Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 21 oktober 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 23 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieVergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 21 oktober 2020)

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 88 88.

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Adorp • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, nabij Oosterlaan in Sauwerd, kadastraal F68 en F248 (9-10-2020)

Bedum • Het realiseren van een onderdoorgang van het spoor, nabij Ter Laan 33 (12-10-2020)

Den Andel • Het dempen van een sloot en de grond op gelijke hoogte brengen, Oosterweg 6 (13-10-2020)

Kloosterburen • Het wijzigen van de bestemming voor een deel van het terrein, Haven 32 (12-10-2020)

Uithuizen • Het plaatsen van een chalet/woonunit, Havenweg 51A (13-10-2020)

Uithuizermeeden • Het uitbreiden van een woning en het bouwen van een schuur, Burchtstraat 5 (8-10-2020)

Ulrum • Het verbouwen van een loods naar een woning, Trekweg 6 (8-10-2020) • Het kappen van een boom, Borgweg 3 (13-10-2020)

Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 10 (13-10-2020)

Warffum • Het aanleggen van een dam met duiker, Kloosterweg (13-10-2020) • Het aanleggen van een inrit aan een provinciale weg, Juffer Marthastraat 13 (13-10-2020)

Winsum • Het vervangen en aanpassen van een kozijn, Warfstraat 6 (12-10-2020) • Het bouwen van een aanbouw bij de garage, Wierdaweg 11 (14-10-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Bedum • Het kappen van een naaldboom, Waldadrift 15 (12- 10-2020) • Het kappen van een naaldboom, De Lijnbaan 113 (12-10-2020) • Het uitbreiden van de woning, Julianalaan 17 (9-10-2020) Kantens • Het kappen van een dennenboom, Middelstumerweg 24 (12-10-2020)

Kloosterburen • Het kappen van twee beuken, Mosterdpad 1 (13-10-2020)

Uithuizen • Het aanpassen van de serre, Oosterstraat 7 (9- 10-2020)

Uithuizermeeden • Het tijdelijk wijzigen van de bestemming (wonen in de te bouwen garage), Kastanjelaan 12 (14-10-2020)

Ulrum • Het kappen van een Es, Burg. Harteveltstraat 7 (13- 10-2020)

Winsum • Het wijzigen van de gevel, Steenbakkerij 31 (13- 10-2020)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:

Den Andel • Het veranderen van een bedrijf, Boschweg 10 (14-10-2020)

Roodeschool • Het veranderen van een bedrijf, Hooilandseweg 145 (13-10-2020)

Zandeweer • Het veranderen van een bedrijf, Veilingweg 23 (12-10-2020)

Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Rectificatie ontvangen aanvraag omgevingsvergunning

In de publicatie van 14 oktober 2020 is gepubliceerd dat er een aanvraag is ontvangen voor:

Kantens • Het realiseren van een tijdelijke dorpshuis, Kantens A 64 (1-10-2020) Dit moet zijn: Zandeweer • Het realiseren van een tijdelijke dorpshuis, Onnemaweg 2A (voorlopig) (1-10-2020)

Omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen van een monumentaal pand aan Stationsweg 18 in Winsum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van kozijnen van een monumentaal pand aan Stationsweg 18 in Winsum. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 27 augustus 2020 zes weken ter inzage gelegen.

Inzien

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2020 gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088 - 345 88 88.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. U kunt het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Vermeld in uw beroepsschrift: • uw naam en adres • het omgevingsbesluit waartegen u in beroep gaat • waarom u het niet eens bent met de beslissing • wat de beslissing volgens u moet zijn. Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval: • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw zienswijze • eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen.

Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent. Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een voormalig gymnastiekgebouw aan de Oostervalge 53 te Warffum.

De vergunning bestaat uit: • het bouwen van een bouwwerk Gn. 2.1, lid 1 , sub a Wabo) • het verstoren of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument (art. 2.1 , lid 1, subf Wabo)

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winsum. Vanwege de corona maatregelen is alleen het gemeentehuis in Winsum geopend voor noodzakelijke burgerzaken. Het inzien van de stukken is alleen mogelijk op afspraak. Het is ook mogelijk de stukken digitaal op te vragen.