Gemeentenieuws 21 oktober 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 23 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeentenieuws 21 oktober 2020

Wethouder Kristel Rutgers: “De Tirrel belangrijk voor Het Hogeland”

Vorige week nam de gemeenteraad een besluit over een extra krediet voor de bouw van De Tirrel in Winsum. De bouw van dat multifunctionele complex valt 8,2 miljoen euro duurder uit dan oorspronkelijk was begroot, onder meer door de gestegen kosten in de bouw. De totale bouwkosten zijn bijna 34 miljoen euro. Een raadsmeerderheid besloot het krediet beschikbaar te stellen.

Wethouder Kristel Rutgers over dat besluit. “De weg er heen was bepaald niet een zonder hobbels en kuilen. Het college heeft onderweg steken laten vallen. De gemeenteraad was daar terecht ontstemd over. We hebben de hand in eigen boezem gestoken en nadrukkelijk erkend dat dit niet had mogen gebeuren. Dit moet anders en gaat zeker een ander vervolg krijgen.”

Ze vervolgt: “Het doet mij goed dat we nu een begin kunnen maken met de uitvoering van het project. Twee scholen, een sporthal, kinderdagopvang én bewoners van verzorgingstehuis De Hoven onder één dak. We zijn blij voor alle betrokkenen dat we dit nu kunnen realiseren. Want de Tirrel wordt belangrijk. Niet alleen voor Winsum, maar voor de hele gemeente.” De Tirrel moet in maart 2023 klaar zijn.

Hoe denkt u over wonen en leefbaarheid? Uitkomsten van het onderzoek

Vlak voor de zomer vroegen we u als inwoner om uw mening over de toekomst van wonen, duurzaamheid en dienstverlening in de gemeente. Wij zetten hier kort de belangrijkste uitkomsten die te maken hebben met wonen en leefbaarheid voor u op een rij. Op hethogeland.nl/wonen bespreken we deze resultaten uitgebreider.

Huren en kopen: vooral betaalbaar, goed onderhouden, levensloopbestendig en duurzaam U vindt dat sociale huurwoningen in uw dorpen aandacht verdienen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid en betaalbaarheid. Ook adviseert u om nieuwe huurwoningen te bouwen die ook levensloopbestendiger zijn. Ook als het gaat om koopwoningen vindt u betaalbaarheid belangrijk. Daarnaast hecht u waarde aan de mogelijkheid om koopwoningen te renoveren of duurzamer te maken. Koopwoningen moeten beter worden afgestemd op ouderen en jongeren.

Verbeteren van leefbaarheid in de gemeente: U zou graag meer eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels of bloembakken op de weg zien om de verkeersveiligheid in uw dorp te verbeteren. De snelheidslimiet van 30 km/uur zou daarnaast beter nageleefd moeten worden. Om de leefbaarheid in de dorpen verder te verbeteren noemt u bijvoorbeeld meer ontmoetingsplekken, beter onderhoud van openbaar groen en meer loop- en fietspaden om van de omgeving te kunnen genieten.

Aankondiging marktconsultatie Dagbesteding, Individuele Begeleiding en Kortdurend Verblijf

De gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta i.o. zijn bezig met de voorbereidingen voor de contractering van Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf. Wij verwachten tussen 1 en 4 november de stukken voor de marktconsultatie te plaatsen op de website van de gemeente Delfzijl. De oproep zal ook op TenderNed worden geplaatst. Deze oproep is vooral van belang voor aanbieders van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf in onze regio.

Mee(r)doen | Extra geld na 3 jaar laag inkomen

Studeert u niet? En heeft u al een lange tijd een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u een extra bedrag bovenop uw inkomen krijgen (Individuele inkomenstoeslag). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van hoe uw gezin eruit ziet. Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/meerdoen.

De raad vergadert

Op woensdag 28 oktober a.s. vergadert de raad van de gemeente Het Hogeland om 19.00 uur. Op de agenda:

• Benoeming en beëdiging wethouder • Facetbestemmingsplan en beheersverordening geitenhouderijen • Garantieprijs oud papier • Programma geweld hoort nergens thuis/ Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling • Kadernota Schuldhulpverlening • Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020 – 2021 • Aankoop aandelen Omrin • Voorgenomen tarieven Afvalstoffenheffing

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen in het belang van ieders gezondheid. De vergadering is daarom niet voor publiek toegankelijk. De vergadering is wel digitaal te volgen via de livestream op raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan over voorstellen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Inspreken kan ter vergadering (onder bijzondere afspraken) of met een schriftelijke bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is voor de raadsleden. Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Duurzame energie in Het Hogeland

Deze week ook in de Noorderkrant: een advertentie over de Regionale Energiestrategie (RES) Groningen. Hierin leest u op welke wijze en hoeveel duurzame zonne- en windenergie de provincie Groningen in 2030 op wil wekken. Daarmee dragen we bij aan het nationaal Klimaatakkoord en dringen we de uitstoot van broeikasgassen terug. Ook ons Hogeland speelt hierin een belangrijke rol. Bekijk de advertentie over de RES in deze Noorderkrant en kijk op resgroningen.nl voor nog meer informatie!

Vrijwilligerswerk in Het Hogeland onder de aandacht in digitale scheurkalender

Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Daarmee wordt het Nederlandse vrijwilligerswerk gevierd, gewaardeerd en onder de aandacht gebracht. Het steunpunt vrijwilligerswerk in de gemeente Het Hogeland sluit hierbij aan door een digitale scheurkalender te introduceren. Op deze kalender wordt iedere dag een andere vrijwilliger of organisatie die werkt met vrijwilligers in het zonnetje gezet. Inwoners die vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers in Het Hogeland onder de aandacht willen brengen kunnen aanmeldingen voor de kalender insturen via vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl, via telefoonnummer 0595 - 433245 (Werk op Maat) en 06 - 83 59 70 72 (steunpunt vrijwilligerswerk).

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een: • Adviseur communicatie • Adviseur Ruimtelijke Ordening

Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures.

Afval | Live YouTube sessie 29 oktober: praat mee over afval

Praat mee! Samen halen we het afval uit Het Hogeland. Op donderdag 29 oktober 2020 van 18.30-19.30 uur organiseren we een live YouTube sessie. Deze sessie is voor iedereen toegankelijk via www.youtube.com/gemeentehethogeland. Aanmelden is niet nodig.

Afval | Heeft u grof tuinafval? Breng het langs of laat het ophalen!

Het is herfst, de periode van het jaar waarin u uw bomen snoeit en uw tuin winterklaar maakt. Een deel van het tuinafval kunt u kwijt in uw groene container. Maar waar laat u het grof tuinafval, zoals takken? In verschillende dorpen kwam het voor dat dit tuinafval op bijvoorbeeld een afgelegen parkeerplaats werd gestort. Dat wordt nu niet (meer) toegestaan. Het storten van afval op gemeentegrond is verboden. Op locaties waar dit werd gedaan zijn borden geplaatst. Kijk voor informatie over waar u uw grof tuinafval kwijt kunt op onze website hethogeland.nl/afval.

Bel ons Sociaal Team

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien van uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen. Bel ons gerust. Ook als u twijfelt. U kunt ons Sociaal Team van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bellen op 088 - 345 88 88.

Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Vermoedt u bijvoorbeeld huiselijk geweld? Of veroorzaakt iemand overlast en wilt u dit melden? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt ons van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bereiken op 088 - 345 88 88. Heeft het spoed? Dan belt u met 112.