Verkeersbesluit t.b.v. instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de Bredewegstraat te Kantens Nr. 2020/26

Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit t.b.v. instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de Bredewegstraat te Kantens Nr. 2020/26

Logo Het Hogeland

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

g elet op :

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

artikel 18, lid 1onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van een verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het Ondermandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496 is gemandateerd aan de coach van het team Ruimte, infra;

 

o verwegende dat :

op grond van artikel 15, 1e lid van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens;

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

op grond van artikel 2 WVW verkeersbesluiten worden genomen uit het oogpunt van:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en

  • het voorkomen of beperken van dor verkeer veroorzaakte overlast hinder of schade

het op grond van de hiervoor genoemde redenen het wenselijk is om een geslotenverklaring voor vrachtauto’s, uitgezonderd bestemmingsverkeer, in te stellen voor de Bredewegstraat te Kantens;

de Bredeweg een weg is die is gelegen binnen de bebouwde kom van Baflo en deze weg in beheer en onderhoud is van de gemeente Het Hogeland;

 

t evens gelet op:

het positief advies dat namens de korpschef, de politiechef Noord Nederland en voor hem de Teamchef Ommelanden Noord, bij brief van 18 augustus 2020, nr. 20200724000848 heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit, waardoor daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 

Motivering

dat het regelmatig voor dat vrachtverkeer komende uit de richting Tinallinge dat richting de N363 wil rijden de Laurentiusstraat inrijdt;

dat de Bredewegstraat te Kantens niet geschikt (te smal) is voor vrachtverkeer;

dat daardoor in het verleden regelmatig schade is ontstaan aan de weg en aan eigendomen aanwonenden;

 

 

b e s l u i t e n :

 

 

een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in te stellen op de Bredewegstraat te Kantens, vanaf de Langestraat tot de Pastorieweg middels het plaatsen van bord C07 van bijlage 1 van het RVV 1990

 

 

Winsum, 18 september 2020

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens hen,

de teamcoach van het team Ruimte - Infra

 

 

J. Koomans van den Dries.

 

 

Ter inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland, locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9961 AA, Uithuizen.

 

Datum publicatie Nl. Staatscourant: 14 oktober 2020

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.