevingsdienst Groningen
Artikel 1
Organisatorische
eenheid
Functie
Bevoegdheden
Alle
Manager
De uitoefening van de bevoegdheden van de directeur voor zover het de operationele taken van de eenheid betreft binnen het vastgestelde budget en de afgesproken kaders. Met inbegrip van de bevoegdheid om:
1.Besluiten te nemen tot een bedrag van € 10.000,- over aan de aan de afdeling toegekende budgetten; en
2.Individuele rechtspositionele besluiten te nemen met uitzondering van:
•De aanstelling van personeel met vast of tijdelijk dienstverband
•Het aangaan van een detacheringsovereenkomst
•Het inhuren van personeel danwel het uitbesteden van werkzaamheden
•Het afnemen van de ambtseed
•Het opleggen van ontslag anders dan op eigen verzoek
•Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst
•Het vaststellen van een functiebeschrijving
•Het vaststellen van een functiewaardering
•Het toekennen van een gratificatie
Alle
Manager
Juridische procedures (bezwarenprocedures, rechtbank procedures etc.) over personele aangelegenheden met uitzondering van de procedures over ontslag.
Alle
Manager
Mediation trajecten met betrekking tot personele aspecten met uitzondering van exit mediation.
Alle
Teamleider
De uitoefening van de bevoegdheden van de directeur voor zover het de operationele taken van het team betreft binnen het vastgestelde budget en de afgesproken kaders. Met inbegrip van de bevoegdheid tot het nemen van:
1.De individuele rechtspositionele besluiten met uitzondering van:
•De aanstelling van personeel met vast of tijdelijk dienstverband
•Het aangaan van een detacheringsovereenkomst
•Het inhuren van personeel danwel het uitbesteden van werkzaamheden
•Het afnemen van de ambtseed
•Het opleggen van ontslag anders dan op eigen verzoek
•Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst
•Het vaststellen van een functiebeschrijving
•Het vaststellen van een functiewaardering
•Het toekennen van een gratificatie
Artikel 2 Ondertekening
In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens
mandaat of volmacht. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:
"Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde.
OF
"Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde.
OF
"De voorzitter van de Omgevingsdienst Groningen,
namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde.
Artikel 3 Slotbepalingen
Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 november 2013.
Dit besluit wordt aangehaald als: 'Onder Mandaat- en volmachtregeling
Omgevingsdienst Groningen'.