Vaststelling bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf)

Publicatiedatum:
woensdag 7 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumentenVaststelling bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf)

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf) met kenmerk (NL.IMRO.1966.BP12395WP01-VA01) op 22 september 2020 ongewijzigd is vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt een nieuwe doorgang mogelijk van De Blink naar Molenerf in Uithuizen, hiervoor wordt de bestemming centrum gewijzigd in de bestemming verkeer. De nieuwe doorgang is onderdeel van de in uitvoering zijnde vernieuwing van het centrum van Uithuizen. Het vastgestelde bestemmingsplan is gebaseerd op de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum.

Ter inzage

Met ingang van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. In verband met de coronacrisis wordt u geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via onze website (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.1966.BP12395WP01-VA01). Een bezoek aan het gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is mogelijk, maar wordt gezien de corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd en kan alleen op afspraak.

In werking en beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 19 november 2020. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met woensdag 18 november 2020 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u belanghebbende bent. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • 1.

    belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij het college van burgemeester en wethouders;

  • 2.

    belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.