Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 7 oktober 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 9 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieVergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 7 oktober 2020)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Lauwersoog • Het oprichten van een scheepswerf, Haven 30 (30-9-2020)

Leens • Het brandveilig gebruik van een kinderopvang, Breekweg 2 (24-9-2020)

Tinallinge • Het aanpassen van de bestaande sleufsilo's, Abbeweersterweg 4 (26-9-2020)

Uithuizermeeden • Het kappen van een populier, Dwarsweg 30 (29-9-2020)

Usquert • Het kappen van een populier en 2 esdoorns, Wadwerderweg 107 (28-9-2020)

Warffum • Het aanpassen van de gaswinningslocatie Warffum t.b.v. rerouting, NAM locatie, Westervalge in Warffum (28-9- 2020)

Zandeweer • Het vervangen van twee kozijnen, Hoofdstraat 24 (30-9-2020)

Zoutkamp • Het uitbreiden van de woning, Marnestraat 10 (30-9-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Bedum • Het plaatsen van een schuurtje en een carport, Langs de Lijn 104 (28-9-2020)

Eemshaven • Het uitbreiden van het zeemanshuis, Borkumweg 2 (25-9-2020)

Leens • Het kappen van een esdoorn, Valge 4 (29-9-2020) • Het realiseren van een B&B, Wilhelminastraat 10 (30-09-2020)

Uithuizen • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Oude Dijk 59 (30-09-2020)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:

Pieterburen • Het bouwen van een werktuigenloods, Wierhuisterweg 43 (24-9-2020)

Reitdiepgebied • Het optimaliseren van het waterbeheer in weidevogelgebieden, weidevogelgebieden Paddepoel en Koningslaagte (H 71) (30-9-2020)

De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:

Adorp • Het veranderen van het bedrijf, Paddepoelsterweg 1 (28-9-2020)

Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Oud en Nieuw 2020/2021

Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het alweer oud en nieuw. Wilt u iets organiseren rond de jaarwisseling, dan kan het zijn dat u een aantal zaken vóór 15 oktober 2020 met de gemeente moet regelen. Ontheffingen van het verbod op carbidschieten of voor het houden van vreugdevuren kunt u tot 15 oktober 2020 aanvragen. Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden.

Ontheffing voor vreugdevuur

Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Het Hogeland verboden. Wilt u met de jaarwisseling legaal een vuur stoken? Vraag dan een ontheffing aan. Een verzoek om ontheffing voor het houden van een vreugdevuur kunt u tot 15 oktober 2020 indienen met een aanvraagformulier vreugdevuur. U vindt dit formulier op de website van de gemeente Het Hogeland https://hethogeland.nl/ vergunningen-en-toestemming/ontheffing-vuur-stoken. Tevens dient u een plattegrond aan te leveren waarop de locatie duidelijk aangegeven is en welke coronamaatregelen (hygiëne, afstand, beheersbaarheid) u zal treffen. Aanvragen die na 15 oktober 2020 binnenkomen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Ontheffing voor carbidschieten

Carbidschieten is bijna het hele jaar verboden. Zonder ontheffing mag er alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur geschoten worden met carbid: - met busjes van maximaal 1 liter. • buiten de bebouwde kom met maximaal 2 bussen van maximaal 60 liter op een erf: dat minstens op 100 meter afstand ligt van andermans gebouwen; een vrij schootveld heeft van 75 meter; na zonsondergang moet dit gebied voldoende verlicht zijn. • Er maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbid schieten. In alle andere gevallen is een ontheffing nodig. Uitgangspunten voor het ontheffingenbeleid zijn beperking van overlast door concentratie van carbidschieten op een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde tijdsduur. Een verzoek om ontheffing voor carbidschieten kunt u tot 15 oktober 2020 indienen met een aanvraagformulier carbidschieten. U vindt dit formulier op de website van de gemeente Het Hogeland, https://hethogeland.nl/vergunningen-entoestemming/ontheffing-carbidschieten. Tevens dient u een plattegrond aan te leveren waarop de locatie, schietrichting, noordpijl en afstand tot overige gebouwen duidelijk aangegeven is. Verder dient u aan te geven welke coronamaatregelen (hygiëne, afstand, beheersbaarheid) u zal treffen. Aanvragen die na 15 oktober 2020 binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen.

De aanvragen voor ontheffingen voor vreugdevuren en carbidschieten worden voor advies voorgelegd aan de politie en brandweer. Bij de advisering staat de veiligheid voorop.

Voorontwerp bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool

Vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het voorontwerp bestemmingsplan bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In Roodeschool is het landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof verplaatst naar de Hooilandseweg 145. Tevens is aan de van Speykstraat een bedrijfspand gesloopt. Door de verplaatsing is het voornemen ontstaan om op deze locatie een vijftal woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Gedurende de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen op het plan reageren. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. U kunt ook mailen naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e- mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Roodeschool van Speykstraat-Hooilandseweg’. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Bart Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888. In verband met de Corona-maatregelen wordt dringend geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via onze website. Een bezoek aan het gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is weliswaar mogelijk, maar wordt gezien de Corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf)’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf) met kenmerk (NL. IMRO.1966.BP12395WP01-VA01) op 22 september 2020 ongewijzigd is vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt een nieuwe doorgang mogelijk van De Blink naar Molenerf in Uithuizen, hiervoor wordt de bestemming centrum gewijzigd in de bestemming verkeer. De nieuwe doorgang is onderdeel van de in uitvoering zijnde vernieuwing van het centrum van Uithuizen. Het vastgestelde bestemmingsplan is gebaseerd op de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum.

Ter inzage

Met ingang van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. In verband met de coronacrisis wordt u geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via onze website (https:// www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.1966. BP12395WP01-VA01). Een bezoek aan het gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is mogelijk, maar wordt gezien de corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd en kan alleen op afspraak.

In werking en beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 19 november 2020. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met woensdag 18 november 2020 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u belanghebbende bent. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door: 1. belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij het college van burgemeester en wethouders; 2. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888.