Plan Kooistraat en omgeving

Vragen en antwoorden over het plan voor sloop en nieuwbouw van woningen in Kantens

Hoe ziet de uitvoering van het plan eruit?

De versterkingsopgave in Kantens is groot en kan niet in 1 keer worden aangepakt. Daarom is de uitvoering verdeeld in 3 fasen. NCG en de Delthe slopen en herbouwen in elke fase een aantal woningen:

  • Fase 1: voorjaar 2022 tot en met zomer 2023, 30 woningen (huurwoningen en koopwoningen).
  • Fase 2: voorjaar 2023 tot en met zomer 2024, 15 woningen (huurwoningen en koopwoningen).
  • Fase 3: voorjaar 2024 tot en met zomer 2025, 20 woningen (huurwoningen).

Voor de nieuwbouwplannen vragen De Delthe (huurwoningen) en de NCG (koopwoningen) omgevingsvergunningen aan. De gemeente toetst die vergunningen aan het bestemmingsplan. Na het geven van de vergunning kan het slopen en de nieuwbouw beginnen.

Wanneer wordt de eerste woning gesloopt?

De bedoeling is rond de bouwvak van 2022 de eerste woningen te slopen. De Delthe heeft voor de huurwoningen in fase 1 al sloopbesluiten genomen. De huurders weten dit. Voor fase 2 neemt De Delthe tegen de zomer van 2022 sloopbesluiten en voor fase 3 gebeurt dit tegen de zomer van 2023. De NCG is in overleg met de eigenaren over sloop van de woningen.

Waarom een stedenbouwkundig plan?

Voor bescherming van de identiteit van het dorp. Dat doen we door samen regels en eisen te maken voor bijvoorbeeld bebouwing en openbare ruimte. Zo is duidelijk hoe het gebied eruit moet komen te zien. Nu het stedenbouwkundig plan is goedgekeurd staan de regels en eisen voor de bouw van nieuwe woningen vast. We gebruiken het bij de voorbereidingen van de nieuwbouw en bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het stedenbouwkundig plan is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin leggen we wettelijk vast hoe we gebouwen en grond mogen gebruiken. Bestemmingsplannen gelden voor de overheid, bedrijven en inwoners.

Wat gebeurt er met de grenzen van kavels?

Niet alle woningen keren op dezelfde plek terug. Dat heeft in sommige gevallen invloed op de grenzen van de kavels. Hierover gaan we in gesprek met de betreffende woningeigenaren en met De Delthe.

Wanneer maakt de gemeente het bestemmingsplan?

We zijn al gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan. 

Reageren op het bestemmingsplan

We maken eerst een ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan. Op onze website en in het gemeentenieuws leest u wanneer dit klaar is. U kunt het dan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. En het ligt 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. In deze 6 weken kunt u erop reageren door telefonisch of schriftelijk bezwaar te maken. De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen bezwaren en past het plan aan als dat nodig is. Daarna maken we het definitieve ontwerp. De gemeenteraad beslist dan om het goed te keuren of niet.

Waarover kan ik meepraten?

Bewoners van de Kooistraat, Meidoornstraat en omgeving kunnen meepraten over de invulling van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld groen, parkeerplaatsen, voetpaden en tijdelijke wegen die nodig zijn tijdens de  bouwwerkzaamheden.

openbare ruimte

Het stedenbouwkundig plan geeft een schetsontwerp voor de openbare ruimte. Bij de verdere invulling betrekken we de bewoners. U kunt dan meepraten over hoe de groenvoorziening eruit komt te zien. En over bijvoorbeeld de hoeveelheid en precieze ligging van parkeerplaatsen en hoe het voetpad daarlangs loopt.

tijdelijke wegen

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet dit deel van Kantens bereikbaar, leefbaar en veilig blijven. Inwoners hebben ons eerder al gevraagd om een tijdelijke weg aan te leggen. Bureau InVra plus stelt een plan (BLVC-plan) op over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering. Zij kijken ook naar de voor- en nadelen van een tijdelijke bouwweg. Daarbij betrekken we de  belanghebbenden. En de risico’s worden in kaart gebracht. Daarna maken we een plan met beheersmaatregelen. Dit plan bespreken we met de bewoners. Daarvoor organiseert bureau InVra plus bijeenkomsten. Met dit plan moet de aannemer instemmen. Pas daarna kan de aannemer starten met de werkzaamheden. Op deze manier beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Route dorp - tijdelijke woningen

Wij zijn van plan of we de route van de tijdelijke woningen naar het dorp veiliger kunnen maken. Bijvoorbeeld met voetpaden of straatverlichting.

Wie doet wat

  • Gemeente Het Hogeland: communicatie; goedkeuring plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie; vaststellen bestemmingsplan; herinrichting openbare ruimte.
  • Woonstichting De Delthe: sloop en nieuwbouw van huurwoningen. Huurders kunnen meepraten over de terug te bouwen huurwoningen. De Delthe regelt dit.
  • Nationaal Coördinator Groningen (NCG): sloop en nieuwbouw koopwoningen en de communicatie met woningeigenaren.

Vragen?

  • Woningeigenaren: Bel met NCG via 088 – 041 44 77 of met uw eigen bewonersbegeleider. U kunt ook de gemeente bellen via 088 – 345 88 88. Of mail naar aardbevingen@hethogeland.nl
  • Huurders: Bel met de bewonersconsulent van De Delthe: Katelijn Smits via 06 – 104 229 05. Of kom langs in de huiskamerwoning aan de Kooistraat 15. Spreekuren: maandag 14.00 – 16.00 en donderdag 10.00 – 12.00 uur. Op donderdag is ook de aardbevingscoach van de Mensenwerk Hogeland aanwezig.