Verkeersbesluit t.b.v. instellen 30 km/u-zone op een deel van de Paaptilster-weg te Oldenzijl (Z.HHL.026106)Nr. 2020/28

Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit t.b.v. instellen 30 km/u-zone op een deel van de Paaptilster-weg te Oldenzijl (Z.HHL.026106)Nr. 2020/28

Logo Het Hogeland

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

g elet op :

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

artikel 18, lid 1onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van een verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het Ondermandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496 is gemandateerd aan de coach van het team Ruimte, infra;

 

o verwegende dat :

op grond van artikel 15, 1e lid van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens;

op grond van artikel 2 WVW verkeersbesluiten worden genomen onder andere uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het op grond van de hiervoor genoemde reden het wenselijk is op de Paaptilsterweg te Oldenzijl, voor zover het gaat om het wegvak binnen de bebouwde kom, een maximumsnelheid van 30 km/u in stellen;

de in te stellen maximumsnelheid van 30 km/u wordt ondersteund door fysieke maatregelen in het wegvak;

de Paaptilsterweg een weg is die is gelegen binnen de bebouwde kom van Oldenzijl en deze weg in beheer en onderhoud is van de gemeente Het Hogeland;

 

t evens gelet op:

het positief advies dat namens de korpschef, de politiechef Noord Nederland en voor hem de Teamchef Ommelanden Noord, bij brief van 19 augustus 2020, 20200729000115 heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit, waardoor daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 

Motivering

dat gelet om de omgeving, het wegbeeld, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor aanwonenden, het wenselijk is het betreffende wegvak van de Paaptilsterweg te Oldenzijl aan te wijzen als een wegvak waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u van kracht is.

 

 

b e s l u i t e n :

 

 

  • een maximumsnelheid van 30 km/u (zone) in te stellen op de Paaptilsterweg, voor het gedeelte dat is gelegen binnen de bebouwde kom van Oldenzijl en

 

  • een en ander uit te voeren middels plaatsing van bebording: A01-30-zb, A01-30-eb en A01-60-zb conform zoals op de bij dit besluit behorende situatietekening is weergegeven.

 

 

Winsum, 18 september 2020

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens hen,

de teamcoach van het team Ruimte - Infra

 

 

J. Koomans van den Dries.

 

 

Ter inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland, locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9961 AA, Uithuizen.

 

Datum publicatie Nl. Staatscourant: 14 oktober 2020

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.