Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Groningen

Publicatiedatum:
dinsdag 20 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Groningen
 
De directeur van de Omgevingsdient Groningen
overwegende dat:
 • -
  een aanwijzing tot toezichthouder in het kader van bepaalde wettelijke regelingen alleen voor ambtenaren kan gelden;
 • -
  door middel van de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar aan deze voorwaarde wordt voldaan;
Gelet op:
 • -
  de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen;
 • -
  Artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • -
  artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  artikel 1:2 van de CAR UWO
 • -
  de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen; ieder voor zover het mandaat strekt en deze in werking is getreden,
BESLUIT
I De volgende functionaris aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor de periode van 2 oktober 2015 t/m 1 februari 2016.
de heer L. Adema, geboren 09-06-1985 te Groningen
de heer L.P. Emans, geboren 30-09-1970 te Groningen
mevrouw H.E. Haarsma, geboren 01-11-1983 te Groningen
de heer M.W. Harmsma, geboren 06-07-1960 te Groningen
de heer J.M. Hofstra, geboren 28-11-1968 te Heerenveen
de heer J.B.J. Manakane, geboren  21-07-1971 te Marum
de heer R.M. Schrader, geboren 09-04-1971 te Arnhem
de heer J. Smeenge, geboren 25-07-1986 te Beilen
de heer M. Sperlich, geboren 20-01-1972 te Groningen
de heer R. Beusecom, geboren 06-06-1959 te Rotterdam
mevrouw E.H.Ter Keurs, geboren 05-07-1966 te Hengelo
de heer R. Beens, geboren 03-07-1981 te Den Helder
de heer H.R. Vermeer, geboren 24-01-1974 te Assen
de heer H. Rump, geboren 26-09-1968 te Groningen
bovengenoemde personen zijn in dienst bij CRUON beveiliging B.V., Gevestigd Kalmarweg 14-6 te 9723JG Groningen en worden ingehuurd door de Omgevingsdienst Groningen.
 • II.
  De onder I genoemde functionarissen worden aangewezen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
  • 1.
   de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;
  • 2.
   Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
  • 3.
   Wet explosieven voor civiel gebruik;
  • 4.
   De Provinciale Milieu Verordening;
de regelingen ter vervanging van de onder 1,2,3 en 4 genoemde wetten en regelingen, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.
 • III.
  Bekendmaking
  • 1.
   Aan de onder I. genoemde personen wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt II. genoemde wet, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;
  • 2.
   Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan CRUON beveiliging B.V., Gevestigd Kalmarweg 14-6 te 9723JG Groningen ter attentie van de onder I genoemde functionarissen;
  • 3.
   Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing van dit besluit in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.
Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Groningen”
Veendam, 1 oktober 2015
De directeur,
G.J.J. Nieuwe Weme