Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Het Hogeland de raad van de gemeente Het Hogeland

Publicatiedatum:
donderdag 14 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Het Hogeland de raad van de gemeente Het Hogeland

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Het Hogeland.

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van(onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3 Onderzoeksplan

In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a.

  het object van onderzoek;

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • c.

  de onderzoeksmethode;

 • d.

  doorlooptijd van het onderzoek;

 • e.

  de wijze van uitvoering.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf “Bedrijfsvoering” van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisato¬rische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Het Hogeland”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 30 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder