Ondermandaatbesluit Het Hogeland

Publicatiedatum:
dinsdag 20 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit Het Hogeland

 

De gemeentesecretaris van de gemeente Het Hogeland;

 

overwegende dat bij besluit van datum 3 januari 2019 het college het Algemeen mandaatbesluit Het Hogeland heeft vastgesteld, welke bij besluit van 5 november 2019 is gewijzigd;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit Het Hogeland.

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  besluit: besluit zoals bedoel in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  directeur: lid van het directieteam;

 • c.

  doelgroep Participatiewet: personen die door hun arbeidsbeperking of re-integratie in aanmerking komen voor een dienstverband op grond van een aan het college opgedragen wettelijke regeling (zoals Participatiewet, Wsw en beschut werk).

 • d.

  gemandateerde: de functionaris die de bevoegdheid heeft om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die een besluit noch privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen, inclusief alle voorbereidende handelingen en beslissingen;

 • g.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om het genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • h.

  sleutelfunctionaris: collegesecretaris, concerncontroller, chief information security officer (CISO), functionaris gegevensbescherming, programmamanager, strategisch adviseur en zelfstandig projectleider;

 • i.

  teamcoach: de werknemer die als zodanig is aangesteld, inclusief de teammanager/directeur Werkplein Ability;

 • j.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • k.

  werkgever: gemeente Het Hogeland;

 • l.

  werknemer: degene die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen;

 • m.

  zelfstandig projectleider: de werknemer die als projectleider is aangesteld en niet onder de verantwoordelijkheid van een teamcoach valt.

Artikel 2. Schakelbepaling mandaat, volmacht en machtiging

Onder mandaat wordt ook verstaan: ondertekeningsmandaat, machtiging en volmacht.

Artikel 3. Open ondermandaat en bevoegdheid mandaat te verlenen

 • 1.

  Aan de directeuren, teamcoaches en sleutelfunctionarissen wordt mandaat verleend voor de aangelegenheden die vallen binnen hun werkgebied met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.

 • 2.

  Directeuren kunnen elkaar vervangen en teamcoaches kunnen elkaar vervangen. Teamcoaches informeren bij vervanging de directeur. De vervanging van directeuren en teamcoaches wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Ondermandaat van de functionarissen genoemd in het eerste lid is opgenomen in bijlage 1

Artikel 4. Uitgezonderd van mandaat

 • 1.

  Van mandaat zijn uitgezonderd:

 • a.

  het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, inclusief de functionarissen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • b.

  het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een werknemer, inclusief de functionarissen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • c.

  disciplinaire maatregelen tegen een werknemer;

 • d.

  besluiten over een ontslagvergoeding naast de transitievergoeding;

 • e.

  het verlenen van mandaat aan derden.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid:

 • a.

  hebben directeuren mandaat om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, met uitzondering van de functionarissen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • b.

  hebben teamcoaches mandaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, met uitzondering van de functionarissen zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • c.

  heeft de teammanager/directeur Werkplein Ability mandaat om voor de doelgroep Participatiewet een arbeidsovereenkomst aan te gaan en te beëindigen, disciplinaire maatregelen te treffen en te besluiten over een ontslagvergoeding, naast de transitievergoeding.

 • d.

  heeft de teamcoach JZ/OOV/Inkoop mandaat voor zover het gaat om mandaat aan derden wat betreft het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep en in voorlopige voorzieningenprocedures, alsmede om alle voorkomende en noodzakelijk geachte proceshandelingen te verrichten.

 • 3.

  Onder arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in het eerste en tweede lid wordt ook verstaan de overeenkomst met uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten, zzp-ers en anderen die voor bepaalde tijd in opdracht van de werkgever werkzaam zijn.

Artikel 5. Instructie

 • 1.

  De gemandateerde neemt de instructies zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van het Algemeen mandaatbesluit in acht.

 • 2.

  De teamcoach mag ondermandaat verlenen voor besluiten over inkoop of aanbesteding mits en voor zover de gemandateerde budget heeft zoals bedoeld in de budgethoudersregeling.

 • 3.

  Directeuren en teamcoaches verlenen geen ondermandaat voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer.

Artikel 6. Mandaat verleend aan derden.

Mandaat dat aan derden is verleend, is opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door de gemeentesecretaris van Het Hogeland op 3 januari 2019 (1e versie) en gewijzigd bij besluit van 22 januari 2020.

P.P.M. van Vilsteren

Bijlage 1 Ondermandatering ex artikel 3, lid 3

 

Teamcoach Samenleving en sociaal (besluit 4 maart 2019)

Aan

Voor

met als instructie

Kwaliteitsmedewerker jeugd

beslissingen en verzoeken op grond van de Jeugdwet

 

Kwaliteitsmedewerker Wmo

beslissing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het sluiten van overeenkomsten als gevolg van de

beslissingen

 

 

 

 

 

Teamcoach Beheer en onderhoud (besluit 11 maart 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Medewerker begraafplaatsen

Administratief medewerker(s) begraafplaatsen

 

Aanbrengen gedenkteken

Verlenen & reserveren grafrecht

Vergunning grafbedekking (aanvragen en verlenen)

Bijzetting asbus in bestaand graf

Overschrijving graven en facturering (nota wordt in concept naar financiële administratie gestuurd)

Vergunning as strooien

Ondertekening van de brieven en besluiten over het bovenstaande

1. Als er risicovolle

consequenties uit

voortvloeien dan via

teamcoach;

2. Hanteren van het

4-ogenprincipe

 

Teamcoach Ruimtelijke ordening VTH (besluit 2 april 2019, terugwerkend tot 3 januari 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het weigeren van de omgevingsvergunning in overleg met de teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over vrijstelling van voorschriften Bouwbesluit

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet,

Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Drank- en horecawet, Wet op de

Kansspelen, de Algemene wet bestuursrecht en de algemene maatregelen van bestuur, verordeningen

(zoals de APV) en aan de vorenstaande genoemde wetten verwante regelgeving

Uitgezonderd bestuurlijk gevoelige zaken. Bij een vooraankondiging in

overleg met teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over ontheffingen en/of vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

Het Hogeland

Het weigeren van een ontheffing en/of weigering in overleg met de

teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen

Het weigeren van een vergunning in overleg met teamcoach c.q.

portefeuillehouder

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het toe- of afwijzen van standplaatsen in het kader van de marktverordening en standplaatsverordening

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Beoordeling en afhandeling van ingekomen meldingen in het kader van de Wet milieubeheer en het

Besluit bodemkwaliteit (toepassingen hergebruik grond en bouwstoffen)

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over aanvraag op het wijzigen of het ambtshalve wijzigen of geheel of gedeetelijk intrekken

van een omgevingsvergunning

Uitgezonderd bestuurlijk gevoelige zaken

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over inkoop of aanbesteding voor zover het binnen de taakomvang van het team valt

 

 

Teamcoach team Gegevenshuis (besluiten 4 en 5 april 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Medewerker basisregistratie A (BAG)

Medewerker basisregistratie B (BAG)

Het opstellen en ondertekening van verklaringen en nummerbeschikkingen op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Collegiale toets op inhoud

 

Medewerker basisregistratie A (BRP)

Medewerker basisregistratie B (BRP)

Uitvoeren adresonderzoeken Wet basisregistratie personen (BRP)

Collegiale toets op inhoud

 

Teamcoach team Beheer en onderhoud (besluit 24 juli 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Planner / voorbereider

Het tekenen van documenten t.b.v. materieel beheer (zoals RDW, keuringen, verzekeringen, offertes)

Offertes tot een bedrag van maximaal € 15.000,00 en passend binnen het beschikbare budget binnen de exploitatiebegroting.

 

Teammanager Werkplein Ability (besluit 1 juli 2019)

Aan

Voor

met als instructie

Controller Werkplein Ability

Volledig ondermandaat voor alle onderdelen Werkplein Ability

 

Teamcoach Werkplein Ability werkspoor

Alle onderdelen met betrekking tot uitkeringen en re-integratie

Extra: digitale ondertekening van alle beschikkingen via Civision Samenleving

Teamcoach Werkplein Ability leer/werkspoor

Alle onderdelen met betrekking tot uitkeringen en re-integratie

 

Teamcoach Werkplein Ability industrie & diensten

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes

Teamcoach Werkplein Ability Groen

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes

Adjunct teamleider

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes

Teamcoach JZ/OOV/Inkoop (besluit 31 januari 2020)

 

Voor

Aan

Met als instructie

Bezwaar

Besluiten op bezwaar

Juridisch adviseur

Met uitzondering van besluiten op bezwaar waarbij contrair wordt gegaan aan het advies van de commissie bezwaarschriften over het bezwaarschrift

Overige bevoegdheden en proceshandelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Awb.

Juridisch adviseur,

Secretaris van de bezwaarschriftencommissie,

Medewerker informele aanpak,

Juridisch (administratief) medewerker,

Beroep

Besluiten om namens de gemeente of het college rechtsgedingen, bezwaarprocedures of (administratieve) beroepsprocedures te voeren.

Juridisch adviseur

College wordt geïnformeerd over genomen procesbesluiten

Proceshandelingen in het kader van rechtsgedingen of (administratieve) beroepsprocedures..

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker

Besluit/machtiging procesvertegenwoordiging van de gemeente of het college in rechtsgedingen, bezwaarprocedures of (administratieve) beroepsprocedures

Juridisch adviseur

Er is daarnaast een doorlopende machtiging procesvertegenwoordiging

Klachten

Afhandeling van klachten op grond van Hoofdstuk 9 Awb (bejegeningsklachten)

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker, medewerker informele aanpak

Het op verzoek van de Nationale Ombudsman toelichten van het standpunt van het college of de burgemeester, het verstrekken van inlichtingen en overleggen van stukken aan de Nationale Ombudsman.

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker

Wet openbaarheid van bestuur

Besluiten inzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Juridisch adviseur, juridisch medewerker

Overige bevoegdheden en proceshandelingen in het kader van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Juridisch adviseur, juridisch (administratief) medewerker

Wet dwangsom

Besluiten inzake verzoeken op grond van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Juridisch adviseur, juridisch (administratief) medewerker

Aansprakelijkstellingen

Reageren als de gemeente aansprakelijk gesteld wordt voor schade.

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker, medewerker contractbeheer/verzekeringen

Bekendmaking

Bekendmaking van officiële publicaties

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker

Algemene bevoegdheden

Algemeen bestuurlijke bevoegdheden op grond van de Awb

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker

Het doen uitgaan van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van (statistische) gegevens (niet zijnde besluiten of gericht op enig rechtsgevolg)

Juridisch adviseur, Juridisch (administratief) medewerker

 

Teamcoaches Vastgoed / Grondzaken / Duurzaamheid (besluit 18 juni 2020)

 

Projectleider uitbreidingslocaties

Beleidsmedewerker grondzaken B

Medewerker grondzaken

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van:

- huurovereenkomsten van percelen grond

- pachtovereenkomsten van percelen grond

- koopovereenkomsten van percelen grond en gebouwen

Conform bestaande beleidskaders met inachtneming van de budgethoudersregeling en met inacht- neming van de uitzondering genoemd in het mandaat van college aan secretaris.

Projectleider uitbreidingslocaties

Beleidsmedewerker grondzaken B

Medewerker grondzaken

Het aangaan van een overeenkomst tot het verlenen van een optie op een perceel grond

Conform bestaande beleidskaders met inachtneming van de budgethoudersregeling en met inacht- neming van de uitzondering genoemd in het mandaat van college aan secretaris.

Projectleider

uitbreidingslocaties

Beleidsmedewerker grondzaken B

Medewerker grondzaken

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een gebruikersovereenkomst

Conform bestaande beleidskaders met inachtneming van de uitzondering genoemd in het mandaat van college aan secretaris.

 

Teamcoach(es) Beheer en Onderhoud (B&O) (besluit 23 juli 2020

 

Planner/werkvoorbereider B&O

Administratief medewerker(s) B&O

Medewerker(s) B&O/Beheerbureau

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het doen van aangiften bij de politie

Voor het doen van aangiftes van vernielingen en/of schade aan aan eigendommen van de gemeente Het Hogeland

 

Teamcoach Gegevenshuis (besluit 15 oktober 2020)

Medewerker Gegevensdistributie A (WOZ)

Medewerker Gegevensdistributie A (Belastingen - GVI, BAG en BRK)

De uitvoering van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) en de dagelijkse zorg voor het register en de registratie.

Collegiale toetsing op inhoud.

Uitvoering conform vastgestelde proces en afspraken tussen opvoerder en registrator