Vertrokken onbekend waarheen

Publicatiedatum:
vrijdag 23 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieVertrokken onbekend waarheen

Beslissing op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) als ingezetene van de gemeente Het Hogeland staan ingeschreven. De personen worden uitgeschreven met als reden ‘verblijfplaats onbekend’. Vanaf de datum van het besluit zijn ze niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam

Geboortedatum

Laatst bekend adres

Datum besluit

Mevr. J.T.M Norder

17-01-1985

Borgstee 3, Ulrum

20-10-2020

Dhr. R. Seggelinck

13-12-1985

Borgstee 3, Ulrum

20-10-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met team Gegevenshuis van de gemeente Het Hogeland via BRP@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-345 88 88.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan binnen zes weken vanaf de dag na de datum van deze publicatie. Vermeld in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Waarom deze bekendmaking

De gemeente moet ervoor zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De inwoner is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan plaatsvinden door toezending.

Gevolgen

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP heeft tot gevolg dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning worden stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van AOW.